Formy úhrady

V agende Formy úhrady sa evidujú formy úhrady používané vo firme.

Formy úhrady

1. Forma úhrady

Novú formu úhrady je možné do evidencie zadať buď priamym zápisom alebo prenosom z programu POHODA.

Nastavenie formy úhrady
 • Formy úhrady je možné v aplikácii mPOHODA vytvárať, upravovať a odstrániť.

  Ak chcete zoznam rozšíriť o novú formu úhrady alebo zmeniť nastavenie existujúcej, môžete tak spraviť priamo vo webovej aplikácii mPOHODA, alebo vykonajte príslušné operácie v programe POHODA a spustite synchronizáciu údajov. Rovnakým spôsobom vykonáte aj odstránenie formy úhrady zo zoznamu. Forma sa zmaže len v prípade, ak ste ju ešte v aplikácii mPOHODA nepoužili.

  Nezabudnite všetky úpravy synchronizovať aj na vaše mobilné zariadenia, aby ste pracovali vždy s aktuálnymi formami úhrad.

 • Pre každú formu úhrady je samostatne nastavené, či ju je možné použiť v predajkách, alebo na ostatných typoch dokladov, kde je možné pracovať s formou úhrady (napr. faktúry, objednávky a pod.).

 • Na predajku nie je možné zadať formu úhrady typu Cudzia mena.

 • Na novo založený doklad sa vkladá východisková forma úhrady zadaná v agende Nastavenie dokladov. Je možné nastaviť východiskovú formu úhrady samostatne pre predajky a samostatne pre ostatné typy dokladov.

 • Jednotlivým odberateľom je možné v agende Adresár nastaviť rôzne formy úhrady. Vložením odberateľa na doklad sa automaticky nastaví aj odberateľovi priradená forma úhrady.

Nadídením kurzorom myši na názov formy úhrady v hlavnom zozname foriem úhrad sa zobrazí popis formy úhrady.

Vytvorenie formy úhrady

 • Novú formu úhrady v aplikácii mPOHODA vytvoríte kliknutím na ikonu pridania nového záznamu. Následne je potrebné vyplniť potrebné údaje v poliach: Názov, Popis, Typ a nastaviť v ktorých agendách sa má daná forma úhrady ponúkať a v ktorých agendách má byť táto forma východisková. Potom už stačí len záznam uložiť.

Formy úhrady vytvorené v aplikácii mPOHODA sa pri synchronizácii s programom POHODA, nenaimportujú do programu POHODA. Preto je potrebné si takéto formy úhrady vytvoriť ručne (s rovnakými hodnotami) v programe POHODA, aby pri synchronizácii údajov došlo k napojeniu týchto foriem úhrad a následnému importu dokladov.

Editácia formy úhrady

 • Pokiaľ je forma úhrady už použitá v aplikácii mPOHODA, nie je možné na tejto forme úhrady editovať pole Názov a Typ. V prípade formy úhrady Cudzia mena, nie je navyše možné editovať pole Mena.

 • V prípade, že aplikácie mPOHODA je prepojená s programom POHODA, editovať formu úhrady nie je možné.

Zmazanie formy úhrady

 • Zmazať nie je možné formu úhrady, ktorá je už použitá a taktiež, ktorá je nastavená ako východisková.

 • Zmazať nie je možné formu úhrady, ktorá bola synchronizovaná do programu POHODA. V takomto prípade je potrebné formu úhrady zmazať v programe POHODA a následnou synchronizáciou údajov sa zmaže aj v aplikácii mPOHODA, ak ešte nebola použitá.

2. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Do exportu foriem úhrad sú vždy zahrnuté všetky záznamy. Nie je ich potrebné v programe POHODA špeciálne označovať na synchronizáciu.

Vlastnosti synchronizácie

 • Ak sa pri synchronizácii údajov do programu POHODA zistí, že forma úhrady použitá na doklade už v programe POHODA neexistuje, nebude doklad importovaný. V programe POHODA v takomto prípade vytvorte novú formu úhrady s rovnakým názvom a typom a priraďte jej použitie pre daný typ dokladu. Ďalšou synchronizáciou údajov sa už doklad naimportuje.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.