Informačná plocha

Štatistický prehľad najpredávanejších položiek, najlepších odberateľov, obratov firmy a neuhradených faktúr.

Informačná plocha

Informačná plocha v grafickej podobe zachytáva dôležité ekonomické údaje firmy, ako sú ročné a mesačné obraty firmy, obraty najväčších odberateľov, neuhradené faktúry a zoznam najpredávanejších položiek.

1. Vytvorenie nového záznamu

Z informačnej plochy môžete kliknutím na príslušnú ikonu založiť nový záznam v agendách:

Nová prijatá objednávka Objednávky
Nová vydaná faktura Faktúry
Nový záznam v adresári Adresár
Nový záznam v cenníku Cenník

2. Synchronizácia

Karta Synchronizácia

Na karte Synchronizácia je uvedený dátum poslednej vykonanej synchronizácie údajov s programom POHODA a tiež počet nových a nezosynchronizovaných dokladov.

Po vytvorení nového dokladu sa navýši údaj v stĺpci Nový. Vykonaním synchronizácie s programom POHODA sa táto hodnota vynuluje.

V prípade, že nedošlo k importu dokladu do programu POHODA, zobrazí sa počet chybne importovaných dokladov v stĺpci Chybné.

3. Obrat za posledné 3 mesiace

Karta Obrat za posledné 3 mesiace

Na karte Obrat za posledné tri mesiace sa sleduje jednak celkový obrat za aktuálny kalendárny rok a tiež obrat za posledné tri mesiace.

Do výpočtu obratu vstupujú údaje z vydaných faktúr.

Grafická časť zobrazuje obrat za posledné tri mesiace, resp. za mesiace predchádzajúce (ak existuje doklad starší ako 6 mesiacov).

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje len ak je vystavená vydaná faktúra.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

4. Nevybavené objednávky

Karta Nevybavené objednávky

Na kartu Nevybavené objednávky vstupujú všetky objednávky so stavom nevybavené a Čiastočne vybavená.

V zozname dokladov sa uvádzajú tri záznamy v poradí: najprv objednávky so stavom nevybavené, ktoré sú po dátume vybavenia, následne objednávky so stavom Čiastočne vybavená a ďalej potom objednávky so stavom nevybavené, ktorých dátum vybavenia ešte neuplynul alebo nie je uvedený.

Kliknutím na ikonu indikujúcu stav objednávky (Nevybavená objednávka po termíne, Nevybavená objednávka alebo Čiastočne vybavená objednávka) môžete nevybavenú objednávku vložiť do vydanej faktúry priamo z informačnej plochy. Do faktúry sa vložia nedodané položky z objednávky v množstve, ktoré je aktuálne k dispozícii na sklade.

Grafická časť zobrazuje výšku nevybavených objednávok po termíne vybavenia a celkovú sumu nevybavených objednávok ktorých termín pre vybavenie ešte neuplynul, alebo nie je stanovený.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje iba vtedy, ak existuje aspoň jedna nevybavená prijatá objednávka.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

5. Neuhradené faktúry

Karta Neuhradené faktúry

Na kartu Neuhradené faktúry vstupujú 3 neuhradené vydané faktúry s najstarším dátumom splatnosti.

Kliknutím na ikonu Neuhradené, resp. ikonu Po splatnosti, môžete spraviť úhradu faktúry bez väzby priamo z informačnej plochy. Čiastka úhrady zodpovedá zostávajúcej neuhradenej čiastke faktúry.

Grafická časť zobrazuje, koľko bolo na vydaných faktúrach už uhradené, aká čiastka zostáva na úhradu a v akej výške sú faktúry po splatnosti.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje len ak je vystavená vydaná faktúra.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

6. TOP odberatelia

Karta TOP odberatelia

Na karte TOP odberatelia sa uvádza celkový obrat firmy rozčlenený podľa obratov jednotlivých odberateľov. Zobrazuje sa obrat 4 najlepších odberateľov. Obraty zvyšných odberateľov a tiež obraty z dokladov, na ktorých nie je žiadny odberateľ uvedený, sú zahrnuté v odberateľovi "Ostatní".

Do výpočtu obratu odberateľa vstupujú údaje z vydaných faktúr.

Koláčový graf zobrazuje rozdelenie obratu podľa jednotlivých odberateľov.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje len ak je vystavená vydaná faktúra.

Zoznamu TOP odberateľov z informačnej plochy zodpovedá ponuke v našeptávači na detaile dokladu v poli Odberateľ.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

7. TOP položky

Karta TOP položky

Na karte TOP položky sa uvádza 5 najpredávanejších položiek pre aktuálny kalendárny rok. Pre každú položku je uvedené celkové predané množstvo a inkasovaná tržba.

Do výpočtu vstupujú údaje z vydaných faktúr.

Výška predaja TOP položiek je graficky znázornená pomocou stĺpcového grafu. Nadídením kurzoru myši na príslušný stĺpec sa zobrazí úplný názov položky vrátane informácie o predanom množstve a celkovom zárobku z predaja.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje len ak je vystavená vydaná faktúra.

Zoznamu TOP položiek z informačnej plochy zodpovedá ponuke v našeptávači na detaile dokladu v poli Kód, resp. Položka.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

8. Aktualizácia údajov na informačnej ploche

Údaje na informačnej ploche sa automaticky aktualizujú po uplynutí doby 5 minút alebo vytvorením nového záznamu. Ak potrebujete údaje zaktualizovať skôr, zvoľte povel Aktualizovať údaje na informačnej ploche, ktorý je umiestnený v päte informačnej plochy.

Späť na začiatok