Vydané faktúry

Vydaná faktúra je dokladom o predaji tovaru či poskytnutí služieb.

Vydané faktúry

1. Vydaná faktúra

Vo vydanej faktúre sa uvádza tovar predaný odberateľovi, resp. poskytnuté služby, za ktoré môže byť platené rôznymi formami úhrady.

 • V poli Forma úhrady sa zadáva forma, ktorou má byť za faktúru zaplatené. Na novom doklade sa ako východisková forma úhrady nastaví forma uvedená v agende Nastavenie dokladov v poli Forma úhrady v ostatných agendách.

  V prípade, že je doklad s formou úhrady hotovosť, zaokrúhľuje sa celková čiastka dokladu na 5 centov. Táto funkčnosť je podmienená aj dátumom vystavania - dátum musí byť rovný, alebo vyšší ako 01.07.2022 (od tohto dátumu nadobudla účinnosť novela zákona o cenách). Zaokrúhlenie na doklade je možne manuálne vypnúť cez prepínač Zaokrúhlenie celkovej čiastky, v časti Podrobnosti. Čiastka DPH sa nezaokrúhľuje.

 • Dátum daňovej povinnosti na dokladoch platiteľov DPH je uvedený v sekcii Podrobnosti.

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je tiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Ďalšia možnosť je prenos položiek z prijatej objednávky.

  Množstvo, ktoré je možné pre skladové zásoby na doklad zadať, je ovplyvnené nastavením voľby Vyskladňovať do mínusu pri sklade, z ktorého daná zásoba pochádza.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť odberateľa, resp. ako aktualizovať údaje o odberateľovi na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s adresou na doklade, uvedenej v popise agendy Adresár. Okrem fakturačnej adresy je možné na vydanej faktúre uviesť tiež dodaciu adresu.

 • Po zaplatení faktúry odberateľom je potrebné pri vydanej faktúre zaevidovať jej úhradu. K neuhradeným fakturám môžete vystaviť odberateľovi upomienku na zaplatenie neuhradných záväzkov..

 • Vo vydanej faktúre sa tiež vykonáva vyúčtovanie prijatej zálohy. Presný postup zúčtovania je popísaný v kapitole Vyúčtovanie zálohovej faktúry.

 • Vytvorenie faktúry v cudzej mene a popis práce s cudzou menou v aplikácii mPOHODA je uvedené v kapitole Cudzia mena.

 • Popis základných funkcií pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie a pod., je popísaný v kapitole Všeobecné funkcie.

 • Z programu POHODA je možné do aplikácie mPOHODA importovať vydané faktúry, typu Faktúra. Na strane aplikácie mPOHODA sú tieto záznamy iba na čítanie.

Viete, že môžete vydané faktúry vystavovať automaticky na základe nadefinovanej šablóny?

2. Záložky

Úhrady

Úhrady faktúry sa zaznamenávajú na záložke Úhrady.

Záložka Úhrady

Spôsoby vytvorenia úhrady vydanej faktúry sú popísané v kapitole Úhrada vydanej faktúry.

Nad zoznamom úhrad sa zobrazuje zostávajúca čiastka k úhrade.

Poznámky

Poznámky slúžia na uvedenie doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvorenou vydanou faktúrou. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s faktúrou do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Faktúra. Poznámka interná je určená na zaznamenanie doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložke Doklady je uvedený odkaz na zviazaný doklad, ktorým v prípade vydané faktúry môže byť prijatá objednávka, zálohová faktúra (po vyúčtovaní prijatej zálohy uplatnenej vo zvolenej vydanej faktúre), príjmový pokladničný doklad (v prípade úhrady faktúry v hotovosti) výdajka alebo šablóna, z ktorej bola vydaná faktúra vytvorená.

Na faktúre je vidieť väzba na prijatú objednávku aj v prípade, ak položky objednávky neboli priamo prenesené do faktúry, ale faktúra bola vytvorená z výdajky, ktorá vznikla na základe objednávky.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má doklad väzbu.

Záložka Doklady

UpomienkyPro funkcia

Na záložke Upomienky sú uvedené upomienky vystavené k danej vydanej faktúre.

Záložka Upomienky

Spôsob vytvorenia jednotlivých upomienok je popísaný v kapitole Upomienky k faktúram v omeškaní.

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka História

3. Úhrada vydanej faktúry

Úhradu vydanej faktúry je možné vykonať niekoľkými spôsobmi. Každá úhrada má vplyv na celkový stav úhrady faktúry, ktorý je farebne rozlíšený. Tento stav je vidieť v zozname faktúr a na záložke Úhrady.

Prehľad stavov úhrady faktúry
IkonaNázov stavuPopis
Po splatnostiFaktúra po splatnostiNezaplatená faktúra, u ktorej už vypršal termín splatnosti
NeuhradenéNeuhradená faktúraFaktúra, ktorá nie je plne uhradená a zároveň ešte nevypršal termín splatnosti.
UhradenéUhradená faktúraFaktúra bola plne uhradená.

Nabehnutím na ikonu indikujúcu stav úhrady v hlavnom zozname faktúr, sa pri neuhradenej faktúre zobrazí zostávajúca čiastka k úhrade.

Rozlišujeme tri typy úhrad:

 • úhradu príjmovým pokladničným dokladom

 • úhradu bez väzby na hradiaci doklad

 • dorovnávajúcu úhradu vytvorenú synchronizáciou s programom POHODA

Úhrada faktúry vykonaná v agende Pokladničné doklady

Príjmový pokladničný doklad s položkou likvidácie vydanej faktúry je možné vytvoriť priamo v agende Pokladničné doklady.

Presný postup prenosu vydanej faktúry na príjmový pokladničný doklad je uvedený v kapitole Úhrada faktúry príjmovým pokladničným dokladom, uvedenej v pomocníkovi pre pokladničné doklady.

Odkaz na hradiaci príjmový pokladničný doklad je uvedený na záložke Úhrady v poli Číslo dokladu.

Úhrada faktúry pokladničným dokladom

Túto úhradu nie je možné na záložke Úhrady editovať (je možné uviesť iba poznámku) ani zmazať. Odstránenie úhrady je potrebné vykonať zmazaním príjmového pokladničného dokladu, resp. príslušnej položky príjmového pokladničného dokladu.

Úhrada vyvolaná z vydanej faktúry

Priamo z vydanej faktúry je možné vytvoriť úhradu príjmovým pokladničným dokladom, alebo úhradu bez väzby na hradiaci doklad.

Obidva spôsoby vykonania likvidácie vydanej faktúry je možné vyvolať na záložke Úhrady alebo zo zoznamu vydaných faktúr.

Úhradu bez väzby na hradiaci doklad je možné vyvolať na záložke Úhrady alebo zo zoznamu vydaných faktúr.

Kliknutím na ikonu indikujúcu stav úhrady v zozname faktúr sa zobrazí dialógové okno Úhrada faktúry, v ktorom zvoľte požadovaný spôsob vykonania úhrady.

Dialógové okno Úhrada faktúry
 • úhrada pokladničným dokladom

  • Likvidáciu vydanej faktúry príjmovým pokladničným dokladom vyvoláte zo záložky Úhrady povelom Uhradit pokladním dokladem Uhradiť pokladničným dokladom.

   Úhrada pokladním dokladom
  • V dialógovom okne Úhrada faktúry zvoľte povel Uhradiť pokladničným dokladom.

  • V obidvoch prípadoch sa v agende Pokladničné doklady založí nový príjmovým pokladničný doklad, s dátumom platby rovnajúcim sa aktuálnemu dňu, na ktorý je vložená zvolená vydaná faktúra v zostávajúcej neuhradenej čiastke faktúry. Príjmový pokladničný doklad skontrolujte a vykonajte jeho uloženie.

 • úhrada bez väzby na hradiaci doklad

  • Úhradou bez väzby na hradiaci doklad sa pri likvidovanej vydanej faktúre vytvorí úhrada vo výške zostávajúcej neuhradenej čiastky faktúry. Dátum úhrady je nastavený na aktuálny deň, ale je možné ho upraviť. Táto úhrada nemá väzbu na iný doklad.

  • Povelom Pridať úhradu Pridať úhradu sa na záložke Úhrady vytvorí nový záznam úhrady. Pred jeho uložením môžete upraviť dátum vykonania úhrady a čiastku úhrady.

   Úhrada faktúry bez väzby
  • Zvolením povelu Uhradiť na dialógovom okne Úhrada faktúry sa vytvorená úhrada vydanej faktúry automaticky uloží. Dátum úhrady a prípadne čiastku zmeníte na záložke Úhrady.

  • Úhradu bez väzby na hradiaci doklad je možné zmazať na záložke Úhrady prostredníctvom povelu Odstrániť.

  • Pridanie úhrady, jej odstránenie, zmena dátumu úhrady i ďalšie úpravy vykonávané na záložke Úhrady je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

  • Úhrada bez väzby na hradiaci doklad sa zadáva v prípade, keď je vydaná faktúra uhradená iným spôsobom, ako príjmovým pokladničným dokladom (napríklad prevodom na bankový účet).

  Úhrady bez väzby sa nesynchronizujú do programu POHODA. Ak máte aplikáciu mPOHODA prepojenú s programom POHODA, vykonávajte bezhotovostné úhrady faktúr v programe POHODA v agende Banka. Synchronizáciou údajov sa neuhradená čiastka faktúry zaktualizuje aj na strane aplikácie mPOHODA.

Prenos zostávajúcej čiastky k úhrade z programu POHODA

Ak bola synchronizovaná vydaná faktúra v programe POHODA uhradená (úplne alebo čiastočne), potom sa táto informácia prenesie ďalšou synchronizáciou späť do aplikácie mPOHODA.

Ak je neuhradená čiastka evidovaná v aplikácii mPOHODA väčšia ako v programe POHODA, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA pri faktúre úhrada dorovnávajúca stav na zostávajúcu čiastku k úhrade evidovanú v programe POHODA.

Ak budú v programe POHODA vykonávané čiastočné úhrady vydanej faktúry, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA pre každú vykonanú likvidáciu dorovnávajúca úhrada. V prípade, že je faktúra v programe POHODA niekoľkokrát čiastočne zlikvidovaná, ale neboli vykonávané priebežné synchronizácie, potom sa v aplikácii mPOHODA vytvorí iba jedna dorovnávajúca úhrada na aktuálne neuhradenú čiastku evidovanú v programe POHODA.

V aplikácii mPOHODA bola vystavená faktúra znejúca na čiastku 500,-. Užívateľ vykonal synchronizáciu a následne v programe POHODA zaevidoval úhradu vo výške 300,- prevodom na účet. Pri budúcej synchronizácii systém do aplikácie mPOHODA odošle informáciu, že pri faktúre je evidovaná zostávajúca čiastka k likvidácii vo výške 200,-. Keďže v aplikácii mPOHODA je hodnota k úhrade rovná 500,-, vytvorí systém dorovnávajúcu úhradu vo výške 300,-. V obidvoch systémoch sa potom hodnoty k likvidácii budú rovnať.

Synchronizácia likvidácie vydanej faktúry

4. Vyúčtovanie zálohovej faktúry

Po zaevidovaní úhrady zálohovej faktúry sa vykonáva vyúčtovanie zálohy vydanou faktúrou. To, či bude vyúčtovanie vykonané v aplikácii mPOHODA alebo v programe POHODA závisí od nastavenia Vyúčtovania prijatej zálohy.

Nie je možné vykonávať čiastočné odpočty zálohovej faktúry.

Vyúčtovanie zálohovej faktúry vykonané v agende Vydané faktúry

 • Zvolením povelu Přidat odpočet zálohy Pridať odpočet zálohy na vydanej faktúre sa otvorí agenda Zálohové faktúry, v ktorej sú uvedené všetky uhradené, neuplatnené zálohové faktúry.

  Pridať odpočet zálohy

  Ak na vydanej faktúre uvediete odberateľa a následne vyvoláte povel Pridať odpočet zálohy, vyfitrujú sa v agende Zálohové faktúry iba neuplatnené zálohové faktúry vystavené na zvoleného odberateľa.

 • V agende Zálohové faktúry označte tie faktúry, ktorých odpočet vo vydanej faktúre chcete vykonať.

  Zálohové faktúry k odpočtu

  K odpočtu je možné vybrať i viac faktúr naraz.

 • Zvolením povelu Odpočet Odpočet dôjde k vykonaniu zúčtovania vybraných zálohových faktúr vo vydanej faktúre.

 • Do vydanej faktúry sa vložia položky uvedené na zálohovej faktúre a zároveň sa vytvorí položka Uhradená záloha v čiastke zodpovedajúcej prijatej zálohe.

  Vydaná faktúra s odpočtom zálohovej faktúry

  Položku Uhradená záloha nie je možné editovať a mazať. Pre jej odstránenie je potrebné zmazať celú vydanú faktúru.

 • Zúčtovaciu vydanú faktúru skontrolujte a uložte.

 • Vykonaním odpočtu sa na vydanú faktúru automaticky vloží forma úhrady Zálohová faktúra.

 • Vydaná faktúra je s uplatnenou zálohovou faktúrou previazaná cez záložku Doklady.

 • Po vykonaní vyúčtovania zálohy nie je možné upravovať ani mazať úhrady zálohovej faktúry.

 • Synchronizáciou vydanej faktúry s programom POHODA dôjde k vykonaniu odpočtu zálohovej faktúry tiež na strane programu POHODA.

Vyúčtovanie zálohovej faktúry vyvolanej zo zálohovej faktúry

Vyúčtovanie prijatej zálohy je možné tiež vyvolať priamo zo zálohovej faktúry.

5. Prenos prijatej objednávky do faktúry

Do vydanej faktúry je možné prenášať položky z nevybavených prijatých objednávok.

Vybavenie objednávky vyvolané z faktúry

 • Zvolením povelu Přidat z objednávky Preniesť objednávku na vydanej faktúre sa otvorí agenda Nevybavené objednávky, v ktorej sú uvedené všetky objednávky, ktoré nemajú stav Vybavené.

  Pridať z objednávky

  Pokiaľ na vydanej faktúre uvediete odberateľa a následne vyvoláte povel Pridať z objednávky, vyfiltrujú sa v agende Nevybavené objednávky, iba objednávky vystavené na zvoleného odberateľa.

 • V agende Nevybavené objednávky označte tie objednávky, ktoré chcete preniesť do vydanej faktúry.

  Agenda Nevybavené objednávky

  K prenosu je možné vybrať aj viacej objednávok súčasne.

  V prenosovej agenda sa ponúkajú iba nevybavené objednávky vystavené v mene ako je vydaná faktúra.

 • Zvolením povelu Odpočet Preniesť sa do vydanej faktúry vložia položky z vybranej prijatej objednávky v nedodanom množstve, ktoré je aktuálne k dispozícii na sklade.

  Ak chcete vyfakturovať iba časť objednávky, upravte vo vydanej faktúre prenesené množstvo položky, alebo celú položku odstráňte.

 • Vydanú faktúru skontrolujte a uložte. Ak je po prenose dodané množstvo na objednávke menšie ako objednané, potom zostane objednávka v stave čiastočne vybavená. V prípade, že je dodané všetko, zmení sa stav objednávky na Vybavená a nie je ju možné ďalej upravovať. Pri objednávke typu Trvalý doklad, sa stav nemení.

 • Na vydanú faktúru sa automaticky vkladá forma úhrady použitá na prvej prenesenej objednávke.

 • Vydaná faktúra je s vybavenou objednávkou previazaná cez záložku Doklady.

 • Kompletným vybavením rezervovanej objednávky importovanej z programu POHODA, sa ruší taktiež samotná rezervácia zásob.

 • Synchronizáciou vydanej faktúry s programom POHODA, dôjde k previazaniu faktúry a objednávky aj na strane programu POHODA.

Vybavenie objednávky v agende Objednávky

Vybavenie objednávky je možné vykonať priamo z prijatej objednávky.

6. Prenos výdajky do faktúry

Do vydanej faktúry je možné prenášať taktiež položky z nevybavených výdajok. Tento prenos je možné vyvolať buď priamo vo vydanej faktúre, na danej nevybavenej výdajke, alebo prostredníctvom prijatej objednávky, z ktorej vznikla výdajka.

Vybavenie výdajky vyvolané z faktúry

 • Zvolením povelu Pridať z výdajky Pridať z výdajky na vydanej faktúre sa otvorí agenda Nevybavené výdajky, v ktorej sú uvedené všetky výdajky, ktoré nemajú stav Vybavená.

  Pridať z výdajky

  Pokiaľ na vydanej faktúre uvediete odberateľa a následne vyvoláte povel Pridať z výdajky, vyfiltrujú sa v agende Nevybavené výdajky iba výdajky vystavené na zvoleného odberateľa.

 • V agende Nevybavené výdajky označte tie výdajky, ktoré chcete preniesť do vydanej faktúry.

  Agenda Nevybavené výdajky

  K prenosu je možné vybrať aj viac výdajok súčasne.

  V prenosovej agende sa ponúkajú iba nevybavené výdajky vystavené v mene vydanej faktúry.

 • Zvolením povelu Preniesť Preniesť sa do vydanej faktúry vložia zatiaľ nevyfakturované položky výdajky, čiže rozdiel medzi hodnotami uvedenými na výdajke v poliach Množstvo a Prenesené.

  Ak chcete vyfakturovať iba časť výdajky, upravte vo vydanej faktúr prenesené množstvo položky alebo celú položku odstráňte.

  Pri položkách vložených do vydanej faktúry z výdajky, nedochádza k skladovému pohybu, pretože ten už bol vykonaný výdajkou.

 • Pokiaľ budú po uložení faktúry všetky položky výdajky naplno vyfakturované, zmení sa stav výdajky na Vybavená a nie je ju možné ďalej upravovať. Pokiaľ bolo prenesené iba určité množstvo, zostáva výdajka v stavu Čiastočne vybavená.

 • Na vydanú faktúru sa automaticky vkladá forma úhrady použitá na výdajke.

 • Vydaná faktúra je s výdajkou previazaná cez záložku Doklady.

 • Synchronizáciou vydanej faktúry s programom POHODA dôjde k previazaniu faktúry a výdajky taktiež na strane programu POHODA.

Vybavenie výdajky vykonané v agende Výdajky

Vybavenie výdajky faktúrou je možné taktiež vykonať priamo zo samotnej výdajky.

Prenos výdajky do faktúry prostredníctvom prijatej objednávky

Kliknutím na ikonu Vytvoriť vydanú faktúru na detaile objednávky alebo ikonu Vytvoriť vydanú faktúru, resp. Vytvoriť vydanú faktúru v zozname prijatých objednávok vám systém ponúkne na výber možnosť vložiť na vydanú faktúru jednak nedodané položky objednávky a ďalej aj položky, ktoré už boli prenesené z objednávky do výdajky, ale zatiaľ neboli vyfakturované.

Tým dôjde k nepriamemu prenosu výdajky do faktúry a pokiaľ budú po uložení faktúry všetky položky výdajky naplno vyfakturované, zmení sa stav výdajky na Vybavená.

Prenos objednávky do vydanej faktúry

Bližšie vysvetlenie oboch možností je uvedené v kapitole Vybavenie objednávky na stránke Prijaté objednávky.

7. Upomienky k faktúram v omeškaní Pro funkcia

Ak sa dostal váš odberateľ do omeškania s platbou za vystavenú faktúru, môžete mu zaslať upomienku úhrady faktúry. V aplikácii mPOHODA je možné vystaviť k neuhradenej faktúre až 3 upomienky, pričom nastavením upomienok v agende Nastavenie upomienok si firma sama môže určiť, či chce pre faktúry využívať druhé a tretie upomenutie alebo po vystavení upomienky prvého stupňa už rovnou pristupuje k iným krokom zaistenia úhrady splatnej pohľadávky odberateľa.

Prehľad upomienok vystavených k danej faktúre je uvedený na záložke Upomienky.

Vystavené upomienky sa nesynchronizujú do programu POHODA.

Upomenutie jednej faktúry

Novú upomienku k neuhradenej faktúre vytvoríte povelom Pridať upomienku Pridať upomienku. Systém skontroluje podľa nastavenia upomienok v agende Nastavenie upomienok, či je možné vystaviť novú upomienku a pokiaľ áno, vytvorí k faktúre príslušnú upomienku.

Povel nie je dostupný, pokiaľ faktúra nie je po splatnosti, je plne uhradená alebo nedosahuje minimálnu čiastku upomienky.

V prípade, že podľa nastavenia ešte neuplynula lehota pre vystavenie novej upomienky, systém ponúkne vytvorenie upomienky k aktuálnemu dátumu.

Upomienku odošlete odberateľovi e-mailom prostredníctvom povelu Odoslať upomienku e-mailom Odoslať upomienku e-mailom priamo zo záložky Upomienky. Ďalšia možnosť pre odoslanie upomienky e-mailom je použitie povelu Odoslať e-mail v nástrojovej lište. E-mail s upomienkou sa odosiela na kontakt uvedený pri hlavnej adrese na faktúre. V prípade, že je k faktúre vystavených viac upomienok, odosiela sa vždy upomienka najvyššieho stupňa.

Tlačová zostava Upomienka k faktúre v omeškaní je na neuhradenej faktúre kedykoľvek k dispozícii v zozname tlačových zostáv v menu Vytlačiť v nástrojovej lište. V prípade, že je k faktúre vystavených viac upomienok, zobrazuje sa na zostave vždy upomienka najvyššieho stupňa. Upomienka obsahuje QR kód pre úhradu faktúry s aktuálnou dlžnou čiastkou k dátumu zobrazenia tlačovej zostavy.

Vytvorenú upomienku odstránite povelom Odstrániť. Ak je vytvorených viac upomienok, je nutné odstránenie vykonať od upomienky najvyššieho stupňa.

Upomenutie viacero faktúr

Aplikácia mPOHODA umožňuje upomenuť aj viac faktúr naraz.

V hlavnom zozname faktúr vyfiltrujte neuhradené faktúry, ku ktorým chcete vystaviť upomienky a následne v nástrojovej lište zvolte povel Vystaviť upomienky Vystaviť upomienky .

Systém preverí, pro ktoré z vybraných faktúr nastal čas pre vystavenie upomienky, na základe nastavenia zadaného v agende Nastavenie upomienok, a k takejto faktúre upomienku vystaví.

Po vystavení upomienok sa zobrazí dialogové okno informujúce o počte vystavených upomienok, prostredníctvom ktorého si môžete vystavené upomienky prehliadnúť, alebo ich odoslať odberateľomm e-mailom. Upomienka sa odošle na e-mailovú adresu uvedenú pri odberateľovi v agende Adresár.

Na tlačovu zostavu Upomienka faktúr v omeškaní vyvolanú z dialogového okna vstupujú iba v danom momente vytvorené upomienky. V prípade, že zostavu zobrazíte z menu Vytlačiť v nástrojovej lište, zobrazia sa na nej všetky upomienky vystavené k vybraným faktúram, čiže aj tie skôr vytvorené - na sestave sa zobrazuje pre jednotlivé faktúry vždy upomienka najvyššieho stupňa. Tato situácia nastane v prípade, keď medzi vyfiltrovanými faktúrami sú už skôr upomenuté faktúry, ku ktorým sa však funkciou pre hromadné vystavenie upomienok, aktuálne ďalšia nová upomienka nevytvorila. Analogicky funkčnosť platí aj pre odoslanie upomienok e-mailom.

Systém automaticky vyfiltruje tie faktúry, z ktorách upomienku nebolo možné odoslať odberateľov pri hromadnom odosielaní upomienok e-mailom. V takom prípade odporúčame ponechať na zobrazenej karte vášho prehliadača otvorenú agendu Faktúry a na novej karte otvoriť agendu Adresár, kde upravte e-mailové adresy pri príslušných odbarateľoch a následne sa vráťte na kartu s fakturami. Potom v menu Odoslať e-mail vyberte tlačovú zostavu pre upomienky a vykonajte tak dodatečné odoslanie upomienok k vyfiltrovaným faktúram.

8. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Synchronizácia vydaných faktúr je obojsmerná. Vydané faktúry vytvorené v aplikácii mPOHODA sa synchronizujú do programu POHODA. Faktúra označená v programe POHODA príznakom Synchronizácia s mPOHODA sa prenesie do aplikácie mPOHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupujú všetky vydané faktúry, ktoré majú na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti nastavený príznak Synchronizovať doklada ich synchronizácia zatiaľ neprebehla. Doklady nie je potrebné ich v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

 • Do programu POHODA sa nesynchronizujú upomienky vystavené k neuhradenej faktúre.

 • Postup, ako v programe POHODA označiť vydanú faktúru k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť, je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

Vlastnosti synchronizácie faktúr importovaných do programu POHODA

 • Číslo účtu sa prenesie iba v prípade, ak bude zhodné s jedným zo zavedených čísel účtu v programe POHODA. Ak je na faktúre použitý účet, ktorý nie je zavedený v programe POHODA a zároveň nie je nastavený východiskový účet, nedôjde k prenosu faktúry.

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazané iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už zavedená.

 • Vydaná faktúra obsahujúca odpočet zálohy sa importuje s väzbou na danú zálohovú faktúru. Vydaná faktúra tak okrem skladových či textových položiek obsahuje i položku Uhradená záloha a dochádza tým k plnému uplatneniu zálohovej faktúry.

 • Z programu POHODA sa do aplikácie mPOHODA posiela pre už prenesené záznamy vydaných faktúr informácia o zostávajúcej čiastke k likvidácii. Ak dôjde k úhrade vydanej faktúry v programe POHODA, potom sa táto informácia prenesie ďalšou synchronizáciou späť do aplikácie mPOHODA. Ak je neuhradená čiastka evidovaná v aplikácii mPOHODA menšia ako v programe POHODA, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA pri faktúre úhrada dorovnávajúca stav na zostávajúcu čiastku k úhrade evidovanú v programe POHODA.

 • V programe POHODA sa naimportovanej vydanej faktúre priradí predkontácia a členenie DPH v závislosti na nastavení zaúčtovania v aplikácii mPOHODA.

 • Ďalšie podrobnosti o náležitostiach naimportovanej vydanej faktúry sa dozviete v pomocníkovi programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

 • Položky vydanej faktúry, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad a dochádza k ich vyskladneniu z príslušného skladu. Ostatné položky sa importujú ako textové.

 • Ak skladovej položky nie je dostatočné množstvo a nie je v programe POHODA povolené vyskladňovanie do mínusu, alebo ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ na danú položku právo, nedôjde k importu takejto vydanej faktúry.

 • Vydaná faktúra obsahujúca položky z objednávky alebo výdajky sa importuje s väzbou na daný doklad. Pri objednávke, resp. výdajke je tak zaznamenané vyfakturované množstvo a v prípade kompletného dodania, je doklad označený ako vybavený.

  Evidenčné čísla uvedené na výdajke sa v aplikácii mPOHODA prenášajú aj na vydanú faktúru. Pre zachovanie evidenčných čísel na faktúre a aj v programu POHODA je potrebné mať v programe POHODA v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Doklady so zásobami, aktívnu voľbu: Uvádzať vždy evidenčné čísla na dokladoch. Táto voľba je dostupná v programe POHODA vo verzii 12900.

Vlastnosti synchronizácie faktúr exportovaných z programu POHODA do aplikácie mPOHODA

 • Na synchronizáciu je možné v programe POHODA označiť iba záznam typu Faktúra.

 • Vydané faktúry exportované z programu POHODA do aplikácie mPOHODA, nie je možné v aplikácii upravovať - sú iba na čítanie.

Faktúry určené k synchronizácii odporúčame vytvárať položkové.

Vlastnosti synchronizácie importovaných a exportovaných faktúr

 • Zmeny na synchronizovaných, importovaných a exportovaných, fakturách je potrebné vykonávať v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov potom dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.

 • Ak na strane programu POHODA príznak Synchronizácia s mPOHODA, alebo faktúru odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k ich odstráneniu aj v aplikácii mPOHODA, a to vrátane naviazaného príjmového pokladničného dokladu, ktorý už bol importovaný do programu POHODA.

Späť na začiatok