Všeobecné funkcie

Prehľad všeobecných funkcií.

1. Vytvorenie nového záznamu

V hlavnom zozname dokladových agend, agend Adresár a Cenník a v niektorých agendách pre nastavenia sa nachádza povel Nový záznam Nový záznam .

Kliknutím na ikonu založíte v príslušnej agende úplne nový záznam, ktorý je pred vyplnený východiskovými údajmi. Záznam podľa potreby upravte a následne ho uložte.

2. Uloženie záznamu

Uloženie záznamu vykonáte kliknutím na ikonu Uloženie záznamu .

V dokladových agendách a v agendách Adresár a Cenník dochádza kliknutím na ikonu k zobrazeniu ponuky akcií, ktoré sa majú vykonať po uložení záznamu. Vyberte požadovanú akciu, čím dôjde k uloženiu záznamu a k vykonaniu zvolenej operácie.

Ak chcete záznam len uložiť a ďalej na ňom zostať a vykonať ďalšie úpravy, kliknite na ikonu Uloženie záznamu ešte raz.

V niektorých prehliadačoch (napr. Firefox) sa ponuka ďalších akcií zobrazí nadídením kurzoru myši na ikonu pre uloženie záznamu. Priamym kliknutím na ikonu dochádza priamo k uloženiu záznamu.

Voľby pre uloženie záznamu
NázovPopis
Uloženie záznamu Uložiť a zavrieťZáznam sa uloží a otvorí sa hlavný zoznam agendy.
Uloženie záznamu Uložiť a novýZáznam sa uloží a založí sa nový záznam.
Uložiť záznam a vystaviť pokladničný doklad Uložiť a vystaviť pokladničný doklad Pro funkciaZáznam sa uloží a vytvorí sa pokladničný doklad s úhradou faktúry. Povel sa ponúka na vydanej a zálohovej faktúre.
Uloženie záznamu Uložiť a skopírovaťZáznam sa uloží a vytvorí sa jeho kópia.
Uloženie záznamu Uložiť a vytlačiťZáznam sa uloží a vykoná sa jeho tlač.
Uloženie záznamu Uložiť a odoslať e-mailomZáznam sa uloží a vykoná sa jeho odoslanie e-mailom.

3. Kopírovanie záznamu

Povel Kopírovať Kopírovať nájdete na detaile záznamu v nástrojovom paneli v dokladových agendách a v agende Cenník.

Povelom vytvoríte nový záznam, na ktorý sa prenesú údaje zo zdrojového záznamu. Pri kopírovaní dokladov sa na novo vytvorený záznam vkladá aktuálny dátum vystavenia a od neho sa odvodzuje dátum splatnosti a daňovej povinnosti.

4. Zmazanie záznamu

Povel na odstránenie záznamu nájdete na detaile záznamu a tiež v zozname všetkých záznamov príslušnej agendy.

Zmazanie záznamu z hlavného zoznamu agendy sa vykoná kliknutím na ikonu v poslednom stĺpci, ktorý indikuje, či bol daný záznam už importovaný do programu POHODA alebo nie.

Vymazať zo zoznamu je možné aj záznamy už synchronizované do programu POHODA.

Zmazanie záznamu z hlavného zoznamu

  • Ak záznam ešte nebol synchronizovaný, odstránite ho kliknutím na ikonu Odstrániť.

  • Záznam prenesený do programu POHODA je označený symbolom Synchronizovaný záznam. Kliknutím na ikonu sa zobrazí dialóg, v ktorom pre vykonanie zmazania záznamu zvoľte tlačidlo Odstrániť.

    Po odstránení synchronizovaného dokladu z aplikácie mPOHODA odporúčame záznam zmazať aj v programe POHODA.

  • Záznam, ktorý nemohol byť kvôli nejakej chybe naimportovaný do programu POHODA, je označený symbolom Chybne synchronizovaný záznam. Kliknutím na ikonu sa zobrazí dialóg s uvedením dôvodu, ktorý zabránil importu daného dokladu do programu POHODA. Zvolením tlačidla Upraviť sa zobrazí detail záznamu. Doklad tak môžete editovať alebo vymazať prostredníctvom povelu Zmazať umiestneným na detaile dokladu.

Zmazanie z detailu záznamu

Povel na odstránenie Zmazať sa na detaile záznamu skrýva pod menu pre uloženie záznamu Uloženie záznamu .

5. Vytlačiť PDF zostavu

Povel Vytlačiť Vytisknout nájdete na detaile záznamu v nástrojovom paneli dokladových agend.

Povel slúži na zobrazenie tlačovej zostavy vo formáte PDF obsahujúcej údaje o práve zobrazenom doklade a následnú tlač.

Nastavenie tlače na mobilnom zariadení sa vykonáva v agende Hardware na záložke Tlač.

6. Odoslať PDF e-mailom

Povel Odoslať e-mail Odoslať e-mail nájdete na detaile záznamu v nástrojovom paneli dokladových agend.

Povel slúži na odoslanie tlačovej zostavy vo formáte PDF. Odosielaný e-mail obsahuje náležitosti uvedené v kapitole Odosielanie.

V prípade, že je na doklade uvedená dodacia adresa vrátane e-mailového kontaktu, môžete si pri odoslaní dokumentu vybrať, na aké e-mailové kontakty má byť doklad odoslaný.

Odosielanie dokladu e-mailom

Povel pri odosielaní e-mailom je dostupný len pre doklady, na ktorých je uvedená e-mailová adresa odberateľa. Ak adresa uvedená nie je a aj tak chcete e-mail odoslať, zadajte e-mailový kontakt k odberateľovi v agende Adresár a následne odberateľa zaktualizujete na už uloženom doklade, kliknutím na ikonu Aktualizácia odberateľa uvedenú za poľom Odberateľ.

Pri odosielaní vydanej alebo zálohovej faktúry e-mailom, je v závislosti od nastavenia voľby Tlačiť QR kód (PAY by square) na faktúre súčasťou e-mailu taktiež aj QR kód (PAY by square), ktorý slúži na úhradu faktúry.

je v závislosti na nastavení

7. Vyhľadávanie záznamov

Povel Vyhľadávanie Vyhľadávanie nájdete v hlavnom zozname agendy.

Zvolením povelu sa nad jednotlivými stĺpcami zobrazia vyhľadávacie polia. Zadaním hľadaného výrazu dochádza k triedeniu zobrazených záznamov. Ak je vyplnených viac vyhľadávacích polí, vyfiltrujú sa len tie záznamy, ktoré spĺňajú všetky zadané kritéria.

Aktiváciou voľby Zobraziť záznamy predchádzajúcich období zobrazíte v zozname dokladov aj synchronizované záznamy, ktoré sú v programe POHODA uzamknuté údajovou uzávierkou. Tieto záznamy sú označené symbolom Archivovaný záznam.

Záznamy predchádzajúcich období

Táto možnosť sa ponúka len v prípade, že je aktuálne v agende Nastavenie dokladov zadané, aby sa po vykonaní údajovej uzávierky v programe POHODA skrývali v aplikácii mPOHODA, synchronizované záznamy predchádzajúcich období.

8. Rozšírené vyhľadávanie záznamov

Rozšírené vyhľadávanie v dokladoch

Povel Filtrovanie Filter nájdete v hlavnom zozname agendy Faktúry, Zálohové faktúry, Ponuky, Prijaté objednávky, Pokladničné doklady a Predajky. Po zvolení povelu sa zobrazí postranný pruh s nastavením parametrov pre rozšírené vyhľadávanie v dokladoch.

Rozšírené vyhľadávanie v dokladoch

Tlačidlom Použiť dôjde k vyfiltrovaniu záznamov zodpovedajúcim nastaveným parametrom. Pokiaľ je nastavených viacej parametrov pre vyhľadávanie, vyfiltrujú sa iba tie záznamy, ktoré spĺňajú všetky zadané kritéria.

Vami zadaný filter je automaticky uložený a bude opakovane aplikovaný pri každom zobrazení hlavného zoznamu faktúr, pokiaľ jeho nastavenie nezmeníte alebo nenastavíte filter do predvoleného stavu. Užívateľsky nastavený filter je označený ikonou Uživatelský filter .

Tlačidlom Predvolené uvediete filter do predvoleného stavu. Takýto filter je označený ikonou Predvolený filter . V predvolenom stave sa pracuje iba s dokladmi aktuálneho kalendárneho roka (je nastavená hodnota filtra v poli Od v sekcia Dátum vystavenia). Ak by ste chceli zobraziť všetky faktúry bez ohľadu na dátum vystavenia, tak vymažte dátum v poli Od v sekcii Dátum vystavenia a filter aplikujte. Takýto filter je potom označený ikonou >Predvolený filter bez obmedzení .

V predvolenom stave sú niektoré parametre filtra už nastavené. Napríklad pri objednávkach je vypnuté vyhľadávanie vybavených objednávok alebo všeobecne pri dokladoch je nastavená predvolená hodnota dátumu vystavenia/zápisu a pracuje sa tak iba s dokladmi aktuálneho kalendárneho roka. Ak chcete zobraziť všetky vystavené doklady bez ohľadu na dátum, potom vymažte dátum v poli Od v sekcii Dátum vystavenia, resp. Dátum zápisu a filter aplikujte. Takýto filter je potom označený ikonou >Predvolený filter bez obmedzení .

Vyhľadávanie prebieha v rámci všetkých záznamov, a teda aj archivovaných. Do vyhľadávania však nevstupujú doklady, na ktoré nemá užívateľ právo.

Ak by ste chceli vo vyhľadávaných záznamoch zo starších účtovných období skryť archivované záznamy, potom vypnite vo filtri voľbu: Zobraziť aj archivované doklady.

V časti súhrn sa po vyhľadaní záznamov zobrazia súčtové údaje vyfiltrovaných dokladov. Pokiaľ je vo filtri v poli Mena nastavená cudzia mena, je súhrn navyše rozšírený o súčtové údaje vo vybranej mene.

Rozšírené vyhľadávanie v cenníku

Povel Filtrovanie filtr nájdete aj v hlavnom zoznamu agendy Cenník a prenosovej agende Cenník. Zvolením filtra sa zobrazí postranný pruh pre nastavenie parametrov rozšíreného vyhľadávania v cenníku.

Panel má dve záložky: Členenie a Filter. Záložka Členenie slúži k vybraniu zásob z konkrétneho členenia a v rámci zvoleného členenia môžete hľadanie položiek cenníka ešte viac spresniť zadaním hľadaných parametrov na záložke Filter.

Rozšírené vyhľadavanie v cenníku - záložka Členenie Rozšírené vyhľadavanie v cenníku - záložka Filter

Členenie skladov sa synchronizuje spolu so zásobami importovanými z programu POHODA. Na záložke Členenie sa zobrazujú iba sklady, na ktoré má užívateľ práva.

Vo východiskovom stave sú niektoré parametre filtra už nastavené. V prenosovej agende Cenník je to voľba Zobrazovať iba zásoby skladom, resp. v prenosovej agende Evidenčné čísla voľba Iba evidenčné čísla skladom. Výnimka je prenosová agenda Cenník vyvolaná z výdavkového pokladničného dokladu, kde táto voľba nie je.

Pre používanie rozšíreného filtra v cenníku platí pre uvedenie hľadania do východiskového stavu, či uloženie filtra rovnaké pravidlá, ako pre rozšírené vyhľadávanie v dokladoch.

V aplikácii mPOHODA na mobilnom zariadení sú filter a členenie zásob oddelené - členenie zásob sa zobrazí kliknutím na ikonu Členenie zásob na mobilnom zariadení.

9. Stiahnutie XML

Povel Stiahnuť XML Stiahnuť XML nájdete v nástrojovom paneli na detaile záznamu a tiež v hlavnom zozname dokladových agend a agend Adresár a Cenník.

XML súbor slúži iba na archiváciu údajov - nie je určený na importovanie údajov do programu POHODA.Pre prenos záznamov do programu POHODA spustite v programe POHODA synchronizáciu údajov (povel Súbor/Dátová komunikácia/mPOHODA...).

Povel pre stiahnutie xml súboru je v agendách Adresár a Cenník dostupný iba pre užívateľov s rolou Admin.

Ak povel použijete na detaile záznamu, vytvorený XML súbor obsahuje údaje len o aktuálne otvorenom zázname. Ak je povel vyvolaný v hlavnom zozname agendy, sú v súbore XML obsiahnuté údaje o aktuálne vyfiltrovaných záznamoch danej agendy.

Zvolením povelu sa zobrazí dialóg s voľbou umiestnenia vygenerovaného súboru XML.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.