Výdajky

Výdajka slúži k vyskladneniu zásob zo skladu bez priamej fakturácie.

Výdajky

1. Výdajka

Do výdajky sa vkladajú zásoby vydávané zo skladu.

 • V poli Forma úhrady sa zadáva forma, ktorou má byť zaplatené za faktúru, do ktorej bude výdajka prenesená. Na novom doklade sa ako východisková forma úhrady nastaví forma uvedená v agende Nastavenie dokladov v poli Forma úhrady v ostatných agendách.

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníku. Priamo z dokladu je taktiež možné do cenníku pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Ďalšia možnosť je prenos položiek z prijatej objednávky.

  Množstvo, ktoré je možné pre skladové zásoby na doklad zadať, je ovplyvnené nastavením voľby Vyskladňovať do mínusu pri sklade, z ktorého daná zásoba pochádza.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť odberateľa, resp. ako aktualizovať údaje o odberateľovi na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s adresou na doklade, v popise agendy Adresár. Okrem fakturačnej adresy je možné na výdajke uviesť taktiež dodaciu adresu.

 • Vytvorenie výdajky v cudzej mene a popis práce s cudzou menou v aplikácii mPOHODA je uvedený v kapitole Cudzia mena.

 • Popis základných funkcii pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie a pod. sú popísané v kapitole Všeobecné funkcie.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slúžia k uvedeniu doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvorenou vydanou faktúrou. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s faktúrou do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Faktúra. Poznámka interná je určená k zaznamenávaniu doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložke Doklady je uvedený odkaz na zviazaný doklad, ktorým v prípade výdajky môže byť prijatá objednávka alebo vydaná faktúra.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má doklad väzbu.

Záložka Doklady

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Čiže kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka História

3. Prenos prijatej objednávky do výdajky

Videonávod: Ako v aplikácii mPOHODA prenášať doklady?

Do výdajky je možné prenášať položky z nevybavených prijatých objednávok. Výdajku je možné z objednávky vytvoriť aj priamo z agendy Prijaté objednávky.

Prenos objednávky vyvolaný vo výdajke

 • Zvolením povelu Pridať z objednávky Pridať z objednávky na výdajke sa otvorí agenda Nevybavené objednávky, v ktorej sú uvedené všetky objednávky, ktoré nemajú stav Vybavená.

  Pridať z objednávky

  Pokiaľ na výdajke uvediete odberateľa a následne vyvoláte povel Pridať z objednávky, vyfiltrujú sa v agende Nevybavené objednávky iba objednávky vystavené na zvoleného odberateľa.

 • V agende Nevybavené objednávky označte tie objednávky, ktoré chcete preniesť do výdajky.

  Agenda Nevybavené objednávky

  K prenosu je možné vybrať aj viac objednávok súčasne

  V prenosovej agende sa ponúkajú iba nevybavené objednávky vystavené v mene výdajky.

 • Zvolením povelu Preniesť Preniesť sa do výdajky vložia položky z vybranej prijatej objednávky v nedodanom množstve, ktoré je aktuálne k dispozícii na sklade.

  Ak chcete vyskladniť iba časť objednávky, upravte vo výdajke prenesené množstvo položky alebo celú položku odstráňte.

 • Výdajku skontrolujte a uložte. Pokiaľ sa nejednalo o objednávku typu Trvalý doklad, stáva sa tým objednávka vybavená a nie je ju možné ďalej upravovať. Ak neboli do výdajky prenesené položky v celom objednanom množstve, zostane objednávka v stave čiastočne vybavená.

 • Na výdajku sa automaticky vkladá forma úhrady použitá na prenesenej objednávke.

 • Výdajka je s vybavenou objednávkou previazaná cez záložku Doklady.

 • Kompletným vybavením rezervovanej objednávky importovanej z programu POHODA, sa ruší aj samotná rezervácia zásob.

 • Synchronizáciou výdajky s programom POHODA dôjde k previazaniu výdajky a objednávky aj na strane programu POHODA.

Prenos objednávky do výdajky vyvolaný nad objednávkou

Prenos objednávky do výdajky je možné vyvolať taktiež priamo z prijatej objednávky.

4. Vybavenie výdajky

Výdajku je možné vybaviť prenosom položiek z výdajky do vydanej faktúry. Prenesené množstvo položky sa na výdajke uvádza v poli Prenesené.

Na výdajke rozlišujeme tri stavy v závislosti na prenesenom množstve položky. Stav výdajky je vidieť v hlavnom zozname výdajok v stĺpci Stav a ďalej je uvedený na detaile záznamu v poli Stav výdajky.

Prehľad stavov výdajky
IkonaNázov stavuPopis
Nevybavená výdajkaNevybavenáNová výdajka, ktorá ešte nebola prenesená do vydanej faktúry.
Čiastočne vybavená výdajkaČiastočne vybavená výdajkaČasť položiek z výdajky už bola prenesená do vydanej faktúry.
Vybavená výdajkaVybavená výdajkaVšetky položky výdajky boli prenesené do vydanej faktúry alebo bol stav Vybavená na výdajke nastavený užívateľom. Vybavenú výdajku nie je možné ďalej upravovať.

Nabehnutím na ikonu indikujúcu stav výdajky v hlavnom zozname výdajok sa zobrazí slovné označenie stavu výdajky.

Prenos výdajky do vydanej faktúry je možné vyvolať buď priamo nad výdajkou z hlavného zoznamu výdajok, alebo z detailu výdajky, alebo je to možné vyvolať z vydanej faktúry, do ktorej majú byť položky výdajky vložené. Výdajku je možné vložiť do faktúry taktiež prostredníctvom prijatej objednávky, z ktorej výdajka vznikla.

Prenos výdajky do faktúry vyvolaný z výdajky

 • Pokyn na prenos položiek z výdajky do vydanej faktúry vyvoláte kliknutím na ikonu Vytvoriť vydanú faktúru na detaile výdajky alebo ikonu Vytvoriť vydanú faktúru v zozname výdajok.

 • Do faktúry sa vložia zatiaľ nevyfakturované položky výdajky, čiže rozdiel medzi hodnotami uvedenými na výdajke v poliach Množstvo a Prenesené.

  Ak chcete vyfakturovať iba časť výdajky, upravte na vytvorenom doklade prenesené množstvo položky alebo celú položku odstráňte.

  Pri položkách vložených do vydanej faktúry z výdajky nedochádza ku skladovému pohybu, pretože ten bol už vykonaný výdajkou.

 • Faktúra sa vytvorí v mene výdajky a vloží sa na ňu forma úhrady použitá na výdajke.

 • Faktúru skontrolujte a uložte. Výdajka je s faktúrou previazaná cez záložku Doklady.

 • Pokiaľ budú po uložení faktúry všetky položky výdajky plne vyfakturované, zmení sa stav výdajky na Vybavená a nie je ju možné ďalej upravovať. Pokiaľ bolo prenesené iba určité množstvo, zostane výdajka v stave Čiastočne vybavená.

 • Synchronizáciou vytvoreného dokladu do programu POHODA dôjde k previazaniu výdajky a faktúry aj na strane programu POHODA.

V hlavnom zozname výdajok vďaka farebným ikonám stavov prenosu rýchlo spoznáte, či bola výdajka vložená do faktúry a či bolo vyfakturované všetko vydané množstvo, alebo iba časť množstva.

Kliknutím na príslušnú ikonu vám v závislosti na aktuálnom stavu prenosu systém ponúkne vytvorenie novej faktúry pre vybavenie výdajky alebo otvorenie naviazaných dokladov.

Prehľad stavov prenosu výdajky do vydanej faktúry
IkonaNázov stavuPopis
Vytvoriť vydanú faktúruVytvorenie novej vydanej faktúry z výdajkyK výdajke zatiaľ nebola vytvorená žiadna vydaná faktúra. Kliknutím na ikonu sa vyvolá povel pre vytvorenie novej vydanej faktúry. Položky vložené na faktúru z výdajky nevytvárajú skladový pohyb, pretože ten bol vykonaný výdajkou.
Čiastočne vystavená vydaná faktúraČiastočne vystavená vydaná faktúraČasť výdajky už bola vyfakturovaná prostredníctvom vydanej faktúry. Kliknutím na ikonu, systém ponúkne vytvorenie ďalšej novej faktúry. Do faktúry sa vložia zatiaľ nevyfakturované položky výdajky, čiže rozdiel medzi hodnotami uvedenými na výdajke, v poliach Množstvo a Prenesené.
Čiastočne vystavená faktúra, ďalšiu faktúru už nie je možné vystaviťČiastočne vystavená faktúra, ďalšiu faktúru už nie je možné vystaviťČasť výdajky už bola prenesená do faktúry, ale ďalšiu faktúru už nie je možné vytvoriť, pretože výdajka má stav Vybavená. Kliknutím na ikonu systém ponúkne otvorenie naviazanej faktúry.
Kompletne vytvorená faktúraKompletne vytvorená faktúraVýdajka už bola plne vyfakturovaná. To znamená, že všetky položky výdajky boli vložené do faktúry. Kliknutím na ikonu systém ponúkne otvorenie naviazanej faktúry.
Faktúru nie je možné vystaviťFaktúru nie je možné vystaviťVýdajku nie je možné preniesť do faktúry. Tato situácia nastane v prípade, keď k výdajke nebola vystavená žiadna vydaná faktúra a výdajka je aktuálne v stave Vybavená.

Prenos výdajky vyvolaný z vydanej faktúry

Ďalšou možnosťou vybavenia výdajky, je vyvolať prenos priamo na vydanej faktúre. Postup zobrazenia zoznamu nevybavených výdajok a ich prenos do faktúry je uvedený na stránke Vydané faktúry.

Prenos výdajky do faktúry prostredníctvom prijatej objednávky

Kliknutím na ikonu Vytvoriť vydanú faktúru na detaile objednávky alebo ikonu Vytvoriť vydanú faktúru, resp. Vytvoriť vydanú faktúru v zozname prijatých objednávok, vám systém ponúkne k výberu možnosť vložiť na vydanú faktúru jednak nedodané položky objednávky a ďalej aj položky, ktoré už boli prenesené z objednávky do výdajky, ale zatiaľ neboli vyfakturované.

Tým dôjde k nepriamemu prenosu výdajky do faktúry a pokiaľ budú po uložení faktúry všetky položky výdajky plne vyfakturované, zmení sa stav výdajky na Vybavená.

Prenos objednávky do vydanej faktúry

Bližšie vysvetlenie oboch možností je uvedené v kapitole Vybavenie objednávky na stránke Prijaté objednávky.

Ručné nastavenie stavu Vybavené

V prípade vyfakturovania položiek výdajky bez priameho prenosu výdajky do faktúry, alebo v iných prípadoch, je možné výdajke nastaviť stav Vybavená ručne. Tento stav vyberte zo zoznamu poľa Stav výdajky na detaile výdajky.

Vybavenú výdajku nie je možné následne upravovať a nebude sa ponúkať ani pre prenos do vydanej faktúry.

2. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Synchronizácia výdajok je obojsmerná. Výdajky vytvorené v aplikácii mPOHODA sa synchronizujú do programu POHODA. Výdajka označená v programe POHODA príznakom Synchronizácia s mPOHODA sa prenesie do aplikácie mPOHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupujú všetky výdajky, ktoré majú na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti nastavený príznak Synchronizovať a ich synchronizácia zatiaľ neprebehla. Doklady nie je potrebné v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

 • Postup, ako v programe POHODA označiť výdajku k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

Vlastnosti synchronizácie výdajok importovaných do programu POHODA

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazané iba v prípade, že je zákazka v programu POHODA už zavedená.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

 • Položky výdajky, ktoré boli do cenníku aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad a dochádza k ich vyskladneniu z príslušného skladu. Ostatné položky sa importujú ako textové.

 • Pokiaľ skladové položky nie sú v dostatočnom množstve a nie je v programu POHODA povolené vyskladňovanie do mínusu, alebo ak aktuálne prihlásený užívateľ nemá na danú položku právo, nedôjde k importu takejto výdajky.

 • Pokiaľ je výdajka na strane aplikácie mPOHODA prenesená do vydanej faktúry, synchronizáciou údajov dôjde k previazaniu faktúry s danou výdajkou aj v programe POHODA. Na položkách výdajky sa zaznamená prenesené množstvo a v prípade celkového vyfakturovaného množstva výdajky, sa jej nastaví stav Vybavená.

  Evidenčné čísla uvedené na výdajke sa v aplikácii mPOHODA prenášajú aj na vydanú faktúru. Pre zachovanie evidenčných čísel na faktúre a aj v programu POHODA je potrebné mať v programe POHODA v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Doklady so zásobami, aktívnu voľbu: Uvádzať vždy evidenčné čísla na dokladoch. Táto voľba je dostupná v programe POHODA vo verzii 12900.

 • Výdajka obsahujúca položky z objednávky sa importuje s väzbou na danú prijatú objednávku. Na prijatej objednávke je tak zaznamenané vyskladnené množstvo a v prípade kompletnej dodávky, je objednávka označená ako vybavená.

Vlastnosti synchronizácie výdajok exportovaných z programu POHODA do aplikácie mPOHODA

 • Na synchronizáciu je možné v programe POHODA označiť iba tie výdajky, ktoré nemajú príznak Vybavená.

 • Výdajky exportované z programu POHODA do aplikácie mPOHODA nie je možné v aplikácii upravovať - sú iba na čítanie.

Výdajky určené na synchronizáciu odporúčame vytvárať s položkami.

Vlastnosti synchronizácie importovaných a exportovaných výdajok

 • Zmeny na synchronizovaných, importovaných a exportovaných, výdajkách je potrebné vykonať v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov potom dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.

 • Ak zrušíte na strane programu POHODA príznak Synchronizácia s mPOHODA, alebo výdajku odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k jej odstráneniu aj v aplikácii mPOHODA, za predpokladu, že výdajka nemá v aplikácii mPOHODA väzbu na vydanú faktúru.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.