Cenník

Agenda Cenník slúži na vytváranie zoznamu predávaných zásob a poskytovaných služieb. Položky cenníka je možné potom jednoducho vkladať na vystavovaný doklad.

Cenník

Popis základných funkcii pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie a pod. sú popísané v kapitole Všobecné funkcie.

1. Položky cenníka

Detail položky cenníka
 • Položky cenníkau sa rozlišujú podľa typu na:

  • Zásoba typu Karta Karta

  • Zásoba typu Služba Služba

  • Zásoba typu Textová Textová

  • Zásoba typu Komplet Komplet

  • Zásoba typu Súprava Súprava

  • Zásoba typu Výrobok Výrobok

  Priamo v agende Cenník je možné vytvoriť iba položku typu Textová. Z programu POHODA je možné synchronizáciou preniesť do aplikácie mPOHODA všetky uvedené typy položiek.

 • V poli Typ ev. čísla sa rozlišuje, či na zásobách, ktoré sú synchronizované s programom POHODA, sú sledované evidenčné čísla typu Šarža alebo Výrobné číslo. Ak sa zásoba na evidenčné čísla nečlení, potom je v poli uvedená hodnota Bez ev. čísla.

 • Pole Množstvo slúži na zadanie množstva, v ktorom je položka najčastejšie predávaná. Hodnotu je možné zadať iba pri položkách typu Bez ev. čísla.

  Napríklad ak je zásoba predávaná vždy v sade 4 kusov, uveďte v poli hodnotu 4. Na doklade sa po vložení položky z cenníka automaticky nastaví zadané množstvo.

 • Polia Stav zásoby, Rezervácia a Reklamácie uvádzajú evidenčný stav z programu POHODA získaný pri poslednej synchronizácii údajov. Z nich sa odvodzuje množstvo K dispozícii. Ďalšie informácie o aktualizácii stavu zásob sa dočítate v kapitole Evidencia stavu zásob.

 • Hodnota v poli Objednávky udáva, koľko je z danej zásoby vložené v nevybavených objednávkach. Celkové objednané množstvo tvorí evidenčný stav z programu POHODA, získaný pri poslednej synchronizácii údajov a ďalej potom novovzniknuté objednávky danej zásoby vytvorené v aplikácii mPOHODA.

 • Pole Odbyt sa zobrazuje len pri synchronizovaných položkách. Zásoby, ktoré nemajú aktívny odbyt, nie je možné vložiť na doklad.

 • Podobne sa len pri synchronizovaných položkách zobrazuje aj pole Členenie. V zozname položiek cenníka sa zobrazuje len hlavný sklad. Vyskladnením zásoby v aplikácii mPOHODA dôjde k zmene hodnoty v poli Stav zásoby a tým aj množstva K dispozícii. Vybavením rezervovanej objednávky sa zmení stav uvedený v poli Rezervácie. Ďalšie informácie o aktualizácii stavu zásob sa dočítate v kapitole Evidencia stavu zásob.

  Nadídením kurzoru myši na pole Členenie sa zobrazí celý názov členenia, v ktorom je zásoba zaradená.

  V hlavnom zozname položiek cenníka sa zobrazuje iba hlavný sklad, ale aktiváciou filtra sa pridá postranný panel so záložkou Členenie, vďaka ktorej môžete vyhľadávať zásoby podľa ich zatriedenia v rámci členenia skladov.

  Vybrané členenie je vidieť aj v navigácii nad zoznamom položiek cenníka. Jednoducho tak vidíte, z akého členenia sú momentálne zobrazené položky, aj keď panel pre filtrovanie vypnete. Pomocou navigácie sa môžete presunúť na vyššiu úroveň členenia.

  Záložka Členenie a navigácia členenia zásob v hlavnom zozname agendy Cenník

  V aplikacii mPOHODA na mobilnom zariadení sa členenie zásob zobrazí kliknutím na ikonu Členenie zásob na mobilnom zariadení.

 • V poli Text sa zobrazuje doplňujúca poznámka. Tento údaj sa prenáša spolu so zásobou na doklad. Doplňujúcí text je možné na doklade, na detaily položky, v poli Poznámka upraviť.

  Nadídením kurzoru myši na pole Text sa zobrazí celý názov poznámky.

2. Záložky

Poznámky

Na záložke Poznámky sa v prvej sekcii zobrazuje poznámka prenesená spolu so synchronizovanou zásobou z programu POHODA. Túto poznámku nie je možné upravovať.

V druhej sekcii Poznámka mPOHODA je možné uviesť ďalšie doplňujúce údaje týkajúce sa vybranej položky cenníka. Táto poznámka sa nesynchronizuje.

Záložka Poznámky

Popis

Podrobný a stručný popis je možné zadať priamo na zásobe na záložke Popis. Stručný a podrobný popis sa synchronizáciou prenáša spolu so zásobou z programu POHODA. Na záložke Popis sa uvádzajú doplňujúce informácie k zásobe, ktoré sa zobrazia na tlačovej zostave Ponuka, resp. Ponuka anglicky. Pre tlač popisu je potrebné mať v agende Nastavenie dokladov, v časti Tlač povolené Tlačiť popis zásob.

Stručný a podrobný popis je možné v aplikácii mPOHODA zadať aj anglicky. (Do programu POHODA sa synchronizáciou anglický text neprenáša).

Záložka Popis

Predajné ceny

Pri položkách cenníka synchronizovaných s programom POHODA sa zobrazujú rôzne cenové hladiny, v ktorých môže byť zvolená zásoba predávaná.

Synchronizáciou sa z programu POHODA do aplikácie mPOHODA prenášajú všetky predajné ceny, ktorých platnosť nie je pozastavená.

Záložka Predajné ceny

Evidenčné čísla Pro funkcia

Záložka Evidenčné čísla je dostupná iba pri zásobach synchornizovaných s programom POHODA, pri ktorých sa sledujú evidenčné čísla.

Pri každom evidenčnom čísle je uvedený stav zásoby a reklamované množstvo podľa evidenčného stavu z programu POHODA získaného pri poslednej synchronizácii údajov. Z týchto údajov sa potom odvodzuje množstvo K dispozícii ako rozdiel medzi stavom evidenčného čísla a reklamovaným množstvom. Vyskladnením evidenčného čísla v aplikácii mPOHODA dôjde k zmene hodnoty v poli Stav zásoby a tým aj množstva K dispozícii.

Vo východiskovom stave sú zobrazené iba evidenčné čísla skladom. Zmenou nastavenia prepínača uvedeného nad zoznamom evidenčných čísel sa zobrazia všetky evidenčné čísla synchornizované z programu POHODA.

Záložka Evidenčné čísla

Položky

Záložka Položky je dostupná iba pri zásobách typu Komplet a Súprava a zobrazujú sa na nej položky, z ktorých je zložená zásoba vytvorená.

Zvolením cenovej hladiny v poli Predajné ceny, sa zobrazí zodpovedajúca cena zloženej zásoby, vrátane cien jednotlivých položiek.

Záložka Položky

Doklady

Záložka obsahuje zoznam dokladov, v ktorých je obsiahnutá vybraná položka cenníka.

V stĺpci Množstvo je uvedené množstvo položky vložené na daný doklad. Čiastka zodpovedá cene položky bez dane pre zadané množstvo.

Záložka Doklady
 • V záhlaví záložky sa zobrazuje celkový počet vystavených dokladov.

 • Na záložke je možné vyhľadávať podľa typu dokladu a podľa stavu synchronizácie dokladu.

 • Kliknutím na číslo dokladu sa otvorí detail príslušného dokladu.

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka História

3. Práca s položkou cenníka na doklade

Položky cenníka sa na vystavovanom doklade zadávajú v sekcii Položky. Spôsoby, akými je možné položku z cenníka preniesť na doklad sú popísané v kapitole Položky dokladu, vrátane postupu vloženia evidenčného čísla.

Vytvorenie vydanej faktúry z cenníka

Priamo z agendy Cenník môžete jednoducho vložiť vyhľadanú položku do vydanej faktúry. Zvolením povelu Pridať do novej faktúry Pridať do novej faktúry na detaile položky cenníka sa založí nová vydaná faktúra a vloží sa do nej daná položka. Položka sa vkladá v základnej predajnej cene.

4. Evidencia stavu zásob

Import stavu zásob z programu POHODA

Ak dôjde v programe POHODA ku skladovému pohybu zásoby synchronizovanej s aplikáciou mPOHODA, prenesie sa aktuálny údaj o stave zásoby synchronizáciou údajov do aplikácie mPOHODA. Spolu s tým sa exportujú aj informácie o rezervovanom a reklamovanom množstve. V prípade zásob, na ktorých sa sledujú evidenčné čísla, sa synchronizuje taktiež stav a reklamované množstvo synchronizovaných evidenčných čísel.

Všetky tieto údaje sú v aplikácii mPOHODA viditeľné na detaile položky v agende Cenník, resp. na záložke Evidenčné čísla, a z nich sa odvodzuje množstvo K dispozícii.

V ňom je ďalej zohľadnené množstvo zásoby uvedené v dokladoch, ktoré sa nepodarilo synchronizáciou údajov importovať do programu POHODA. Hodnota K dispozícii tak odráža reálne množstvo zásoby, ktoré je možné v aplikácii mPOHODA vyskladniť.

Typy položiek cenníka a ich vplyv na stav zásoby

Jednotlivé typy položiek cenníka sa líšia ich vplyvom na skladový pohyb a možnosťou vyskladňovania zásoby do mínusu.

Typ položkyEvidencia stavu zásobVyskladňovanie do mínusu
TextováNevytvára skladový pohyb: stav zásoby sa neevidujePretože zásoba nevytvára skladový pohyb, je možné ju vkladať do dokladov bez obmedzení.
KartaVytvára skladový pohyb: stav zásoby sa eviduje

Zásobu je možné pri povolenom vyskladňovaní do mínusu vkladať do dokladov bez obmedzení.

Ak je pri zásobe evidované rezervované množstvo, je možné ju vyskladniť len do výšky množstva k dispozícii.

SlužbaVytvára skladový pohyb: stav zásoby sa evidujeZásobu je možné vkladať do dokladov bez obmedzení aj v prípade, že nie je povolené vyskladňovanie do mínusu.
VýrobokVytvára skladový pohyb: stav zásoby sa eviduje

Zásobu je možné pri povolenom vyskladňovaní do mínusu vkladať do dokladov bez obmedzení.

Ak je pri zásobe evidované rezervované množstvo, je možné ju vyskladniť len do výšky množstva k dispozícii.

Komplet
Súprava

Nevytvára skladový pohyb: stav zásoby sa eviduje

Skladový pohyb vytvárajú jednotlivé položky zloženej zásoby.

Dostupné množstvo zásoby je počítane z dostupného množstva položiek, ktoré tvoria zloženú zásobu.

Ak je povolené vyskladňovanie do mínusu a stav položiek, ktoré sú súčasťou zloženej zásoby je záporný, tak sa množstvo k dispozícii pre zloženú zásobu nezobrazuje.

Zásobu je možné pri povolenom vyskladňovaní do mínusu, vkladať do dokladov bez obmedzenia.

Pokiaľ je na niektorej položke zloženej zásoby evidované rezervované množstvo, je možné zloženú zásobu vyskladniť iba do výšky množstva k dispozícii.

Stav K dispozícii pre zásobu typu Komplet, resp. Súprava je počítaný z dostupného množstva položiek, ktoré tvoria zloženú zásobu, čo znamená, že zložené zásoby obsahujúci zhodné položky budú mať uvedený rovnaký stav, ale predať v danom množstve je možné iba jednu z nich. Vyskladnením jedného kompletu/súpravy totiž dochádza k poníženiu dostupného množstva položiek tvoriacich túto zloženú zásobu a tým sa zmení dostupné množstvo aj u ostatných zložených zásob, obsahujúci rovnaké položky.

Zásoby A a B typu Karta sú každá k dispozícii v množstve 100 kusov. Obe zásoby vstupujú v množstve 2 kusy do kompletov 001 a 002. Pri komplete 001 bude zobrazené dostupné množstvo 50 a pri komplete 002 také 50. Tento stav však znamená, že je možné predať buď 50 kompletov 001 alebo 50 kompletov 002. Pokiaľ je predaný komplet 001 v množstve 10, dôjde k poníženiu dostupného množstva položiek tvoriacich tento komplet a z toho dôvodu z kompletu 002 bude možné predať už len 40.

Zmena stavu zásoby

Množstvo položky vkladané z cenníku do vydanej faktúry, pokladničného dokladu, výdajky alebo prodejky je zavislé na nastavení voľby Vyskladňovanie zásoby do mínusu pri sklade, z ktorého sa daná položka vyskladňuje. Uložením dokladu dochádza k aktualizácii množstva K dispozícii v agende Cenník.

Pri kopírovaní dokladu, vykonaní odpočtu zálohovej faktúry, alebo pri prenose objednávky do faktúra a výdajky sa kontroluje stav zásoby, opäť v závislosti na nastavení voľby Vyskladňovať do mínusu. V prípade, že nie je možné nejakú zásobu vyskladniť v množstve uvedenom na zdrojovom doklade, resp. zálohovej faktúre zobrazí sa upozornenie s možnosťou vložiť do cieľového dokladu položky len v množstve, ktoré je aktuálne k dispozícii, príp. vytvorenie dokladu úplne zrušiť.

Zálohové faktúry a objednávky nevytvárajú skladový pohyb, a preto je možné do dokladu vkladať skladové zásoby bez ohľadu na evidenčný stav a nastavenie voľby Vyskladňovať do mínusu.

Pre udržanie aktuálnych informácií o stave jednotlivých zásob odporúčame na mobilných zariadeniach vykonávať pravidelne synchronizáciu údajov.

Pri uložení dokladu sa na mobilnom zariadení s aktívnym pripojením na internet overuje vyskladňované množstvo voči stavu zásoby evidovanom na serveri mPOHODA. Bez pripojenia zariadenia na internet, resp. na server mPOHODA, túto kontrolu nie je možné vykonať; ak teda pri synchronizácii údajov nie je dostatok zásoby na sklade, je doklad serverom mPOHODA odmietnutý. Snažte sa preto synchronizovať vaše mobilné zariadenia so serverom mPOHODA hneď, ako máte k dispozícii internetové pripojenie. Predídete tak tomu, že váš kolega vyskladní vami predaný tovar skôr, ako vy spustíte synchronizáciu údajov.

V prípade, že na mobilnom zariadení existujú nezosynchronizované doklady, nie je stav zásoby uvádzaný v cenníku na webovom rozhraní presný. Pre uvedenie stavu zásoby do aktuálneho stavu odstráňte príčinu spôsobujúcu nezosynchronizovanie dokladov na webovom rozhraní.

5. Predajné ceny

Viac predajných cien je možné v aplikácii mPOHODA využívať, ak synchronizujete zásoby s programom POHODA.

 • Synchronizáciou s programom POHODA sa do aplikácie mPOHODA prenášajú tiež predajné ceny definované v programe POHODA v agende Predajné ceny.

 • Kompletný prehľad cien je uvedený pri každej položke cenníka na záložke Predajné ceny.

  V prípade zásob typu Komplet a Súprava je navyše na záložke Položky uvedená cena jednotlivých položiek, ktoré sú súčasťou zloženej zásoby.

 • Každý užívateľ si môže vo svojom profile zvoliť východiskovú predajnú cenu. Založením nového dokladu sa potom táto cena automaticky nastaví na doklad vytváraný pod daným užívateľom.

 • Z programu POHODA sa prenáša i údaj o predajnej cene priradenej odberateľovi. V agende Adresár ju nájdete v poli Predajná cena.

  Východisková predajná cena odberateľa
 • Východisková cena odberateľa sa pri predaji automaticky nastaví na doklad a má prednosť pred východiskovou cenou užívateľa.

 • Cenovú hladinu je možné na doklade zvoliť výberom zo zoznamu v poli Predaná cena alebo pri vkladaní položiek cez agendu Cenník.

  Za názvom predajnej ceny je uvedena mena cenovej hladiny.

  Výber predajnej ceny na doklade Výber predajnej ceny pri prenose položiek z cenníka
 • Vložením položky z cenníka sa na doklad nastaví cena zodpovedajúca zvolenej cenovej hladine (dôjde k prepočtu ceny položky z meny zvolenej predajnej ceny, do meny dokladu).


Pre správny výpočet ceny na doklade je potrebné, aby ste v programe POHODA dodržiavali rovnaké nastavenie typu výpočtu ceny s DPH, resp. bez DPH v agende Predajné ceny i v agende Cenové skupiny.

6. Synchronizácia s programom POHODA

Synchronizácia položiek cenníka

 • Položky cenníka sa synchronizujú iba smerom z programu POHODA do aplikácie mPOHODA. Počas následných synchronizácií sú potom prenášané zmeny na týchto zásobách vykonané na strane programu POHODA.

 • Okrem základných údajov o zásobe sa prenášajú tiež jej predajné ceny a poznámka, prípadne aj vybrané evidenčné čísla, pokiaľ sa na zásobe sledujú.

 • Ak dôjde v programe POHODA ku skladovému pohybu, prenesie sa aktuálny údaj o stave zásoby synchronizáciou údajov do aplikácie mPOHODA. Spolu s tým sa exportujú aj informácie o rezervovanom a reklamovanom množstve.

  V programe POHODA odporúčame vyčleniť pre synchronizované zásoby samostatný sklad. Predídete tak tomu, že v programe POHODA dôjde k vyskladneniu zásob predaných prostredníctvom aplikácie mPOHODA skôr, ako spustíte synchronizáciu údajov.

 • Postup, ako v programe POHODA označiť zásobu, resp. jej evidenčné číslo k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

 • Ak zrušíte príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo zásobu odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k jej odstráneniu i v aplikácii mPOHODA. Ak zásobu odstránite v aplikácii mPOHODA a v programe POHODA ju ponecháte s príznakom pre synchronizáciu údajov, načíta sa zásoba pri ďalšom použití povelu Synchronizovať všetky údaje späť do aplikácie mPOHODA.

 • Pri synchronizácii skladových zásob doporučujeme dodržovať postup uvedený v FAQ Odporúčané postupy pre prácu so skladovými zásobami synchronizovanými s mobilnou aplikáciou mPOHODA.

 • Synchronizované položky obsiahnuté v doklade prenášanom do programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad a dochádza k ich vyskladneniu z príslušného skladu. Pri položkách zálohovej faktúry dochádza iba k previazaniu so skladovou zásobou programu POHODA.

Synchronizácia predajných cien

 • Synchronizáciou sa z programu POHODA do aplikácie mPOHODA prenášajú i predajné ceny. Do exportu sú vždy zahrnuté všetky predajné ceny. Nie je potrebné ich v programe POHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

 • V aplikácii mPOHODA je možné pracovať iba s predajnými cenami, ktorých platnosť nie je pozastavená.

 • Synchronizáciou adresára sa do aplikácie mPOHODA prenesie i údaj o východiskovej predajnej cene zadanej pri odberateľovi v programe POHODA.

Synchronizácia evidenčných čísel

 • Ak má evidenčné číslo príznak synchronizácie údajov, prenáša sa s spolu s hlavnou skladovou zásobou do aplikácie mPOHODA.

 • Príznak synchronizácie údajov je možné voliteľne nastaviť iba vybraným evidenčným číslam. Pri vytváraní nového evidenčného čísla k synchronizovanej hlavnej zásobe, program POHODA automaticky ponúkne pridánie príznaku synchronizácie aj k práve vytváranému záznamu.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.