Prijaté objednávky

Prijatá objednávka slúži k evidencií tovaru a služieb, ktoré si u vás odberateľ objednal.

Prijaté objednávky

1. Prijatá objednávka

Objednávka sa vystavuje na tovar a služby, ktoré má odberateľ v úmysle u vás v dohľadnej dobe zakúpiť.

 • V poli Forma úhrady sa zadáva forma, ktorou má byť za objednávku zaplatené. Na novom doklade sa ako predvolená forma úhrady nastaví forma uvedená v agende Nastavenie dokladov v poli Forma úhrady pre faktúry a objednávky.

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je taktiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Objednávky nevytvárajú skladový pohyb, a preto je možné do dokladu vkladať skladové zásoby bez ohľadu na evidenčný stav a nastavenie voľby Vyskladňovať do mínusu.

  V poli Dodané na položke objednávky je uvedené množstvo, ktoré už bolo z celkového objednaného vybavené.

  Dodané množstvo na objednávke
 • Na každej objednávke je nutné uvádzať odberateľa. Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť odberateľa, resp. ako aktualizovať údaje o odberateľovi na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s odberateľom na doklade, uvedenej v popise agendy Adresár. Okrem fakturačnej adresy je možné na objednávke uviesť aj dodaciu adresu.

 • Popis základných funkcií pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazania a pod. sú popísané v kapitole Všeobecné funkcie.

 • Do aplikácie mPOHODA je možné importovať aj prijaté objednávky vystavené v programu POHODA. Na strane aplikácie mPOHODA sú tieto záznamy iba na čítanie.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slúžia k uvedeniu doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvoreným dokladom. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s objednávkou do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Potvrdenie prijatej objednávky. Poznámka interná je určená k zaznamenaniu doplňujúcich údajov slúžiacich pre interné potreby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložke Doklady je uvedený odkaz na vydanú faktúru, do ktorej bola objednávka prenesená.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má zdrojový doklad väzbu.

Záložka Doklady

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalosti týkajúcich sa daného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka Historie

3. Vybavenie objednávky

Prijatá objednávka môže mať štyri stavy vybavenia, ktoré sa farebne rozlišujú. Stav objednávky je vidieť v hlavnom zozname objednávok. Na detailu záznamu je slovne uvedený v poli Stav objednávky.

Prehľad stavov objednávky
Ikona Názov stavu Popis
ikona Nevybavená objednávka po dátume vybavenia Nevybavená objednávka po dátume vybavenia Nová objednávka, ktorá ešte nebola prenesená do vydanej faktúry a zároveň už vypršala lehota, do kedy bolo nutné objednávku vybaviť.
ikona Nevybavená objednávka Nevybavená objednávka Nová objednávka, ktorá ešte nebola prenesená do vydanej faktúry a zároveň už vypršala lehota, do kedy bolo nutné objednávku vybaviť.
ikona Čiastočne vybavená objednávka Čiastočne vybavená objednávka Časť položiek z objednávky už bolo prenesených do vydanej faktúry.
ikona Vybavená objednávka Vybavená objednávka Všetky položky objednávky boli prenesené do vydanej faktúry, alebo bol stav Vybavené na nedodanej objednávke nastavený užívateľom.

Nabehnutím na ikonu indikujúcu stav objednávky, sa zobrazí slovné označenie stavu objednávky. Ak je na objednávke zadaný dátum Vybaviť do, potom sa navyše zobrazí aj tento údaj.

Prenos objednávky do vydanej faktúry vyvolaný z prijatej objednávky

 • Zvolením povelu Vytvoriť vydanú faktúru z objednávky vyvoláte pokyn k prenosu položiek z prijatej objednávky do vydanej faktúry.

 • Povel je dostupný na detaile objednávky (ikona ikona Vytvořit vydanou fakturu s odpočtem zálohy ) alebo na zozname prijatých objednávok (ikona ikona Vytvořit vydanou fakturu s odpočtem zálohy).

 • Do vytvorenej vydanej faktúry sa vložia položky uvedené na objednávke v nedodanom množstve, ktoré je aktuálne k dispozícií na sklade. Ak chcete vyfakturovať iba časť objednávky, upravte vo vydanej faktúre prenesené množstva položky alebo celú položku odstráňte.

 • Vydanú faktúru skontrolujte a uložte. Objednávka sa tým stáva vybavená. Pokiaľ neboli do faktúry prenesené položky v celom objednanom množstve, zostáva objednávka v stave čiastočného vybavenia.

 • Na vydanú faktúru sa automaticky vkladá forma úhrady použitá na prenesenej objednávke.

 • Vydaná faktúra je s prijatou objednávkou previazaná cez záložku Doklady.

 • Objednávku v stave Vybavená nie je možno následne upravovať.

 • Kompletným vybavením rezervovanej objednávky importovanej z programu POHODA sa ruší taktiež samotná rezervácia zásob.

 • Synchronizáciou vydanej faktúry s programom POHODA dôjde taktiež k previazaniu faktúry a objednávky na strane programu POHODA.

Prenos objednávky do vydanej faktúry vyvolaný z vydanej faktúry

Prenos objednávky do faktúry je možné vykonať taktiež priamo vo vydanej faktúre. Celý postup je uvedený na stránke Vydané faktúry.

4. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Synchronizácia prijatých objednávok je obojsmerná. Objednávky vytvorené v aplikácii mPOHODA sa synchronizujú do programu POHODA. Prijatá objednávka označená v programe POHODA príznakom Synchronizácia s mPOHODA sa prenesie do aplikácie mPOHODA.

 • Pre import do programu POHODA sú vždy zahrnuté všetky doposiaľ nesynchronizované objednávky. Nie je potrebné ich v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

 • Postup, ako v programu POHODA označiť prijatú objednávku k synchronizácií a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

Vlastnosti synchronizácie objednávok importovaných do programu POHODA

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazane iba v prípade, že je zákazka v programu POHODA už zaevidovaná.

 • Ďalšie podrobnosti o náležitostiach importovaných objednávok sa dozviete v nápovede programu POHODA.

Položky importovaného dokladu

 • Položky prijatej objednávky, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA, sa importujú s väzbou na sklad. Skladový pohyb nevytvárajú. Ostatné položky sa importujú ako textové.

Vlastnosti synchronizácie objednávok exportovaných z programu POHODA do aplikácie mPOHODA

 • Na synchronizáciu je možné v programe POHODA označiť iba objednávky vystavené v tuzemskej mene, ktoré nemajú príznak Vybavené.

 • Prijaté objednávky exportované z programu POHODA do aplikácie mPOHODA nie je možné v aplikácii upravovať - sú iba na čítanie.

Objednávky určené k synchronizácii doporučujeme vytvárať s položkami.

Vlastnosti synchronizácie importovaných a exportovaných objednávok

 • Zmeny na synchronizovaných, importovaných i exportovaných, objednávkach je potrebné vykonať v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov následne dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.

 • Ak sa zruší na strane programu POHODA príznak Synchronizácia s mPOHODA alebo sa objednávku vymaže, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k jej zmazaniu aj v aplikácii mPOHODA.

Späť na začiatok