Pokladničné doklady

Pokladničný doklad slúži ako doklad potvrdzujúci uskutočnenia účtovnej operácie s hotovostnou formou úhrady.

Pokladničné doklady

1. Príjmový pokladničný doklad

Príjmový pokladničný doklad je dokladom o predaji tovaru, či poskytnutí služieb za hotovosť alebo sa vystavuje ako potvrdenie o úhrade faktúry v hotovosti.

 • Príjmový pokladničný doklad sa vytvára v agende Pokladničné doklady pomocou povelu Pridať príjmový doklad Pridať príjmový doklad

 • V gride pokladničných dokladov je označený ikonou Pokladničný doklad - príjem Pokladničný doklad - príjem

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je tiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Množstvo, ktoré je možné pre skladové zásoby na doklad zadať, je ovplyvnené nastavením voľby Vyskladňovať do mínusu pri sklade, z ktorého daná zásoba pochádza.

 • Zaokrúhlenie dokladov závisí od toho, či pokladničný doklad obsahuje likvidáciu ďalšieho dokladu, alebo nie. V prípade likvidácie sa čiastka DPH a celková čiastka nezaokrúhľuje. V prípade pokladničného dokladu bez likvidácie sa zaokrúhľuje súčet DPH v každej sadzbe a celková čiastka sa nezaokrúhľuje.

 • Celková čiastka pokladničného dokladu sa východiskovo zaokrúhľuje na 5 centov, ak je dátum platby rovný, alebo vyšší ako 01.07.2022, odkedy nadobudla účinnosť novela zákona o cenách. Zaokrúhlenie na doklade je možne manuálne vypnúť cez prepínač Zaokrúhlenie celkovej čiastky, v časti Podrobnosti. Čiastka DPH sa nezaokrúhľuje.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť odberateľa, resp. ako aktualizovať údaje o odberateľovi na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s odberateľom na doklade, uvedenej v popise agendy Adresár.

 • Pokladničným dokladom je možné tiež vykonať úhradu vydanej alebo zálohovej faktúry. V takom prípade sú položky pokladničného dokladu vytvorené automaticky a nie je možné ich upravovať. Vykonanie úhrady faktúry je popísané v kapitole Úhrada faktúry.

 • Pole Doklad slúži k zapísaniu čísla, ktoré je uvedené na príjmovom pokladničnom doklade (napr. číslo paragónu alebo účtenky).

 • Pokladničný doklad v cudzej mene sa vytvorí zvolením synchronizovanej valutovej pokladne. Popis práce s cudzou menou v aplikácii mPOHODA je uvedený v kapitole Cudzia mena.

 • Popis základných funkcii pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie, zaokrúhlenie dokladu a pod. je popísaný v kapitole Všeobecné funkcie.

3. Výdavkový pokladničný doklad

Videonávod: Ako v aplikácii mPohoda pracovať s výdavkovými pokladničnými dokladmi?

Výdavkový pokladničný doklad je dokladom o nákupe tovaru alebo služieb za hotovosť.

 • Výdavkový pokladničný doklad sa vytvára v agende Pokladničné doklady pomocou povelu Pridať výdavkový doklad Pridať výdavkový doklad

 • V gride pokladničných dokladov je označený ikonou Pokladničný doklad - výdaj Pokladničný doklad - výdaj

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je taktiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Cez výdavkové pokladničné doklady nie je možné naskladňovať nové zásoby, ani nové evidenčné čísla.

 • Položky z cenníka sa na výdavkový pokladničný doklad vkladajú v nákupnej cene. V prípade, že sa jedná o zásobu synchronizovanú z programu POHODA, použije sa nákupná cena prenesená z programu POHODA. Pri textových položkách vytvorených v aplikácii mPOHODA je potrebné zadať nákupnú cenu priamo na doklade.

  Pre stiahnutie nákupných cien, ktoré sa budú vkladať na výdavkové pokladničné doklady, vykonajte kompletnú synchronizáciu s programom POHODA.

 • Celková čiastka pokladničného dokladu sa východiskovo zaokrúhľuje na 5 centov. Čiastka DPH sa nezaokrúhľuje.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť dodávateľa, resp. ako aktualizovať údaje o dodávateľa na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s adresou na doklade, uvedené v popise agendy Adresár.

 • Pokladničným dokladom je možné vykonať úhradu prijatej faktúry. V takom prípade sú položky pokladničného dokladu vytvorené automaticky a nie je možné ich upravovať. Vykonanie úhrady faktúry je popísané v kapitole Úhrada faktúry.

 • Pole Doklad slúži k zapísaniu čísla, ktoré je uvedené na výdavkovom pokladničnom doklade.

 • Pokladničný doklad v cudzej mene sa založí zvolením synchronizovanej valutovej pokladne. Popis práce s cudzou menou v aplikácii mPOHODA je uvedený v kapitole Cudzia mena.

 • Popis základných funkcií pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie a pod. sú popísané v kapitole Všeobecné funkcie.

3. Záložky

Poznámky

Poznámky slúžia na uvedenie doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvoreným pokladničným dokladom. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s pokladničným dokladom do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Pokladničný doklad. Poznámka interná je určená na zaznamenanie doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Záložka je dostupná na príjmovom a výdavkovom pokladničnom doklade.

Záložka Poznámky

Doklady

V prípade úhrady faktúry pokladničným dokladom je na záložke Doklady uvedený odkaz na uhradenú faktúru.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má doklad väzbu.

Záložka Doklady

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka História

4. Úhrada faktúry pokladničným dokladom

Príjmovým pokladničným dokladom je možné uhradiť vydané a zálohové faktúry. Výdavkovým pokladničným dokladom je možné uhradit prijaté faktúry. Úhradu je možné vykonať buď v agende Pokladničné doklady alebo je možné hradiaci pokladničný doklad vytvoriť priamo z faktúry.

Na pokladničnom doklade nie je možné kombinovať položky likvidácie s textovými položkami alebo položkami z cenníka.

V aplikácii mPOHODA nie možné cez pokladničný doklad, likvidovať faktúry v cudzej mene a faktúry typu Dobropis a Ťarchopis.

Pokiaľ v programe POHODA vystavujete k vydanej faktúre zádržné, je potrebné brať ohľad na to, že k synchronizácii zádržného do aplikácie mPOHODA nedochádza. Aplikácia teda nemá aktuálne informácie o stave zádržného, a teda v prípade vykonania likvidácie dôjde k likvidácii čiastky dokladu bez ohľadu na výšku a splatnosť zádržného. Všeobecne neodporúčame do aplikácie mPOHODA faktúry so zádržným importovať a vykonávať k nim likvidácie.

Úhrada faktúry vykonaná v agende Pokladničné doklady

 • Zvolením povelu ikona Pridať úhradu faktúry Pridať úhradu faktúry na príjmovom pokladničnom doklade sa otvorí agenda Faktúry na úhradu, v ktorej sú uvedené všetky neuhradené vydané a zálohové faktúry.

  Povel Pridať úhradu faktúry

  Ak na príjmovom pokladničnom doklade uvediete odberateľa, resp. dodávateľa a následne vyvoláte povel Pridať úhradu faktúry, vyfiltrujú sa v agende Faktúry na úhradu iba neuhradené faktúry vystavené na zvoleného odberateľa, resp. dodávateľa.

 • V agende Faktúry na úhradu označte tie faktúry, ktoré chcete na pokladničný doklad zlikvidovať. Pri vydanej, resp. prijatej faktúre v poli K úhrade zadajte čiastku úhrady.

  Faktúry k úhrade

  K likvidácii je možné vybrať i viac faktúr naraz.

  Ak ste pri vybranej faktúre zadali chybnú čiastku K úhrade, povelom ikona Aktualizovat Aktualizovať vrátite hodnotu na pôvodnú čiastku zostávajúcu na úhradu.

 • Zvolením povelu ikona Uhradit Uhradiť dôjde k prenosu vybraných faktúr v zadanej čiastke na úhradu na pokladničný doklad.

  Pokladničný doklad s úhradou faktúry

  Ak vediete jednoduché účtovníctvo, rozpíše sa uhradená čiastka faktúry na pokladničnom doklade na základ dane a daň podľa sadzieb DPH uvedených na hradenej faktúre. Pri likvidácii sa najprv z hradeného dokladu odpisuje čiastka DPH.

 • Pokladničný doklad skontrolujte a uložte.

 • Pokladničný doklad je s uhradenou faktúrou previazaný cez záložku Doklady.

 • Úhrada pokladničným dokladom je na uhradenej faktúre uvedená na záložke Úhrady.

 • Uložením pokladničného dokladu dôjde k aktualizácii čiastky na úhradu pri uhradenej faktúre.

 • Synchronizáciou pokladničného dokladu s programom POHODA dôjde k vykonaniu likvidácie faktúry tiež na strane programu POHODA.

Vystavenie daňového dokladu k úhrade zálohovej faktúry

V prípade, že pokladničný doklad obsahuje úhradu zálohovej faktúry, môžu platitelia DPH pri uložení pokladničného dokladu použiť povel Uložiť a vystaviť daňový doklad, ktorý vystaví daňové doklady do rovnomennej agendy.

Dodatočne je možné daňový doklad vystaviť aj na už uloženom pokladničnom doklade, a to kliknutím na ikonu Vystaviť daňový doklad v nástrojovej lište na detaile pokladničného dokladu. V tomto prípade sa vystaví daňový doklad ku každej jednotlivej úhrade zálohovej faktúry, ktorá je na pokladničnom doklade uvedená a ku ktorej bol nebol zatiaľ vytvorený daňový doklad.

Úhrada príjmovým pokladničným dokladom vyvolaná z faktúry

Úhradu príjmovým pokladničným dokladom je možné vykonať tiež priamo z vydanej a zálohovej faktúry.

Úhrada výdavkovým pokladničným dokladom vyvolaná z faktúry

Úhradu výdavkovým pokladničným dokladom je možné vykonať tiež priamo z prijatej faktúry.

5. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Pokladničné doklady sa synchronizujú iba smerom z aplikácie mPOHODA do programu POHODA.

 • Pre import do programu POHODA sú vždy zahrnuté všetky doteraz nesynchronizované pokladničné doklady. Nie je potrebné ich v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

Vlastnosti synchronizácie pokladničný dokladov importovaných do programu POHODA

 • Pokladničný doklad je do programu POHODA importovaný iba v prípade, že v aplikácii mPOHODA je na doklade uvedená hotovostná pokladňa používaná v programe POHODA, kedy zároveň platí, že uvedená pokladňa nebola použitá po dátume ukončenia platnosti.

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazané iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už zavedená.

 • V programe POHODA sa naimportovanému pokladničnému dokladu priradí predkontácia a Členenie DPHv závislosti na nastavení zaúčtovania v aplikácii mPOHODA. Ak sa jedná o príjmový pokladničný doklad, ktorý obsahuje položku likvidácie bude členenie DPH nastavené na hodnotu UN - Nezahrnovať do priznania.

 • Ak zrušíte na strane programu POHODA na vydanej alebo zálohovej faktúre príznak Synchronizácia s mPOHODA, alebo ak v programe POHODA faktúru odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k jej odstráneniu aj v aplikácii mPOHODA, a to vrátane naviazaného príjmového pokladničného dokladu, ktorý už bol importovaný do programu POHODA.

 • Ďalšie podrobnosti o náležitostiach naimportovaného pokladničného dokladu sa dozviete v pomocníkovi programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

 • Položky pokladničného dokladu, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad. V prípade príjmových pokladničných dokladov dochádza k vyskladneniu položiek z príslušného skladu a vo výdavkových pokladničných dokladoch naopak k naskladneniu. Ostatné položky sa importujú ako textové.

 • Ak skladovej položky nie je dostatočné množstvo a nie je v programe POHODA povolené vyskladňovanie do mínusu, alebo ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ na danú položku právo, nedôjde k naimportovaniu takéhoto príjmového pokladničného dokladu.

 • Ak bola na položke dokladu upravená čiastka DPH, je potrebné mať pre správnu synchronizáciu dokladu nastavenú v programe POHODA kontrolu tolerancie DPH v agende Globálne nastavenie, v sekcii Dane.

 • Ak obsahuje pokladničný doklad (príjmový alebo výdavkový) položku likvidácie faktúry, resp. zálohovej faktúry, dochádza v programe POHODA importom takéhoto pokladničného dokladu k úhrade faktúry.

  Účtovné jednotky vedúce jednoduché účtovníctvo musia pred prvou likvidáciou faktúry v aplikácii mPOHODA v agende Nastavenie firmy nastaviť typ účtovníctva na Jednoduché účtovníctvo, aby sa pri vykonávaní úhrad faktúr hradená čiastka správne rozpísala pre daň z príjmov na základ dane a DPH.

  Príjmový pokladničný doklad sa naimportuje iba v prípade, že počas importu prebehne likvidácia faktúry kontrolou správnosti úhrady. K nevalidnej úhrade dochádza, ak bol hradený doklad v programe POHODA pred importom upravený. V takom prípade nedôjde k naimportovaniu pokladničného dokladu do programu POHODA a užívateľ je o tejto skutočnosti informovaný v logu pri synchronizácii.

  Pre úspešné vykonanie importu pokladničného dokladu do programu POHODA je nutné mať v programe POHODA v agende Globálne nastavenie vypnuté voľby Likvidovať podľa členenia na strediská, činnosti a zákazky (sekcia Platby) a Účtovať zaokrúhlenie (sekcia Platby/Pokladňa v účtovných jednotkách vedúcich jednoduché účtovníctvo).

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.