Formy úhrady

V agende Formy úhrady sa evidujú formy úhrady používané vo firme.

Formy úhrady

1. Forma úhrady

Nastavenie formy úhrady
  • Formy úhrady nie je možné v aplikácii mPOHODA upravovať ani odstrániť.

    Ak chcete zoznam rozšíriť o novú formu úhrady alebo zmeniť nastavenie existujúcej, vykonajte príslušné operácie v programe POHODA a spustite synchronizáciu údajov. Rovnakým spôsobom vykonáte aj odstránenie formy úhrady zo zoznamu. Forma sa zmaže len v prípade, ak ste ju ešte v aplikácii mPOHODA nepoužili.

    Nezabudnite všetky úpravy synchronizovať aj na vaše mobilné zariadenia, aby ste pracovali vždy s aktuálnymi formami úhrad.

  • Pre každú formu úhrady je samostatne nastavené, či je možné použiť ju na faktúrach a objednávkach .

  • Na novo založený doklad sa vkladá východisková forma úhrady zadaná v agende Nastavenie dokladov.

  • Jednotlivým odberateľom je možné v agende Adresár nastaviť rôzné formy úhrady. Vložením odberateľa na doklad sa automaticky nastaví aj odberateľovi priradená forma úhrady.

Nadídením kurzorom myši na názov formy úhrady v hlavnom zozname foriem úhrad sa zobrazí popis formy úhrady.

2. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

  • Do exportu foriem úhrad sú vždy zahrnuté všetky záznamy. Nie je ich potrebné v programe POHODA špeciálne označovať na synchronizáciu.

  • V aplikácii mPOHODA nie je možné pracovať s formami úhrad typu Cudzia mena a Stravný lístok.

Vlastnosti synchronizácie

  • Ak sa pri synchronizácii údajov do programu POHODA zistí, že forma úhrady použitá na doklade už v programe POHODA neexistuje, nebude doklad importovaný. V programe POHODA v takomto prípade vytvorte novú formu úhrady s rovnakým názvom a typom a priraďte jej použitie pre daný typ dokladu. Ďalšou synchronizáciou údajov sa už doklad naimportuje.

Späť na začiatok