Adresár

Agenda Adresár slúži na evidenciu obchodných partnerov.
Okrem základnej adresy a kontaktu na firmu, je možné v adresári zapisovať tiež jednotlivé dodacie adresy odberateľa.

Adresár

Popis základných funkcií pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie pod. sú popísané v kapitole Všeobecné funkcie.

1. Základná adresa

Formulár adresného záznamu slúži na zadanie hlavnej (fakturačnej) adresy obchodného partnera, vrátane základných kontaktných údajov na firmu.

Pre rýchle vyplnenie adresných údajov zadajte IČO odberateľa, alebo názov firmy a spustí sa automatické vyhľadanie v systéme slovensko.digital.

Vyhľadávanie v systému slovensko.digital

Podľa zadaného PSČ sa automaticky doplní hodnota v poli Obec. Respektíve zapísaním obce sa doplní príslušné PSČ. Systém v závislosti na zvolenej krajine ponúka zoznam českých a slovenských PSČ a obcí.

Vyhľadávanie podľa PSČ alebo obce

Ak potrebujete pri odberateľovi uviesť viac e-mailových kontaktov, zadajte jednotlivé adresy v poli E-mail oddelené bodkočiarkou.

Pole Číslo slúži na zaznamenanie zákazníckeho čísla. Údaj musí byť pre každého odberateľa unikátny.

V poli Splatnosť sa zadáva počet dní splatnosti vydaných a zálohových faktúr, ktorý máte dohodnutý s vašim odberateľom. Vložením odberateľa na doklad sa k dátumu vystavenia faktúry pripočíta počet dní uvedený pri odberateľovi v adresári a výsledný dátum sa zapíše do poľa Dátum splatnosti.

Počet dní splatnosti je obmedzený na 0 - 2000 dní.

Ak editujete dátum vystavenia na už uloženej faktúre, na ktorej je uvedený odlišný počet dní splatnosti ako v adresári, zachováva sa tento počet dní aj pre aktualizáciu dátumu splatnosti.

V poli Predajná cena sa uvádza cenová hladina, v ktorej sú tovar a služby predávané odberateľovi. Tento údaj sa prenáša synchronizáciou z programu POHODA. Východisková cena odberateľa sa pri predaji automaticky nastaví na doklad. Ďalšie informácie o predajných cenách sa dočítate v kapitole Predajné ceny.

Východisková predajná cena odberateľa

Mena, v ktorej si s vašim odberateľom fakturujete je uvedená v poli Mena. Tento údaj sa prenáša synchronizáciou z programu POHODA. Ak máte s vašim odberateľom dohodnutú určitú formu úhrady, ktorou budú vaše pohľadávky hradené, zadajte ju v poli Forma úhrady. Vložením odberateľa na doklad sa automaticky nastaví odberateľovi priradená mena a forma úhrady.

Východisková forma úhrady odberateľa sa nastaví na faktúru (vydanú a zálohovú) alebo predajku v závislosti na tom, či je možné danú formu úhrady pre zvolený typ dokladu použiť.

Východisková mena odberateľa slúži pre fakturáciu - nastaví sa na vydanú faktúru, zálohovú fakturu alebo prijatú objednávku.

Východisková mena a forma úhrady odberateľa

V poliach Stredisko a Činnosť môžete odberateľovi priradiť nákladové stredisko a druh činnosti, ktorá sa viaže k obchodným prípadom, spojeným s daným odberateľom.

Polia pre výber strediska a činnosti sú viditeľné iba ak boli strediská, resp. činnosti do firmy importované z programu POHODA.

2. Dodacia adresa

K základnej adrese je možné pripojiť neobmedzené množstvo dodacích adries. Zápis nových a úprava existujúcich dodacích adries sa vykonáva na záložke Dodacie adresy.

Zoznam dodacích adries odberateľa

Viac o evidencii dodacích adries je uvedené v popise záložky Dodacie adresy.

3. Záložky

Poznámky

Poznámky slúžia na uvedenie doplňujúcich údajov týkajúcich sa odberateľa.

Záložka Poznámky

Dodacie adresy

Na záložke sa uvádzajú dodacie adresy spojené s vybraným odberateľom. Tieto dodacie adresy sa potom ponúkajú pre vloženie na vystavované doklady.

Záložka Dodacie adresy
 • Zvolením povelu Pridať položku z cenníka Pridať adresu sa zobrazí formulár pre zadanie novej dodacej adresy.

  Formulár pre zapísanie nove dodacej adresy
 • Minimálne je potrebné uviesť názov firmy alebo meno.

 • Dodaciu adresu uložíte stlačením tlačidla Uložiť.

 • Ak potrebujete pri dodacej adrese uviesť viac e-mailových kontaktov, zadajte jednotlivé adresy v poli E-mail oddelené bodkočiarkou.

 • Voliteľne je možné dodaciu adresu označiť ako východiskovú.

  • Východisková dodacia adresa je v zozname dodacích adries označená tučným písmom.

  • Po vybratí odberateľa je potom táto východisková dodacia adresa automaticky na doklade prednastavená.

  • Ak nemáte záujem o automatické nastavenie východiskovej dodacej adresy na doklade, potom žiadnu adresu príznakom Východisková dodacia adresa neoznačujte. V takom prípade bude voľba dodacej adresy na doklade ponechaná na vašom vlastnom výbere.

 • Kliknutím na názov firmy pri už uloženej dodacej adrese sa zobrazí formulár s informáciami o dodacej adrese. Tieto údaje môžete podľa potreby upraviť.

Doklady

Záložka obsahuje zoznam dokladov vystavených na vybraného odberateľa.

Záložka Doklady
 • V záhlaví záložky sa zobrazuje celkový počet vystavených dokladov.

 • Na záložke je možné vyhľadávať podľa typu dokladu.

 • Kliknutím na číslo dokladu sa otvorí detail príslušného dokladu.

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka História

4. Práca s odberateľom na doklade

Odberateľ sa na dokladoch uvádza v poli Odberateľ. Pri vydanej a zálohovej faktúre je možné navyše zadať i dodaciu adresu.

Vloženie odberateľa na doklad

Odberateľa je možné pre vloženie na doklad vyhľadať dvoma spôsobmi:

 • výberom z našeptávača

  V zozname poľa Odberateľ sa ponúka päť odberateľov, ktorým sa najčastejšie fakturuje. Zapísaním názvu firmy, resp. mena odberateľa dochádza k automatickému vyhľadávaniu odberateľa v adresári.

  Vyhľadávanie odberateľa cez našeptávač
 • výberom zo zoznamu odberateľov

  Zvolením povelu Preniesť odberateľa Preniesť odberateľa sa zobrazí zoznam všetkých odberateľov evidovaných v agende Adresár. Označením odberateľa a zvolením povelu Přenést Preniesť dôjde k vloženiu vybraného odberateľa na doklad.

  Prenos odberateľa z adresára do dokladu

  Kliknutím na ikonu Pridať položku z cenníka zobrazenú za názvom firmy odberateľa sa na novej záložke prehliadača zobrazia detailné informácie o odberateľovi.

Výber dodacej adresy na doklade

Vložením odberateľa na doklad sa v časti Dodacia adresa zobrazujú všetky dodacie adresy evidované pri zvolenom obchodnom partnerovi.

Výber dodacej adresy na doklade
 • Ak je nejaká adresa označená ako východisková, potom sa vložením odberateľa na doklad automaticky prednastaví.

 • Ak nie sú pri obchodnom partnerovi evidované žiadne dodacie adresy, resp. žiadna východisková dodacia adresa, potom sa po vložení odberateľa na doklad nastaví hodnota "(zhodná s fakturačnou)". Výber dodacej adresy potom závisí od vašej voľby.

  Túto hodnotu použite tiež v prípade, kedy síce sú evidované dodacie adresy, ale pre daný obchodný prípad nechcete žiadnu dodaciu adresu uvádzať.

Aktualizácia odberateľa

Ak sa zmenili adresné údaje odberateľa, zaktualizujete ich na už uloženom doklade kliknutím na ikonu Aktualizácia odberateľa uvedenú za poľom Odberateľ.

Pridanie nového odberateľa

Nového odberateľa na aktuálne vytváraný doklad zadáte prostredníctvom povelu Pridať nového odberateľa, ktorý sa nachádza v zozname poľa Odberateľ.

Pridanie nového odberateľa do adresára z dokladu

Po zapísaní adresných údajov, prípadne i dodacej adresy, sa informácie o novom odberateľovi uložia do adresára a zároveň sa vložia na práve editovaný doklad.

Vytvorenie vydanej faktúry z adresára

Ak ste si práve vyhľadali požadovaného odberateľa v agende Adresár, môžete mu ľahko vystaviť vydanú faktúru priamo z adresára.

Zvolením povelu Pridať do novej faktúry Pridať do novej faktúry sa založí nová vydaná faktúra, na ktorej bude uvedený vybraný odberateľ.

5. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Synchronizácia adresára s programom POHODA je obojsmerná.
  Tzn. nová adresa vytvorená v aplikácii mPOHODA sa prenesie do programu POHODA a naopak adresa označená v programe POHODA príznakom Synchronizácia s mPOHODA sa prenesie do aplikácie mPOHODA.

 • Spolu s hlavnou adresou sa prenášajú tiež dodacie adresy a poznámky.

 • Nie je možné synchronizovať kontaktné osoby.

 • Postup, ako v programe POHODA označiť adresný záznam k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

Vlastnosti synchronizácie

 • Adresa importovaná z aplikácie mPOHODA do programu POHODA je automaticky označená príznakom synchronizácie.

 • Ak dôjde k úprave adresy v obidvoch systémoch, majú pri synchronizácii prednosť zmeny vykonané na strane programu POHODA.

 • Ak zrušíte v programe POHODA príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo záznam odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu adresy i v aplikácii mPOHODA. Ak adresu odstránite v aplikácii mPOHODA a v programe POHODA ju ponecháte s príznakom pre synchronizáciu údajov, načíta sa adresa pri ďalšom prenose údajov späť do aplikácie mPOHODA.

 • Z programu POHODA sa prenáša i údaj o predajnej cene priradenej odberateľovi. V agende Adresár ju nájdete v poli Predajná cena.

 • Podobne sa v poli Forma úhrady zobrazuje odberateľovi nastavená forma úhrady.

  Ak dôjde synchronizáciou údajov k zmazaniu formy úhrady priradenej odberateľovi, je hodnota z pole odstránená.

 • Pridaním príznaku Obmedzenie spracovania (v rámci GDPR) adrese v programe POHODA dôjde synchronizáciou údajov k odstráneniu záznamu v aplikácii mPOHODA. Odstránením príznaku bude adresa na strane aplikácie mPOHODA opäť obnovená.

Späť na začiatok