Vydané faktúry

Vydaná faktúra je dokladom o predaji tovaru či poskytnutí služieb.

Vydané faktúry

1. Vydaná faktúra

Vo vydanej faktúre sa uvádza tovar predaný odberateľovi, resp. poskytnuté služby, za ktoré môže byť platené rôznymi formami úhrady.

 • V poli Forma úhrady sa zadáva forma, ktorou má byť za faktúru zaplatené. Na novom doklade sa ako východisková forma úhrady nastaví forma uvedená v agende Nastavenie dokladov v poli Forma úhrady pre faktúry a objednávky.

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je tiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Ďalšia možnosť je prenos položiek z prijatej objednávky.

  Množstvo, ktoré je možné na doklad zadať pri zásobách typu Karta a Výrobok je ovplyvnené nastavením voľby Vyskladňovať do mínusu.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť odberateľa, resp. ako aktualizovať údaje o odberateľovi na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s odberateľom na doklade, uvedenej v popise agendy Adresár. Okrem fakturačnej adresy je možné na vydanej faktúre uviesť tiež dodaciu adresu.

 • Po zaplatení faktúry odberateľom je potrebné pri vydanej faktúre zaevidovať jej úhradu. Vykonanie úhrady faktúry je popísané v kapitole Úhrada vydanej faktúry.

2. Záložky

Úhrady

Úhrady faktúry sa zaznamenávajú na záložke Úhrady.

Záložka Úhrady

Spôsoby vytvorenia úhrady vydanej faktúry sú popísané v kapitole Úhrada vydanej faktúry.

Nad zoznamom úhrad sa zobrazuje zostávajúca čiastka k úhrade.

Poznámky

Poznámky slúžia na uvedenie doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvorenou vydanou faktúrou. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s faktúrou do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Faktúra. Poznámka interná je určená na zaznamenanie doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložke Doklady je uvedený odkaz na zviazaný doklad, ktorým v prípade vydané faktúry môže byť prijatá objednávka.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má zdrojový doklad väzbu.

Záložka Doklady

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka História

3. Úhrada vydanéj faktúry

Úhradu vydanej faktúry je možné vykonať niekoľkými spôsobmi. Každá úhrada má vplyv na celkový stav úhrady faktúry, ktorý je farebne rozlíšený. Tento stav je vidieť v zozname faktúr a na záložke Úhrady.

Prehľad stavov úhrady faktury
Ikona Názov stavu Popis
Po splatnosti Faktúra po splatnosti Nezaplatená faktúra, u ktorej už vypršal termín splatnosti
Neuhradené Neuhradená faktúra Faktúra, ktorá nie je plne uhradená a zároveň ešte nevypršal termín splatnosti.
Uhradené Uhradená faktúra Faktúra bola plne uhradena.

Nabehnutím na ikonu indikujúcu stav úhrady pri neuhradenej faktúre sa zobrazí zostávajúca čiastka k úhrade.

Rozlišujeme dva typy úhrad:

 • úhradu bez väzby na hradiaci doklad

 • dorovnávajúcu úhradu vytvorenú synchronizáciou s programom POHODA

Úhrada vyvolaná z vydanej faktúry

Úhradu bez väzby na hradiaci doklad je možné vyvolať na záložke Úhrady alebo zo zoznamu vydaných faktúr.

Kliknutím na ikonu indikujúcu stav úhrady v zozname faktúr sa zobrazí dialógové okno Úhrada faktúry.

Dialógové okno Úhrada faktúry
 • úhrada bez väzby na hradiaci doklad

  • Úhradou bez väzby na hradiaci doklad sa pri likvidovanej vydanej faktúre vytvorí úhrada vo výške zostávajúcej neuhradenej čiastky faktúry. Dátum úhrady je nastavený na aktuálny deň, ale je možné ho upraviť. Táto úhrada nemá väzbu na iný doklad.

  • Povelom Pridať úhradu Pridať úhradu sa na záložke Úhrady vytvorí nový záznam úhrady. Pred jeho uložením môžete upraviť dátum vykonania úhrady a čiastku úhrady.

   Úhrada faktúry bez väzby
  • Zvolením povelu Uhradiť na dialógovom okne Úhrada faktúry sa vytvorená úhrada vydanej faktúry automaticky uloží. Dátum úhrady a prípadne čiastku zmeníte na záložke Úhrady.

  • Úhradu bez väzby na hradiaci doklad je možné zmazať na záložke Úhrady prostredníctvom povelu Odstrániť.

  • Pridanie úhrady, jej odstránenie, zmena dátumu úhrady i ďalšie úpravy vykonávané na záložke Úhrady je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Prenos zostávajúcej čiastky k úhrade z programu POHODA

Ak bola synchronizovaná vydaná faktúra v programe POHODA uhradená (úplne alebo čiastočne), potom sa táto informácia prenesie ďalšou synchronizáciou späť do aplikácie mPOHODA.

Ak je neuhradená čiastka evidovaná v aplikácii mPOHODA väčšia ako v programe POHODA, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA pri faktúre úhrada dorovnávajúca stav na zostávajúcu čiastku k úhrade evidovanú v programe POHODA.

Ak budú v programe POHODA vykonávané čiastočné úhrady vydanej faktúry, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA pre každú vykonanú likvidáciu dorovnávajúca úhrada. V prípade, že je faktúra v programe POHODA niekoľkokrát čiastočne zlikvidovaná, ale neboli vykonávané priebežné synchronizácie, potom sa v aplikácii mPOHODA vytvorí iba jedna dorovnávajúca úhrada na aktuálne neuhradenú čiastku evidovanú v programe POHODA.

V aplikácii mPOHODA bola vystavená faktúra znejúca na čiastku 500,-. Užívateľ vykonal synchronizáciu a následne v programe POHODA zaevidoval úhradu vo výške 300,- prevodom na účet. Pri budúcej synchronizácii systém do aplikácie mPOHODA odošle informáciu, že pri faktúre je evidovaná zostávajúca čiastka k likvidácii vo výške 200,-. Keďže v aplikácii mPOHODA je hodnota k úhrade rovná 500,-, vytvorí systém dorovnávajúcu úhradu vo výške 300,-. V obidvoch systémoch sa potom hodnoty k likvidácii budú rovnať.

Synchronizácia likvidácie vydanej faktúry

4. Prenos prijatej objednávky do faktúry

Do vydanej faktúry je možné prenášať položky z nevybavených prijatých objednávok.

Vybavenie objednávky vyvolané z faktúry

 • Zvolením povelu Přidat z objednávky Preniesť objednávku na vydanej faktúre sa otvorí agenda Nevybavené objednávky, v ktorej sú uvedené všetky objednávky, ktoré nemajú stav Vybavené.

  Pridať z objednávky

  Pokiaľ na vydanej faktúre uvediete odberateľa a následne vyvoláte povel Pridať z objednávky, vyfiltrujú sa v agende Nevybavené objednávky, iba objednávky vystavené na zvoleného odberateľa.

 • V agende Nevybavené objednávky označte tie objednávky, ktoré chcete preniesť do vydanej faktúry.

  Agenda Nevybavené objednávky

  K prenosu je možné vybrať aj viacej objednávok súčasne.

  Nie je možné vykonať čiastočné vybavenie objednávky, tzn. že nie je možné do vydanej faktúry vložiť iba niektoré položky z objednávky a nie je možné pre prenos zadať iba určité množstvo, z celkového objednaného.

 • Zvolením povelu Odpočet Preniesť sa do vydanej faktúry vložia položky z vybranej prijatej objednávky v nedodanom množstve, ktoré je aktuálne k dispozícii na sklade.

  Ak chcete vyfakturovať iba časť objednávky, upravte vo vydanej faktúre prenesené množstvo položky, alebo celú položku odstráňte.

 • Vydanú faktúru skontrolujte a uložte. Objednávka sa vtedy stane vybavená. Pokiaľ neboli do faktúry prenesené položky v celom objednanom množstve, zostáva objednávka v stave čiastočného vybavenia.

 • Na vydanú faktúru sa automaticky vkladá forma úhrady použitá na prvej prenesenej objednávke.

 • Vydaná faktúra je s vybavenou objednávkou previazaná cez záložku Doklady.

 • Objednávku v stave Vybavená, nie je možno následne upravovať.

 • Kompletným vybavením rezervovanej objednávky importovanej z programu POHODA, sa ruší taktiež samotná rezervácia zásob.

 • Synchronizáciou vydanej faktúry s programom POHODA, dôjde k previazaniu faktúry a objednávky aj na strane programu POHODA.

Vybavenie objednávky v agende Objednávky

Vybavenie objednávky je možné vykonať priamo z prijatej objednávky.

5. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Vydané faktúry sa synchronizujú iba smerom z aplikácie mPOHODA do programu POHODA.

 • Pre import do programu POHODA sú vždy zahrnuté všetky doteraz nesynchronizované vydané faktúry. Nie je potrebné ich v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

 • Zmeny na synchronizovaných faktúrach je potrebné robiť v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.

 • Ak na strane programu POHODA faktúru odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k jej odstráneniu aj v aplikácii mPOHODA.

Vlastnosti synchronizácie faktúr importovaných do programu POHODA

 • Číslo účtu sa prenesie iba v prípade, ak bude zhodné s jedným zo zavedených čísel účtu v programe POHODA. Ak je na faktúre použitý účet, ktorý nie je zavedený v programe POHODA a zároveň nie je nastavený východiskový účet, nedôjde k prenosu faktúry.

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazané iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už zavedená.

 • Vydaná faktura obsahujúca položky z objednávky sa importuje s väzbou na danou prijatú objednávku. Na prijatej objednávke je tak zaznamenané vyfakturované množstvo a v prípadě kompletnej dodávky, je objednávka označená ako vybavená.

 • Z programu POHODA sa do aplikácie mPOHODA posiela pre už prenesené záznamy vydaných faktúr informácia o zostávajúcej čiastke k likvidácii. Ak dôjde k úhrade vydanej faktúry v programe POHODA, potom sa táto informácia prenesie ďalšou synchronizáciou späť do aplikácie mPOHODA. Ak je neuhradená čiastka evidovaná v aplikácii mPOHODA menšia ako v programe POHODA, vytvorí sa v aplikácii mPOHODA pri faktúre úhrada dorovnávajúca stav na zostávajúcu čiastku k úhrade evidovanú v programe POHODA.

 • V programe POHODA sa naimportovanej vydanej faktúre priradí predkontácia Neviem a členenie DPH UNeviem - Bez členenia DPH. Faktúru je potrebné zaúčtovať a priradiť jej správne členenie DPH.

 • Ďalšie podrobnosti o náležitostiach naimportovanej vydanej faktúry sa dozviete v pomocníkovi programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

 • Položky vydanej faktúry, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad a dochádza k ich vyskladneniu z príslušného skladu. Ostatné položky sa importujú ako textové.

 • Ak skladovej položky nie je dostatočné množstvo a nie je v programe POHODA povolené vyskladňovanie do mínusu, alebo ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ na danú položku právo, nedôjde k naimportovaniu takejto vydanej faktúry.

Vlastnosti synchronizácie faktúr exportovaných z programu POHODA do aplikace mPOHODA

 • Na synchronizáciu je možné v programe POHODA označiť iba záznam typu faktúra, vystavený v tuzemskej mene.

 • Vydané faktúry exportované z programu POHODA do aplikace mPOHODA, nie je možné v aplikácii upravovať - sú iba na čítanie.

Faktury určené k synchronizácii doporučujeme vytvárať položkové.

Späť na začiatok