Daňové doklady

Daňový doklad slúži ako potvrdenie o prijatí platby za zálohovú faktúru.

Videonávod: Ako v aplikácii mPOHODA vytvoriť daňový doklad k zálohovej faktúre?

Daňové doklady

1. Daňový doklad

Podľa zákona o DPH je potrebné do 15 dní od prijatia úhrady zálohovej faktúry vystaviť daňový doklad. V prípade, že platiteľ DPH v tejto lehote nevykoná vyúčtovanie zálohy vo vydanej faktúre, je povinný k prijatej platbe odberateľovi vystaviť doklad o zaplatení a odviesť z nej daň z pridanej hodnoty. Tento doklad sa vystavuje do agendy Daňové doklady.

V prípade, že je zálohová faktúra uhradená, je k nej možné vystaviť daňový doklad, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

Na základe zvoleného povelu sa vytvorí nový záznam v agende Daňové doklady, ktorý skontrolujte a uložte.

Popis daňového dokladu

 • Položky sa na daňovom doklade vytvárajú na základe nastavenia zvoleného v agende Nastavenie dokladov.

  V prípade potreby je možné položky daňového dokladu upraviť.

  Na doklad nie je možné vkladať položky z cenníka. Položky skopírované zo zálohovej faktúry nevytvárajú skladový pohyb.

  V prípade účtovných jednotiek, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, sa na daňovom doklade vytvára ešte záporná položka vo výške platby zálohovej faktúry. Túto položku nie je možné upravovať a ani z daňového dokladu zmazať. Táto položka sa vytvára kvôli správnemu premietnutiu daňového dokladu do peňažného denníka.

 • Dátum daňovej povinnosti sa nastavuje podľa dátumu úhrady zálohovej faktúry.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť odberateľa, sa dočítate v kapitole Práca s adresou na doklade, uvedené v popisu agendy Adresár. Okrem fakturačnej adresy je možné na doklade uviesť taktiež dodaciu adresu.

 • Popis základných funkcii pre uloženie záznamu, nastavenie zaokrúhlenia či jeho zmazanie sú popísané v kapitole Všeobecné funkcie.

Priamo v agende Daňové doklady nie je možné záznamy vytvárať. Daňový doklad vždy musí byť naviazaný na konkrétnu úhradu zálohovej faktúry.

Daňové doklady nie je možné vystavovať k zálohovým faktúram v cudzej mene.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slúžia k uvedeniu doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvoreným daňovým dokladom. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s daňovým dokladom do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Daňový doklad. Poznámka interná je určená k zaznamenávaniu doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložke Doklady je uvedený odkaz na zálohovú faktúru, ku ktorej bol daňový doklad vystavený.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má doklad väzbu.

Záložka Doklady

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka História

3. Vyúčtovanie zálohovej faktúry

Po zaevidovaní úhrady zálohovej faktúry a vystavení daňového dokladu, sa vykoná vyúčtovanie zálohy vydanou faktúrou. Možnosti vykonania odpočtu zálohy vo vydanej faktúre sú popísané v kapitole Vyúčtovanie zálohovej faktúry.

4. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Synchronizácia daňových dokladov je obojsmerná. Daňové doklady vytvorené v aplikácii mPOHODA sa synchronizujú do programu POHODA a zmeny vykonané na týchto dokladoch sa prenášajú späť do aplikácie mPOHODA.

 • Daňové doklady vytvorené v programe POHODA nie je možné prenášať do aplikácie mPOHODA.

 • Pre synchronizáciu daňových dokladov vytvorených v aplikácii mPOHODA, je vyžadovaná verzia programu POHODA, rel. 13400 a vyššia.

 • Do importu do programu POHODA daňové doklady vstupujú iba vtedy, pokiaľ do importu vstupuje naviazaná zálohová faktúra. Doklady nie je potrebné v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

Vlastnosti synchronizácie dokladov importovaných do programu POHODA

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazané iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už zavedená.

 • V programe POHODA sa naimportovanému daňovému dokladu priradí predkontácia a Členenie DPH v závislosti na nastavení zaúčtovania v aplikácii mPOHODA.

 • Ďalšie podrobnosti o náležitostiach naimportovaného daňového dokladu sa dozviete v pomocníkovi programu POHODA.

 • Zmeny na synchronizovaných daňových dokladoch, je potrebné vykonávať v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov potom dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

 • Položky daňového dokladu sa importujú ako textové.

Vlastnosti synchronizácie dokladov exportovaných z programu POHODA do aplikácie mPOHODA

 • Daňové doklady exportované z programu POHODA do aplikácie mPOHODA nie je možné v aplikácii upravovať - sú iba na čítanie.

Vlastnosti synchronizácie importovaných a exportovaných dokladov

 • Ak zrušíte na strane programu POHODA na daňovom doklade príznak Synchronizácia s mPOHODA, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu dokladu aj v aplikácii mPOHODA.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.