Pokladničné doklady

Pokladničný doklad je dokladom o predaji tovaru či poskytnutí služieb v hotovosti alebo sa vystavuje ako potvrdenie o úhrade faktúry v hotovosti.

Pokladničné doklady

1. Pokladničný doklad

Pokladničný doklad slúži ako doklad potvrdzujúci uskutočnenie účtovnej operácie s hotovostnou formou úhrady. Môže ísť buď o predaj tovaru, resp. poskytnutie služieb odberateľovi alebo o úhradu vydanej faktúry.

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je tiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Množstvo, ktoré je možné pre skladové zásoby na doklad zadať, je ovplyvnené nastavením voľby Vyskladňovať do mínusu pri sklade, z ktorého daná zásoba pochádza.

 • Zaokrúhlenie dokladov závisí od toho, či pokladničný doklad obsahuje likvidáciu ďalšieho dokladu, alebo nie. V prípade likvidácie sa čiastka DPH a celková čiastka nezaokrúhľuje. V prípade pokladničného dokladu bez likvidácie sa zaokrúhľuje súčet DPH v každej sadzbe a celková čiastka sa nezaokrúhľuje.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť odberateľa, resp. ako aktualizovať údaje o odberateľovi na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s odberateľom na doklade, uvedenej v popise agendy Adresár.

 • Pokladničným dokladom je možné tiež vykonať úhradu vydanej faktúry. V takom prípade sú položky pokladničného dokladu vytvorené automaticky a nie je možné ich upravovať. Vykonanie úhrady faktúry je popísané v kapitole Úhrada faktúry.

 • Pokladničný doklad v cudzej mene sa vytvorí zvolením synchronizovanej valutovej pokladne. Popis práce s cudzou menou v aplikácii mPOHODA je uvedený v kapitole Cudzia mena.

 • Popis základných funkcii pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie a pod. je popísaný v kapitole Všeobecné funkcie.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slúžia na uvedenie doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvoreným pokladničným dokladom. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s pokladničným dokladom do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Pokladničný doklad. Poznámka interná je určená na zaznamenanie doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

V prípade úhrady faktúry pokladničným dokladom je na záložke Doklady uvedený odkaz na uhradenú faktúru.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má doklad väzbu.

Záložka Doklady

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka Historia

3. Úhrada faktúry pokladničným dokladom

Pokladničným dokladom je možné uhradiť vydané a zálohové faktúry. Úhradu je možné vykonať buď v agende Pokladničné doklady alebo je možné hradiaci pokladničný doklad vytvoriť priamo z faktúry.

Na pokladničnom doklade nie je možné kombinovať položky likvidácie s textovými položkami alebo položkami z cenníka.

V aplikácii mPOHODA nie možné likvidovať faktúry na pokladničný doklad v cudzej mene.

Úhrada faktúry vykonaná v agende Pokladničné doklady

 • Zvolením povelu ikona Pridať úhradu faktúry Pridať úhradu faktúry na pokladničnom doklade sa otvorí agenda Faktúry na úhradu, v ktorej sú uvedené všetky neuhradené vydané a zálohové faktúry.

  Povel Pridať úhradu faktúry

  Ak na pokladničnom doklade uvediete odberateľa a následne vyvoláte povel Pridať úhradu faktúry, vyfiltrujú sa v agende Faktúry na úhradu iba neuhradené faktúry vystavené na zvoleného odberateľa.

 • V agende Faktúry na úhradu označte tie faktúry, ktoré chcete na pokladničný doklad zlikvidovať. Pri vydanej faktúre v poli K úhrade zadajte čiastku úhrady.

  Faktúry k úhrade

  K likvidácii je možné vybrať i viac faktúr naraz.

  Ak ste pri vybranej vydanej faktúre zadali chybnú čiastku K úhrade, povelom ikona Aktualizovat Aktualizovať vrátite hodnotu na pôvodnú čiastku zostávajúcu na úhradu.

 • Zvolením povelu ikona Uhradit Uhradiť dôjde k prenosu vybraných faktúr v zadanej čiastke na úhradu na pokladničný doklad.

  Pokladničný doklad s úhradou faktúry

  Ak vediete jednoduché účtovníctvo, rozpíše sa uhradená čiastka faktúry na pokladničnom doklade na základ dane a daň podľa sadzieb DPH uvedených na hradenej faktúre. Pri likvidácii sa najprv z hradeného dokladu odpisuje čiastka DPH.

 • Pokladničný doklad skontrolujte a uložte.

 • Pokladničný doklad je s uhradenou faktúrou previazaný cez záložku Doklady.

 • Úhrada pokladničným dokladom je na uhradenej faktúre uvedená na záložke Úhrady.

 • Uložením pokladničného dokladu dôjde k aktualizácii čiastky na úhradu pri uhradenej faktúre.

 • Synchronizáciou pokladničného dokladu s programom POHODA dôjde k vykonaniu likvidácie faktúry tiež na strane programu POHODA.

Úhrada pokladničným dokladom vyvolaná z faktúry

Úhradu pokladničným dokladom je možné vykonať tiež priamo z vydanej a zálohovej faktúry. Z faktúry je možné likvidáciu vyvolať dvoma spôsobmi:

 • úhrada vyvolaná zo zoznamu faktúr

  Kliknutím na ikonu indikujúcu stav úhrady v zozname faktúr sa ponúkne likvidácia neuhradenej čiastky faktúry buď pokladničným dokladom alebo úhradou bez väzby na hradiaci doklad.

  Dialogové okno Úhrada faktúry

  Zvolením povelu Uhradiť pokladničným dokladom sa vytvorí nový pokladničný doklad, na ktorý je vložená zvolená faktúra v čiastke zodpovedajúcej zostávajúcej neuhradenej čiastke na faktúre. Pokladničný doklad skontrolujte a vykonajte jeho uloženie.

 • úhrada vyvolaná na detaile faktúry

  Zvolením povelu ikona Uhradit pokladním dokladem Uhradiť pokladničným dokladom na detaile faktúry, na záložke Úhrady, dôjde k vytvoreniu nového pokladničného dokladu, na ktorý sa vloží zvolená faktúra v čiastke zodpovedajúcej zostávajúcej neuhradenej čiastke na faktúre. Pokladničný doklad skontrolujte a vykonajte jeho uloženie.

  Povel Úhrada pokladničným dokladom

4. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Pokladničné doklady sa synchronizujú iba smerom z aplikácie mPOHODA do programu POHODA.

 • Pre import do programu POHODA sú vždy zahrnuté všetky doteraz nesynchronizované pokladničné doklady. Nie je potrebné ich v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

Vlastnosti synchronizácie pokladničný dokladov importovaných do programu POHODA

 • Pokladničný doklad je do programu POHODA importovaný iba v prípade, že v aplikácii mPOHODA je na doklade uvedená hotovostná pokladňa používaná v programe POHODA, kedy zároveň platí, že uvedená pokladňa nebola použitá po dátume ukončenia platnosti.

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazané iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už zavedená.

 • V programe POHODA sa naimportovanému pokladničnému dokladu priradí predkontácia a Členenie DPHv závislosti na nastavení zaúčtovania v aplikácii mPOHODA. Ak doklad obsahuje položku likvidácie bude členenie DPH nastavené na hodnotu UN - Nezahrnovať do priznania.

 • Ak v programe POHODA faktúru odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k jej odstráneniu aj v aplikácii mPOHODA, a to vrátane naviazaného pokladničného dokladu, ktorý už bol importovaný do programu POHODA.

 • Ďalšie podrobnosti o náležitostiach naimportovaného pokladničného dokladu sa dozviete v pomocníkovi programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

 • Položky pokladničného dokladu, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad a dochádza k ich vyskladneniu z príslušného skladu. Ostatné položky sa importujú ako textové.

 • Ak skladovej položky nie je dostatočné množstvo a nie je v programe POHODA povolené vyskladňovanie do mínusu, alebo ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ na danú položku právo, nedôjde k naimportovaniu takéhoto pokladničného dokladu.

 • Ak obsahuje pokladničný doklad položku likvidácie vydanej faktúry, resp. vydanej zálohovej faktúry, dochádza v programe POHODA importom takéhoto pokladničného dokladu k úhrade faktúry.

  Účtovné jednotky vedúce jednoduché účtovníctvo musia pred prvou likvidáciou faktúry v aplikácii mPOHODA v agende Nastavenie firmy nastaviť typ účtovníctva na Jednoduché účtovníctvo, aby sa pri vykonávaní úhrad faktúr hradená čiastka správne rozpísala pre daň z príjmov na základ dane a DPH.

  Pokladničný doklad sa naimportuje iba v prípade, že počas importu prebehne likvidácia faktúry kontrolou správnosti úhrady. K nevalidnej úhrade dochádza, ak bol hradený doklad v programe POHODA pred importom upravený. V takom prípade nedôjde k naimportovaniu pokladničného dokladu do programu POHODA a užívateľ je o tejto skutočnosti informovaný v logu pri synchronizácii.

  Príklady vzniku nevalidnej úhrady: Došlo k rozpísaniu položiek faktúry na činnosti, strediská a zákazky a zároveň je aktivovaná funkcia Likvidovať podľa členenia na strediská, činnosti a zákazky; celková čiastka faktúry bola zmenená alebo faktúra bola uhradená a importovaná čiastka úhrady je väčšia než neuhradený zostatok dokladu.

Späť na začiatok