Prijaté faktúry

Prijatá faktúra je dokladom o nákupe tovaru alebo služieb.

Videonávod: Ako v aplikácii mPohoda vytvoriť prijatú faktúru?

Prijaté faktúry

1. Prijatá faktúra

V prijatej faktúre sa uvádza tovar nakúpený od dodávateľov, resp. prijatie služby, za ktoré môže byť platené rôznymi formami úhrady.

 • V poli Forma úhrady sa zadává forma, ktorou ma byť za faktúru zaplatené. Na novom doklade sa ako východisková forma úhrady nastaví forma uvedená v agende Nastavenie dokladov v poli Forma úhrady v ostatných agendách. Zvolením formy úhrady Hotovosť sa zmení dátum splatnosti podľa dátumu vystavenia.

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom, alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je taktiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť dodávateľa, resp. ako aktualizovať údaje o dodávateľa na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s adresou na dokladu, uvedené v popise agendy Adresár.

 • Po zaplatení faktúry dodávateľovi je potrebné na prijatej faktúre zaevidovať jej úhradu.

 • Vytvorenie faktúry v cudzej mene a popis práce s cudzou menou v aplikácii mPOHODA je uvedený v kapitole Cudzia mena.

 • Popis základných funkcii pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie, zaokrúhlenie dokladu a pod., sú popísané v kapitole Všeobecné funkcie.

2. Záložky

Úhrady

Úhrady faktúry sa zaznamenávajú na záložke Úhrady.

Záložka Úhrady

Spôsoby vytvorenia úhrady prijatej faktúry sú popísané v kapitole Úhrada prijatej faktúry.

Nad zoznamom úhrad sa zobrazuje zostávajúca čiastka na úhradu.

Poznámky

Poznámky slúžia k uvedeniu doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvorenou prijatou faktúrou. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s faktúrou do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Faktúra (opis). Poznámka interná je určená k zaznamenaniu doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložke Doklady je uvedený odkaz na zviazaný doklad, ktorým v prípade prijatej faktúry môže byť výdavkový pokladničný doklad (v prípade úhrady faktúry v hotovosti).

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má doklad väzbu.

Záložka Doklady

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Čiže kedy bol záznam vytvorený, kto ju editoval, kedy byl synchronizovaný.

Záložka História

3. Úhrada prijatej faktúry

Úhradu prijatej faktúry je možné vykonať viacerými spôsobmi. Každá úhrada má vplyv na celkový stav úhrady faktúry, ktorý je farebne rozlišovaný. Tento stav je vidieť v zozname faktúr a na záložke Úhrady.

Prehľad stavov úhrady faktúry
IkonaNázov stavuPopis
Po splatnostiFaktúra po splatnostiNezaplatená faktúra, u ktorej už vypršal termín splatnosti
NeuhradenáNeuhradená faktúraFaktúra, ktorá nie je plne uhradená a zároveň ešte nevypršal termín splatnosti.
UhradenáUhradená faktúraFaktúra bola plne uhradená.

Rozlišujeme tri typy úhrad:

 • úhradu príjmovým pokladničným dokladom

 • úhradu bez väzby na hradiaci doklad

 • úhradu vytvorenú synchronizáciou s programom POHODA

Úhrada faktúry vykonaná v agende Pokladničné doklady

Výdavkový pokladničný doklad s položkou likvidácie vydanej faktúry je možné vytvoriť priamo v agende Pokladničné doklady.

Presný postup prenosu prijatej faktúry na výdavkový pokladničný doklad, je uvedený v pomocníkovi pre pokladničné doklady v kapitole Úhrada faktúry pokladničným dokladom.

Odkaz na hradiaci výdavkový pokladničný doklad je uvedený na záložke Úhrady v poli Číslo dokladu.

Úhrada faktúry pokladničným dokladom

Tuto úhradu nie je možné na záložke Úhrady editovať (je možné iba uviesť poznámku) ani zmazať. Odstránenie úhrady je potrebné vykonať zmazaním výdavkového pokladničného dokladu, resp. príslušnej položky výdavkového pokladničného dokladu.

V aplikácii mPOHODA nie je možné pokladničným dokladom hradiť prijaté faktúry v cudzej mene.

Úhrada vyvolaná z prijatej faktúry

Priamo z prijatej faktúry je možné vytvoriť úhradu výdavkovým pokladničným dokladom, alebo úhradu bez väzby na hradiaci doklad.

Oba spôsoby vykonania likvidácie prijatej faktúry je možné vyvolať na záložke Úhrady, alebo zo zoznamu prijatých faktúr.

Kliknutím na ikonu indikujúcu stav úhrady v zozname faktúr sa zobrazí dialógové okno Úhrada faktúry, v ktorom zvoľte požadovaný spôsob vykonania úhrady.

Dialogové okno Úhrada faktúry
 • úhrada pokladničným dokladom

  • Likvidáciu prijatej faktúry výdavkovým pokladničným dokladom vyvoláte zo záložky Úhrady povelom Uhradiť pokladničným dokladom Uhradiť pokladničným dokladom.

   Úhrada pokladničným dokladom
  • Na dialógovom okne Úhrada faktúry zvoľte povel Uhradiť pokladničným dokladom.

  • V oboch prípadoch sa v agende Pokladničné doklady založí nový výdavkový pokladničný doklad, s dátumom platby rovným aktuálnemu dňu, na ktorý je vložená zvolená prijatá faktúra v zostávajúcej neuhradenej čiastke faktúry. Výdavkový pokladničný doklad skontrolujte a uložte.

  Povel Uhradiť pokladničným dokladom nie je dostupný na prijatej faktúre v cudzej mene.

 • úhrada bez väzby na hradiaci doklad

  • Úhradou bez väzby na hradiaci doklad sa na likvidovanej prijatej faktúre vytvorí úhrada vo výške zostávajúcej neuhradenej čiastky faktúry. Dátum úhrady je nastavený na aktuálny deň, ale je možné ho upraviť. Tato úhrada nemá väzbu na iný doklad.

  • Povelom Pridať úhradu Pridať úhradu sa na záložke Úhrady vytvorí nový záznam úhrady. Pred jeho uložením môžete upraviť dátum vykonanej úhrady a čiastku úhrady.

   Úhrada faktúry bez väzby
  • Zvolením povelu Uhradiť na dialógovom okne Úhrada faktúry sa vytvorená úhrada prijatej faktúry automaticky uloží. Dátum úhrady a prípadne čiastku zmeníte na záložke Úhrady.

  • Úhradu bez väzby na hradiaci doklad je možné zmazať na záložke Úhrady prostredníctvom povelu Odstrániť.

  • Pridanie úhrady, jej odstránenie, zmena dátumu úhrady i ďalšie úpravy vykonávané na záložke Úhrady je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

  • Úhrada bez väzby na hradiaci doklad sa zadáva v prípade, keď je vydaná faktúra uhradená iným spôsobom, ako výdavkovým pokladničným dokladom (napríklad prevodom na bankový účet).

Prenos úhrad z programu POHODA

Pokud byla synchronizovaná přijatá faktura v programu POHODA uhrazena (plně či částečně), seznam likvidací uvedených na záložce Likvidace se pak přenáší další synchronizací zpět do aplikace mPOHODA, kde se tyto údaje zobrazují na záložce Úhrady.

Synchronizácia likvidácie faktúry

Úhrady, ktoré sa posielajú z programu POHODA, sa vždy porovnajú s existujúcimi úhradami v aplikácii mPOHODA a v prípade zhody sa vykoná ich aktualizácia podľa stavu v programe POHODA.

V prípade aktualizácie úhrad pokladničným dokladom, ktorý byl vytvorený v aplikácii mPOHODA sa ponechá stav, ktorý vznikol v aplikácii mPOHODA.

Na konci aktualizácie úhrad sa vždy porovnajú čiastky zostávajúca na úhradu v aplikácii mPOHODA a tie, ktoré sa poslali z programu POHODA. Pokiaľ v aplikácii mPOHODA vznikne na úhradu väčšia čiastka ako v programe POHODA, vytvorí sa na rozdieľ čiastok dorovnávajúca úhrada. Pokiaľ bude v aplikácii mPOHODA zostávať na úhradu menej ako ako v programe POHODA, uvedie sa informácia o tom, koľko zostáva na úhradu v programe POHODA.

Funkčnosť prenosu úhrad z programu POHODA sa vztahuje na prípad, kedy sa synchronizácia spustí z programu POHODA, rel. 13400, resp. jeho najnovšej aktualizácii.


Prenos zostávajúcej čiastky na úradu z programu POHODA

Ak je neuhradená čiastka evidovaná v aplikácii mPOHODA väčšia ako v programu POHODA, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA na faktúre úhrada dorovnávajúca stav na zostávajúcu čiastku na úhradu evidovanú v programe POHODA.

Ak budú v programe POHODA vykonané čiastočné úhrady prijatej faktúry, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA pre každú vykonanú likvidáciu dorovnávajúca úhrada. V prípade, že je faktúra v programe POHODA niekoľkokrát čiastočne zlikvidovaná, ale neboli vykonané priebežne synchronizácie, potom sa v aplikácii mPOHODA vytvorí iba jedna dorovnávajúca úhrada na aktuálne neuhradenú čiastku evidovanú v programe POHODA.

V aplikácii mPOHODA bola zapísaná faktúra na čiastku 5 000,-. Užívateľ vykonal synchronizáciu a následne v programe POHODA zaevidoval úhradu vo výške 3 000,- prevodom na účet. Pri ďalšej synchronizácii systém do aplikácie mPOHODA odošle informáciu, že na faktúre je evidovaná zostavajúca čiastka na likvidáciu vo výške 2 000,-. Keďže v aplikácii mPOHODA je hodnota na úhradu rovná 5 000,-, vytvorí systém dorovnávajúcu úhradu vo výške 3 000,-. V oboch systémoch sa potom hodnoty k likvidácii budú rovnať.

Dorovnanie úhrady

Funkčnosť prenosu zostávajúcej čiastky k úhrade sa vzťahuje na prípad, kedy sa synchronizácia údajov spúšťa vo verzii programu POHODA staršej ako rel. 13400.

4. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Synchronizácia prijatých faktúr je obojsmerná iba v prípade faktúr, ktoré sú vytvorené v aplikácii mPOHODA. Prijaté faktúry vytvorené v aplikácii mPOHODA sa synchronizujú do programu POHODA. Vykonané zmeny na týchto faktúrach v programe POHODA sa prenesú do aplikácie mPOHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupujú všetky prijaté faktúry, ktoré majú na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti nastavený príznak Synchronizovať doklad a ich synchronizácia zatiaľ neprebehla. Doklady nie je potrebné v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať k synchronizácii.

Vlastnosti synchronizácie faktúr importovaných do programu POHODA

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazané iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už zavedená.

 • Z programu POHODA sa do aplikácie mPOHODA posiela pre už prenesené záznamy prijatých faktúr informácie o zostávajúcej čiastke k likvidácii. Ak dôjde k úhrade prijatej faktúry v programe POHODA, potom sa táto informácia prenesie ďalšou synchronizáciou späť do aplikácie mPOHODA. Ak je neuhradená čiastka evidovaná v aplikácii mPOHODA menšia ako v programe POHODA, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA na faktúre úhrada dorovnávajúca stav na zostávajúcu čiastku na úhradu evidovanú v programe POHODA.

 • V programe POHODA sa naimportovanej prijatej faktúre priradí predkontácia a Členenie DPH v závislosti na nastavení zaúčtovania v aplikácii mPOHODA.

 • Ďalšie podrobnosti o náležitostiach naimportovanej prijatej faktúry sa dozviete v nápovede programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

 • Položky prijatej faktúry, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad a dochádza k ich naskladneniu do príslušného skladu. Ostatné položky sa importujú ako textové.

 • Ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ na danú položku právo, nedôjde k importu prijatej faktúry.

 • Ak bola na položke dokladu upravená čiastka DPH, je potrebné mať pre správnu synchronizáciu dokladu nastavenú v programe POHODA kontrolu tolerancie DPH, v agende Globálne nastavenie, v sekcii Dane.

Vlastnosti synchronizácie faktúr

 • Zmeny na synchronizovaných faktúrach je potrebné vykonať v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov potom dôjde k aktualizacii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.

 • Ak zrušíte na strane programu POHODA príznak Synchronizácie s mPOHODA alebo faktúru odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k ich odstráneniu aj v aplikácii mPOHODA, a to vrátane naviazaného výdavkového pokladničného dokladu, ktorý už byl importovaný do programu POHODA.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.