Všeobecné funkcie

Prehľad všeobecných funkcií.

1. Vytvorenie nového záznamu

V hlavnom zozname dokladových agend, agend Adresár a Cenník a v niektorých agendách pre nastavenia sa nachádza povel Nový záznam Nový záznam.

Kliknutím na ikonu založíte v príslušnej agende úplne nový záznam, ktorý je predvyplnený východiskovými údajmi. Záznam podľa potreby upravte a následne ho uložte.

2. Uloženie záznamu

Uloženie záznamu vykonáte kliknutím na ikonu Uloženie záznamu.

V dokladových agendách a v agendách Adresár a Cenník dochádza kliknutím na ikonu k zobrazeniu ponuky akcií, ktoré sa majú vykonať po uložení záznamu. Vyberte požadovanú akciu, čím dôjde k uloženiu záznamu a k vykonaniu zvolenej operácie.

Ak chcete záznam len uložiť a ďalej na ňom zostať a vykonať ďalšie úpravy, kliknite na ikonu Uloženie záznamu ešte raz.

V niektorých prehliadačoch (napr. Firefox) sa ponuka ďalších akcií zobrazí nadídením kurzoru myši na ikonu pre uloženie záznamu. Priamym kliknutím na ikonu dochádza priamo k uloženiu záznamu.

Voľby pre uloženie záznamu
Názov Popis
Uloženie záznamu Uložiť a zavrieť Záznam sa uloží a otvorí sa hlavný zoznam agendy.
Uloženie záznamu Uložiť a nový Záznam sa uloží a založí sa nový záznam.
Uloženie záznamu Uložiť a skopírovať Záznam sa uloží a vytvorí sa jeho kópia.
Uloženie záznamu Uložiť a vytlačiť Záznam sa uloží a vykoná sa jeho tlač.
Uloženie záznamu Uložiť a odoslať e-mailom Záznam sa uloží a vykoná sa jeho odoslanie e-mailom.

3. Kopírovanie záznamu

Povel Kopírovať Kopírovať nájdete na detaile záznamu v nástrojovom paneli v dokladových agendách a v agende Cenník.

Povelom vytvoríte nový záznam, na ktorý sa prenesú údaje zo zdrojového záznamu. Pri kopírovaní dokladov sa na novo vytvorený záznam vkladá aktuálny dátum vystavenia a od neho sa odvodzuje dátum splatnosti a daňovej povinnosti.

4. Zmazanie záznamu

Povel na odstránenie záznamu nájdete na detaile záznamu a tiež v zozname všetkých záznamov príslušnej agendy.

Zmazanie záznamu z hlavného zoznamu agendy sa vykoná kliknutím na ikonu v poslednom stĺpci, ktorý indikuje, či bol daný záznam už importovaný do programu POHODA alebo nie.

Vymazať zo zoznamu je možné aj záznamy už synchronizované do programu POHODA.

Zmazanie záznamu z hlavného zoznamu

  • Ak záznam ešte nebol synchronizovaný, odstránite ho kliknutím na ikonu Odstrániť.

  • Záznam prenesený do programu POHODA je označený symbolom Synchronizovaný záznam. Kliknutím na ikonu sa zobrazí dialóg, v ktorom pre vykonanie zmazania záznamu zvoľte tlačidlo Odstrániť.

    Po odstránení synchronizovaného dokladu z aplikácie mPOHODA odporúčame záznam zmazať aj v programe POHODA.

  • Záznam, ktorý nemohol byť kvôli nejakej chybe naimportovaný do programu POHODA, je označený symbolom Chybne synchronizovaný záznam. Kliknutím na ikonu sa zobrazí dialóg s uvedením dôvodu, ktorý zabránil importu daného dokladu do programu POHODA. Zvolením tlačidla Upraviť sa zobrazí detail záznamu. Doklad tak môžete editovať alebo vymazať prostredníctvom povelu Zmazať umiestneným na detaile dokladu.

Zmazanie z detailu záznamu

Povel na odstránenie Zmazať sa na detaile záznamu skrýva pod menu pre uloženie záznamu Uloženie záznamu.

5. Vytlačiť PDF zostavu

Povel Vytlačiť Vytisknout nájdete na detaile záznamu v nástrojovom paneli dokladových agend.

Povel slúži na zobrazenie tlačovej zostavy vo formáte PDF obsahujúcej údaje o práve zobrazenom doklade a následnú tlač.

6. Odoslať PDF e-mailom

Povel Odoslať e-mail Odoslať e-mail nájdete na detaile záznamu v nástrojovom paneli dokladových agend.

Povel slúži na odoslanie tlačovej zostavy vo formáte PDF obsahujúcej údaje o práve zobrazenom doklade. Odosielaný e-mail obsahuje náležitosti uvedené v kapitole Odosielanie.

Povel je dostupný len pre doklady, na ktorých je uvedená e-mailová adresa odberateľa. Ak adresa uvedená nie je a aj tak chcete e-mail odoslať, zadajte e-mailový kontakt k odberateľovi v agende Adresár a následne odberateľa na vybraný doklad znova vložte.

7. Vyhľadávanie záznamov

Povel Vyhľadávanie Vyhľadávanie nájdete v hlavnom zozname agendy.

Zvolením povelu sa nad jednotlivými stĺpcami zobrazia vyhľadávacie polia. Zadaním hľadaného výrazu dochádza k triedeniu zobrazených záznamov. Ak je vyplnených viac vyhľadávacích polí, vyfiltrujú sa len tie záznamy, ktoré spĺňajú všetky zadané kritéria.

Aktiváciou voľby Zobraziť záznamy predchádzajúcich období zobrazíte v zozname dokladov aj synchronizované záznamy, ktoré sú v programe POHODA uzamknuté údajovou uzávierkou. Tieto záznamy sú označené symbolom Archivovaný záznam.

Záznamy predchádzajúcich období

Táto možnosť sa ponúka len v prípade, že je aktuálne v agende Nastavenie dokladov zadané, aby sa po vykonaní údajovej uzávierky v programe POHODA skrývali v aplikácii mPOHODA, synchronizované záznamy predchádzajúcich období.

8. Stiahnutie XML

Povel Stiahnuť XML Stiahnúť XML nájdete v nástrojovom paneli na detaile záznamu a tiež v hlavnom zozname dokladových agend a agend Adresár a Cenník.

Ak povel použijete na detaile záznamu, vytvorený XML súbor obsahuje údaje len o aktuálne otvorenom zázname. Ak je povel vyvolaný v hlavnom zozname agendy, sú v súbore XML obsiahnuté údaje o aktuálne vyfiltrovaných záznamoch danej agendy.

Zvolením povelu sa zobrazí dialóg s voľbou umiestnenia vygenerovaného súboru XML.

Späť na začiatok