Šablóny

Šablóna je vzorový dokument, na základe ktorého sa vytvárajú vydané faktúry určené konečným odberateľom.

Šablóny

1. Šablóna

Ak predávate opakovane rovnaký tovar alebo služby a pravidelne fakturujete s rovnakými odberateľmi, potom je vhodné si pre tieto prípady vytvoriť šablónu. Vďaka šablóne je celý obchodný prípad dopredu pripravený a jedným kliknutím sa údaje zo šablóny prenesú do vydanej faktúry, ktorú už len skontrolujete, uložíte a faktúru pošlete svojmu zákazníkovi.

Šablóny faktúr je možné vytvárať a upravovať iba vo webovom rozhraní aplikácie. Na mobilnom klientovi je záznam iba čítanie. Vydanú faktúru zo šablóny vytvoríte na všetkých platformách aplikácie.

 • Na šablóne sa neuvádza dátum vystavenia a dátum daňovej povinnosti. Vydanej faktúre sa automaticky nastaví dátum vystavenia na deň, kedy bola faktúra zo šablóny vytvorená. V prípade faktúry platiteľa DPH, je tento dátum použitý aj pre dátum daňovej povinnosti.

 • V poli Splatnosť sa uvádza počet dní splatnosti faktúry. Pri vytvorení konečnej faktúry zo šablóny sa zadaný počet dní pripočíta k dátumu vystavenia faktúry a výsledný dátum sa na faktúre zapíše do poľa Dátum splatnosti. Na novej šablóne sa ako predvolená splatnosť nastaví splatnosť uvedená v agende Nastavenie dokladov v sekcii Platby.

 • V poli Forma úhrady sa vyberá forma, ktorou má byť za faktúru zaplatené. Na novej šablóne sa ako predvolená forma úhrady nastaví forma uvedená v agende Nastavenie dokladov v poli Forma úhrady v ostatných agendách.

 • Položku je možné na šablónu zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo zo šablóny je taktiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na šablóne sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Šablóna nevykonáva vyskladnenie zásob zo skladu, a tak je možné na nej uviesť zásobu v ľubovoľnom množstve. Až pri vytváraní vydanej faktúry sa v závislosti na nastavenie voľby Vyskladňovať do mínusu vykoná overenie stavu zásoby.

 • Šablóne je možné priradiť jedného a viac odberateľov. Bližší popis, ako na šablónu vložiť odberateľa je uvedená v popisu záložky Odberatelia.

 • Vytvorenie šablóny v cudzej mene a nastavenie kurzu pre fakturáciu je popísané v kapitole Cudzia mena.

 • Kapitola Vytvorenie vydanej faktúry zo šablóny popisuje vytvorenie konečnej faktúry na základe vzorovej šablóny.

2. Záložky

Odberatelia

Na záložke Odberatelia sa uvádza zoznam odberateľov, pre ktorých budú vytvorené vydané faktúry z danej šablóny.

Záložka Odberatelia

Zvolením povelu Pridať odberateľa Pridať odberateľa sa zobrazí zoznam všetkých odberateľov evidovaných v agende Adresár. Označením odberateľa a zvolením povelu Preniesť Preniesť dôjde k vloženiu vybraného odberateľa na šablónu. Týmto spôsobom je možné na šablónu vložiť aj viac odberateľov.

Prenos odberateľa z adresára do dokladu

Kliknutím na ikonu Přidat položku z ceníku zobrazenú za názvom firmy odberateľa, sa na novej záložke prehliadača zobrazia detailné informácie o odberateľovi.

Po vložení adresy na šablónu vyberte na záložke Odberatelia dodacia adresu a v poli E-mail skontrolujte zadaný kontakt. E-mailovou adresu môžete priamo na šablóne upraviť. Tato adresa sa vloží na konečnú faktúru a budú sa na ňu pri odosielaní e-mailom zasielať všetky dokumenty.

Povel Pridať odberateľa sa okrem záložky Odberateľa nachádza aj vo formulári šablóny.

3. Cudzia mena

Mena šablóny je určená hodnotou uvedenou v poli Mena. Mena EUR slúži pre vytvorenie tuzemského dokladu.

S cudzou menou na šablóne sa pracuje podobne ako na vydanej faktúre. Kompletný popis práce s cudzou menou v aplikácii mPOHODA je uvedený v samostatnej kapitole Cudzia mena.

Šablóna v cudzej mene sa od faktúry v cudzej mene odlišuje v dvoch funkciách:

 • voľba typu kurzu

  Na detaile šablóny v sekcii Podrobnosti sa nachádza prepínač Typ kurzu meny. Nastavením denného kurzu určíte, že sa na vydanú faktúru vytvorenú z danej šablóny načíta denný kurz k dátumu vystavenia, resp. dátumu daňovej povinnosti faktúry. V prípade pevného kurzu sa na konečnú faktúru vloží kurz uvedený na šablóne v poli Kurz meny.

 • načítanie denného kurzu na šablónu

  Ak je na šablóne nastavené používanie denného kurzu, potom sa s každým otvorením detailu šablóny načíta z kurzového lístku aktuálny kurz. Vďaka tomu platiteľ DPH vidí v rekapitulácii DPH aktuálnu hodnotu, akú by mala faktúra vytvorená v danom okamihu.

4. Vytvorenie vydanej faktúry zo šablóny

Akonáhle nastane situácia, pre ktorú máte pripravenú šablónu, stačí len jedno kliknutie a vydaná faktúra je pripravená na poskytnutie pre odberateľa.

 • Zvolením povelu Vytvoriť vydanú faktúru vyvoláte pokyn k vygenerovaniu vydaných faktúr zo šablóny.

  Povel je dostupný na detaile šablóny (ikona Vytvoriť vydanú faktúru ) alebo v hlavnom zoznamu šablón (ikona Vytvoriť vydanú faktúru).

 • Pre každého odberateľa uvedeného na šablóne sa generuje samostatná vydaná faktúra. V prípade, že odberateľ nie je na šablóne uvedený, je možné ho doplniť až na konečnej faktúre.

 • Do novej faktúry sa vkladajú položky uvedené na šablóne.

  Pred vytvorením faktúr sa najprv skontroluje nastavenie voľby Vyskladňovať do mínusu a v prípade, že vyskladnenie do mínusu nie je povolené, vykoná sa overenie stavu zásoby pre všetky vytvárané faktúry.

  Pokiaľ sa zo šablóny vytvára iba jedna vydaná faktúra a z niektorej zásoby nie je pre vyskladnenie dostatočné množstvo, ponúkne aplikácia mPOHODA možnosť čiastočného vyskladnenia v množstve, ktoré je aktuálne k dispozícii.

  V prípade, že má byť zo šablóny hromadne vytvorených viac faktúr a niektorá zásoba uvedená na šablóne nie je naskladnená v dostatočnom množstve, ktoré pokryje celkové fakturované množstvo za všetky faktúry, nedôjde k vygenerovaniu žiadnej faktúry. Je potrebné najprv vykonať naskladnenie zásob v programe POHODA, nový stav synchronizovať do aplikácie mPOHODA a následne celý postup vytvorenia faktúr zo šablóny zopakovať.

 • Vytvorené vydané faktúry skontrolujte a následne ich môžete vytlačiť alebo odoslať e-mailom svojím odberateľom.

5. Synchronizácia s programom POHODA

Šablóny vytvorené v aplikácii mPOHODA sa nesynchronizujú s programom POHODA. Rovnako tak nie je možné do aplikácie preniesť šablóny evidované v programe POHODA.

Späť na začiatok