Cudzia mena

Aplikácia mPOHODA umožňuje vytvárať doklady v tuzemskej a cudzej mene.

Cudzia mena na dokladoch

1. Nastavenie cudzej meny na doklad

V aplikácii mPOHODA je možné v cudzej mene vytvoriť vydanú faktúru, prijatú objednávku a šablónu vydanej faktúry.

Mena dokladu je určená hodnotou uvedenou v poli Mena. S výnimkou pokladničného dokladu sa mena na doklade vybraním príslušnej meny priamo v poli Mena. V prípade pokladničného dokladu sa mena dokladu odvodzuje od meny vybranej hotovostnej pokladne.

Vydaná faktura v cudzej mene

Mena EUR slúži pre vytvorenie tuzemského dokladu.

V zozname mien sa vedľa tuzemskej meny ponúkajú všetky meny, pre ktoré Európska centrálna banka vyhlasuje denný kurz a ďalej vybrané cudzie meny, pre ktoré je vyhlasovaný kurz raz mesačne.

Ak je synchronizáciou údajov z programu POHODA uvedená pri odberateľovi v adresári mena, v ktorej si s odberateľom fakturujete, potom vložením daného odberateľa na doklad, sa automaticky nastaví odberateľovi priradená mena.

2. Načítanie kurzu na doklad a jeho aktualizácia

Načítanie kurzu na doklad

Aplikácia mPOHODA pracuje momentálne iba s dennými kurzami devízového trhu, ktoré sa sťahujú každý deň z Európskej centrálnej banky. Aktualizovaný kurzový lístok zverejňuje ECB približne o 16.00 h každý pracovný deň.

Kurzy vybraných cudzích mien sa do aplikácie mPOHODA nesťahujú.

Zvolením cudzej meny sa na doklade automaticky rozbalí sekcie Podrobnosti, v ktorej je uvedené pole Kurz meny a do ktorého sa načíta platný denný kurz.

V poli kurz sa načíta posledný známy kurz. Na doklady sa tak načíta kurz z predošlého pracovného dňa.

V prípade, že vo vašej firme používate pevné kurzy alebo kurzy z predošlého dňa, zapíšte v poli Kurz vlastnú hodnotu kurzu dokladu.

Načítanie kurzu na vydanú fakturu v cudzej mene
  • Na doklad platiteľa DPH sa kurz načíta k dátumu daňovej povinnosti.

  • Na doklad, ktorý nepodlieha daňovej povinnosti, resp. doklad neplatiteľa DPH, sa kurz načíta k dátumu vystavenia dokladu (k dátumu zápisu v prípade objednávky).

  • V prípade pokladničného dokladu sa kurz načítá vždy k dátumu platby.

Aktualizácia kurzu na doklade

Ak používate denné kurzy podľa aktuálneho kurzového lístka pre daný deň a pripravujete si doklady v cudzej mene pred zverejnením nových kurzov Európskou centrálnou bankou, potom je nutné po vydaní nových kurzov, kurz na doklade zmeniť.

Prostredníctvom povelu Aktualizácia kurzu Aktualizovať kurz, sa na doklad načíta posledný známy kurz.

3. Zmena meny dokladu

Menu na doklade zmeníte zvolením inej meny v poli Mena.

V prípade, že doklad už obsahuje položky, dôjde zmenou meny k ich zmazaniu z dokladu a je potrebné ich na doklad znova.

Menu nie je možné zmeniť na uhradenej vydanej faktúre a na prijatej objednávke s väzbou na vydanú faktúru.

4. Položky dokladu v cudzej mene

Čiastky v položkách dokladu sa uvádzajú v mene dokladu.

Ak pracujete v programe POHODA s predajnými cenami v cudzej mene, prenášajú sa synchronizáciou údajov tiež do aplikácie mPOHODA. Vložením položky na doklad dochádza k prepočtu ceny položky z meny zvolenej predajnej ceny, do meny dokladu.

Na dokladoch platcov DPH sa pod položkami dokladu uvádza celková rekapitulácia DPH, ktorá je vyjadrená v EUR.

5. Úhrada faktúry v cudzej mene

V aplikácii mPOHODA nie je možné vykonať úhradu vydanej faktúry v cudzej mene na pokladničný doklad.

Je možné vykonať iba tzv. Úhradu bez väzby a to zadaním čiastky na úhradu v mene dokladu a taktiež aj v EUR priamo na záložke Úhrady na príslušnej faktúre. Táto úhrada sa nesynchronizuje do programu POHODA.

6. Odpočet zálohovej faktúry v cudzej mene

V aplikácii mPOHODA nie je možné momentálne vykonávať odpočty záloh v cudzej mene.

7. Vybavenie objednávky v cudzej mene

Do vydanej faktúry v cudzej mene je možne preniesť iba prijatú objednávku vystavenú v rovnakej mene, ako je vydaná faktúra.

Vyvolaním prenosu objednávok nad vydanou faktúrou, sa tak ponúkajú iba nevybavené prijaté objednávky vystavené v rovnakej mene, ako je vydaná faktúra.

Na prijatej objednávke, ktorá už bola do nejakej vydanej faktúry prenesená, nie je možné zmeniť menu dokladu. Zmenou meny na vydanej faktúre obsahujúcej položky z objednávky dôjde k zmazaniu položiek vydanej faktúry a taktiež k zrušeniu väzby na prijatú objednávku.

8. Synchronizácia s programom POHODA

Doklady vystavené v cudzej mene sa do programu POHODA importujú za predpokladu, že je použitie cudzích mien v programu POHODA aktívne a že v agende Nastavenie/Zoznamy/Cudzie meny je vytvorená príslušná cudzia mena.

Z programu POHODA je možné do aplikácie mPOHODA importovať hotovostné pokladne a bankové účty v cudzej mene a taktiež prijaté objednávky vystavené v cudzej mene.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.