Položky dokladu

Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka.

Položky dokladu

1. Vloženie položky na doklad

Položku je možné na doklad vložiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • priamym zápisom položky

  Priamy zápis využijete pre zadanie položky neevidovanej v agende Cenník.

  Pre pridanie nového riadku položky zvoľte povel Přidat položku Pridať položku. Na novo vzniknutý riadok sa prednastaví východiskový typ jednotkovej ceny a sadzba DPH uvedené v agende Nastavenie dokladov.

  Priamy zápis položky dokladu
 • výberom z našeptávača

  V zozname polí Kód a Položka sa ponúka päť najpredávanejších položiek evidovaných v agende Cenník. Zapísaním kódu, názvu položky, EAN alebo PLU kódu dochádza k vyhľadaniu položky v cenníku.

  Ponuka v našeptávači zodpovedá zoznamu TOP položiek uvedených na informačnej ploche. V prípade dokladov spôsobujúcich skladový pohyb, sa z TOP 5 položiek ponúkajú iba tie, ktoré sú skladom. Ak ešte nie je vytvorený žiadny doklad, ponúka sa v našeptávači prvých 5 položiek z cenníka.

  Vyhľadanie položky z cenníka cez našeptávač

  Vyhľadanie položky v cenníka podľa vyššie uvedených kritérií prebieha v obidvoch poliach Kód i Položka rovnako. Pre vyhľadanie položky napríklad podľa kódu preto nie je potrebné umiestňovať kurzor priamo do poľa Kód.

  Do dokladu je možné vložiť len položky, ktoré majú aktívny odbyt.

 • výberom zo zoznamu položiek cenníka

  Zvolením povelu Pridať položku z cenníka Pridať položku z cenníka sa zobrazí zoznam položiek evidovaných v agende Cenník.

  Pridať položku z cenníka

  V zozname sú uvedené len tie položky, ktoré majú aktívny odbyt.

  Označením položky je možné priamo v prenosovej agende v poli Vložiť zadať množstvo, v ktorom si prajete preniesť položku na doklad. V poli sa automaticky nastaví hodnota uvedená na detaile položky cenníka v poli Množstvo.

  Zvolením povelu Preniesť Preniesť dôjde k vloženiu vybraných položiek z cenníka na doklad v množstve zadanom v poli Vložiť.

  Prenos položiek z cenníka do dokladu

  Kliknutím na ikonu Pridať položku z cenníka zobrazenú za názvom položky cenníka sa na novej záložke prehliadača zobrazí detailná informácia o položke. Nabehnutím kurzoru myši na ikonu Poznámka položky cenníka sa zobrazia doplňujúce texty a poznámky týkajúce sa danej položky cenníka.

  Pre prenos je možné vybrať aj viac položiek naraz.

  V mobilnej aplikácii je možné v prenosovej agende Cenník vyhľadať zásoby aj pomocou klávesnicovej čítačky alebo načítaním EAN kódu fotoaparátom mobilného zariadenia. Nastavenie čítačky cez fotoaparát sa aktivuje v mobilnej aplikácii v agende Hardware na záložke Čítačka.

 • vytvorením novej položky cenníka

  Priamo z dokladu je možné do cenníka pridať novú položku, a to prostredníctvom povelu Vytvoriť novú položku cenníka, ktorý sa nachádza v zozname poľa Kód, resp. Položka.

  Vytvorenie novej položky cenníka z dokladu

  Po vyplnení evidenčnej karty sa informácia uloží do cenníka a zároveň sa položka vloží na práve editovaný doklad.

2. Detail položky

Na hlavnom riadku položky sa zadáva názov položky, prípadne jej kód, predávané množstvo, jednotková cena a sadzba DPH.

Tlač kódu položky na tlačových zostavách je možné ovplyvniť nastavením voľby Tlačiť kód položky.

Kliknutím na ikonu Rozbalenie detailov položky zobrazenú na konci hlavného riadku, sa zobrazia doplňujúce informácie k položke.

Detail položky dokladu

Pole Poznámka slúži k uvedeniu doplňujúceho textu vzťahujúceho sa k danej položke. Vložením položky z cenníka na doklad, sa do poľa prenáša údaj z cenníka, z poľa Text. Na doklade je potom možné tento údaj upraviť.

Tlač poznámky položky na tlačových zostavách je možné ovplyvniť nastavením voľby Tlačiť poznámku položky.

V poliach Stredisko a Činnosť sa zadáva nákladové stredisko a druh činnosti, pokiaľ sú pre danú položku odlišné od hlavného strediska, resp. činnosti uvedených vo formulári dokladu.

Pole pre výber strediska a činnosti sú viditeľní iba ak boli strediska, resp. činnosti do firmy importované z programu POHODA.

V poli Zľava sa zadáva percentuálna zľava z ceny položky.

Pole Typ DPH slúži platiteľom DPH k zvoleniu spôsobu výpočtu dane z pridanej hodnoty z ceny položky. Jednotlivé typy DPH sú vysvetlené v kapitole Typ DPH.

Kliknutím na ikonu Rozbalenie všetkých detailov položiek uvedenú pod zoznamom položiek, hromadne rozbalíte detail všetkých položiek, alebo naopak zbalíte rozbalené položky.

3. Typ DPH

Platitelia DPH musia pri každej položke určiť, či jednotková cena zahŕňa DPH alebo nie. Východisková hodnota sa pri položke nastaví v závislosti od nastavenia uvedeného v agende Nastavenie dokladov.

Typ DPH
 • Bez DPH

  Jednotková cena je uvedená bez DPH a čiastka DPH sa dopočítava cez sadzbu DPH (tzv. výpočet zdola).

 • S DPH

  Jednotková cena zahrňuje DPH a samotná čiastka DPH sa počíta cez koeficient DPH, z uvedenej jednotkovej ceny (tzv. výpočet zhora).

Späť na začiatok