Informačná plocha

Štatistický prehľad najpredávanejších položiek, najlepších odberateľov, obratov firmy a neuhradených faktúr.

Informačná plocha

Informačná plocha v grafickej podobe zachytáva dôležité ekonomické údaje firmy, ako sú ročné a mesačné obraty firmy, obraty najväčších odberateľov, neuhradené faktúry a zoznam najpredávanejších položiek.

1. Vytvorenie nového záznamu

Z informačnej plochy môžete kliknutím na príslušnú ikonu založiť nový záznam v agendách:

Nová nabídka vydaná Ponuky
Nová prijatá objednávka Objednávky
Nová výdajka Výdajky
Nová zálohová faktura Zálohové faktúry
Nová vydaná faktura Faktúry
Nový pokladničný doklad Pokladničné doklady
Nová predajka Predajky
Nový záznam v adresári Adresár
Nový záznam v cenníku Cenník

2. Novinky vo verzii

Karta Novinky ve verzi

Na karte Novinky je uvedený zoznam najdôležitejších noviniek v poslednej vydanej verzii aplikácie mPOHODA. Kliknutím na názov sekcie budete presmerovaní na stránku s kompletným zoznamom noviniek v aplikácii.

V sekcii Viete, že... sa dozviete zaujímavé tipy na používanie aplikácie.

3. Synchronizácia

Na karte Synchronizácia je uvedený dátum poslednej vykonanej synchronizácie údajov s programom POHODA a tiež počet nových dokladov, nezosynchronizovaných dokladov a počet dokladov na ktorých je synchronizácia údajov pozastavená.

Karta Synchronizácia

Po vytvorení nového dokladu sa navýši údaj v prvom stĺpci Nové doklady vytvorené od poslednej synchronizácie údajov. V ňom sa uvádza počet nových dokladov vytvorených od poslednej synchronizácie údajov. Vykonaním synchronizácie s programom POHODA sa táto hodnota vynuluje.

V prípade, že bol na nejakom doklade nastavený príznak pozastavenie synchronizácie údajov, potom sa tento doklad zobrazuje v stĺpci označenom ikonou Doklady, ktoré majú pozastavenú synchronizáciu údajov. Taký doklad je v tomto stĺpci uvedený do vtedy, kým sa ňom nezmení príznak synchronizácie na Synchronizovať.

V prípade, že počas synchronizácie údajov nedošlo k prenosu dokladu do programu POHODA, zobrazí sa počet chybne importovaných dokladov v stĺpci označenom ikonou Doklady, pri ktorých nastala chyba pri synchronizácii údajov.

Pri pokladničných dokladoch a predajkách môžu nastať situácie, ktoré spôsobia, že doklad nevstúpi ani do XML určeného pre import do programu POHODA. Počet týchto dokladov sa po vykonanej synchronizácii zobrazí taktiež v stĺpci chybných dokladov a nie je u nich uvedená ikona.

Do XML nevstupujú:

  • pokladničné doklady, na ktorých nie uvedená pokladňa prenesená z programu POHODA.

  • predajky, ktoré majú stav: Chyba tlače na eKasa, alebo Nevytlačené na eKasa.

4. Obrat za posledné 3 mesiace

Karta Obrat za posledné 3 mesiace

Na karte Obrat za posledné tri mesiace sa sleduje jednak celkový obrat za aktuálny kalendárny rok a tiež obrat za posledné tri mesiace.

Do výpočtu obratu vstupujú údaje z vydaných faktúr, pokladničnýcch dokladov a predejok. Položky odpočtu záloh uvedené na vydaných faktúrach a položky likvidácie faktúr uvedené na pokladničných dokladoch, sú z výpočtu obratu vynechané.

Grafická časť zobrazuje obrat za posledné tri mesiace, resp. za mesiace predchádzajúce (ak existuje doklad starší ako 6 mesiacov).

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje len ak je vystavená vydaná faktúra, pokladničný doklad alebo predajka vstupujúca do výpočtu obratu.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

5. Nevybavené objednávky

Karta Nevybavené objednávky

Na kartu Nevybavené objednávky vstupujú všetky objednávky so stavom nevybavené a Čiastočne vybavená.

V zozname dokladov sa uvádzajú tri záznamy v poradí: najprv objednávky so stavom nevybavené, ktoré sú po dátume vybavenia, následne objednávky so stavom Čiastočne vybavená a ďalej potom objednávky so stavom nevybavené, ktorých dátum vybavenia ešte neuplynul alebo nie je uvedený.

Kliknutím na ikonu indikujúcu stav objednávky (Nevybavená objednávka po termíne, Nevybavená objednávka alebo Čiastočne vybavená objednávka) sa otvorí detail dokladu, odkiaľ môžete danú nevybavenú objednávku vložiť do vydanej faktúry alebo výdajky.

Grafická časť zobrazuje výšku nevybavených objednávok po termíne vybavenia a celkovú sumu nevybavených objednávok ktorých termín pre vybavenie ešte neuplynul, alebo nie je stanovený. V grafickej časti sú objednávky v cudzej mene uvádzané v EUR. Grafická časť udáva prehľad o akú výšku narastú pohľadávky po vyfakturovaní objednávok.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje iba vtedy, ak existuje aspoň jedna nevybavená prijatá objednávka.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

6. Nevyúčtované zálohové faktury

Karta Nevyúčtované zálohové faktúry

Medzi nevyúčtované zálohové faktúry sa radia neuhradené zálohové faktúry a ďalej zálohy, pri ktorých nebol vykonaný ich odpočet vo vydanej faktúre.

Na kartu vstupujú 3 nevyúčtované zálohy. Najprv sú uvedené uhradené, ale nevyúčtované zálohové faktúry (zoradené podľa dátumu úhrady od najstaršej likvidácie) a ďalej potom nehradené zálohové faktúry (zoradené podľa dátumu splatnosti od najstarších).

V grafickej časti sa všetky nevyúčtované zálohové faktúry rozdeľujú do dvoch skupín.

  • Prvú skupinu tvorí počet neuhradených zálohových faktúr a záloh, ktoré neboli vyúčtované a od ich dátumu úhrady uplynulo 15 dní a menej.

  • Druhú skupinu tvorí počet uhradených záloh, kedy od dátumu úhrady uplynulo viac ako 15 dní.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje iba vtedy, ak existuje neuhradená alebo nevyúčtovaná zálohová faktúra.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

7. Neuhradené faktúry

Karta Neuhradené faktúry

Na kartu Neuhradené faktúry vstupujú 3 neuhradené vydané faktúry s najstarším dátumom splatnosti.

Kliknutím na ikonu Neuhradené, resp. ikonu Po splatnosti, môžete spraviť úhradu faktúry bez väzby priamo z informačnej plochy. Čiastka úhrady zodpovedá zostávajúcej neuhradenej čiastke faktúry.

Grafická časť zobrazuje, koľko bolo na vydaných faktúrach už uhradené, aká čiastka zostáva na úhradu a v akej výške sú faktúry po splatnosti. V grafickej časti sú neuhradené faktúry v cudzej mene uvádzané v EUR. Grafická časť informuje o tom, o koľko sa zvýši obrat firmy úhradou vydaných faktúr.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje len ak je vystavená vydaná faktúra.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

8. Nevybavené výdajky

Karta Nevybavené výdajky

Na kartu Nevybavené výdajky vstupujú všetky výdajky so stavom Nevybavená a Čiastočná vybavená.

V zozname dokladov sa uvádza päť záznamov. Najprv sa uvádzajú výdajky so stavom Čiastočne vybavená a potom nasledujú výdajky so stavom Nevybavená.

Kliknutím na ikonu indikujúcu stav výdajky (Nevybavená výdajka alebo Čiastočne vybavená výdajka) sa otvorí detail dokladu, odkiaľ môžete danú nevybavenú objednávku vložiť do vydanej faktúry alebo výdajky.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje iba v prípade, že existuje nevybavená výdajka.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

9. Kurzový lístok

Karta Kurzový lístok

Na karte Kurzový lístok sa zobrazuje denný kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) pre päť najviac používaných cudzích mien vo vašej firme. Ak obchodujete s menším počtom cudzích mien, zoznam je doplnený o meny: česká koruna, americký dolár a maďarský forint.

Informatívne je uvedený deň, pre ktorý má systém mPOHODA k dispozícii posledný známy kurz.

Denné kurzy uvedených mien sa načítavajú vždy z predchádzajúceho pracovného dňa, nakoľko ECB kurzový lístok zverejňuje približne o 16.00 h každý pracovný deň.

10. Pokladničné príjmy

Karta Pokladničné príjmy

Na karte Pokladničné príjmy sú uvedené jednak celkové príjmy z pokladničných dokladov za posledné tri kalendárne mesiace a ďalej ročné príjmy podľa jednotlivých hotovostných pokladni. Ročné príjmy sú zoradené od pokladne s najvyšším príjmom zostupne.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje iba vtedy, ak existuje pokladničný doklad vystavený v aktuálnom kalendárnom roku.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

11. Predajky

Karta Prodejky

Na karte Predajky sa uvádza celková denná tržba z agendy Predajky.

Grafická časť zobrazuje výšku dennej tržby podľa jednotlivých foriem úhrady. Tržby sú zoradené od najvyššej po najnižšiu.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje iba v prípade, že existuje predajka vystavená v aktuálnom kalendárnom roku.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

12. TOP odberatelia

Karta TOP odberatelia

Na karte TOP odberatelia sa uvádza celkový obrat firmy rozčlenený podľa obratov jednotlivých odberateľov. Zobrazuje sa obrat 4 najlepších odberateľov. Obraty zvyšných odberateľov a tiež obraty z dokladov, na ktorých nie je žiadny odberateľ uvedený, sú zahrnuté v odberateľovi "Ostatní".

Do výpočtu obratu odberateľa vstupujú údaje z vydaných faktúr, pokladničných dokladov a predajok. Položky odpočtov záloh uvedené na vydaných faktúrach a položky likvidácie faktúr uvedené na pokladničných dokladoch sú z výpočtu obratu vynechané.

Koláčový graf zobrazuje rozdelenie obratu podľa jednotlivých odberateľov.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje len ak je vystavená vydaná faktúra, pokladničný doklad alebo predajka vstupujúca do výpočtu obratu.

Zoznamu TOP odberateľov z informačnej plochy zodpovedá ponuke v našeptávači na detaile dokladu v poli Odberateľ.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

13. TOP položky

Karta TOP položky

Na karte TOP položky sa uvádza 5 najpredávanejších položiek pre aktuálny kalendárny rok. Pre každú položku je uvedené celkové predané množstvo a inkasovaná tržba.

Do výpočtu vstupujú údaje z vydaných faktúr, pokladničných dokladov a predajok. Položky odpočtov záloh uvedené na vydaných faktúrach a položky likvidácie faktúr uvedené na pokladničných dokladoch sú z výpočtu obratu vynechané.

Výška predaja TOP položiek je graficky znázornená pomocou stĺpcového grafu. Nadídením kurzoru myši na príslušný stĺpec sa zobrazí úplný názov položky vrátane informácie o predanom množstve a celkovom zárobku z predaja.

Karta sa na informačnej ploche zobrazuje len ak je vystavená vydaná faktúra, pokladničný doklad alebo predajka vstupujúca do výpočtu obratu.

Zoznamu TOP položiek z informačnej plochy zodpovedá ponuke v našeptávači na detaile dokladu v poli Kód, resp. Položka.

Čiastky sú uvedené vrátane DPH.

14. Aktualizácia údajov na informačnej ploche

Údaje na informačnej ploche sa automaticky aktualizujú po uplynutí doby 5 minút alebo vytvorením nového záznamu. Ak potrebujete údaje zaktualizovať skôr, zvoľte povel Aktualizovať údaje na informačnej ploche, ktorý je umiestnený v päte informačnej plochy.

Späť na začiatok