Nastavenie dokladov

Agenda Nastavenie dokladov slúži na zadanie východiskových hodnôt, ktoré sa potom aplikujú na novo vytváraný doklad, resp. tlačovú zostavu.

Nastavenie dokladov

1. DPH

V sekcii DPH zadávajú platitelia DPH východiskový typ jednotkovej ceny a sadzbu DPH. Východiskové hodnoty sa nastavia pri vytváraní novej položky cenníka alebo novej položky dokladu.

Pre neplatiteľa DPH nie je táto sekcia dostupná.

2. Platby

  • Splatnosť faktúr sa zadáva v rozmedzí 0 - 2000 dní.

  • Východiskový konštatný symbol sa vkladá na tlačové zostavy Faktúra.

  • Forma úhrady sa aplikuje na vydanú faktúru a objednávky.

  • V závislosti od zvolenej formy úhrady sa na doklad nastaví východiskový bankový účet, resp. hotovostná pokladňa.

3. Zásoby

Vyskladňovanie do mínusu

Voľbou Vyskladňovat do mínusu ovplyvníte, či je možné predávať aj zásoby, pri ktorých nie je k dispozícii požadované množstvo. Zásobu typu Služba je možné vyskladňovať pod evidenčný stav aj v prípade, že je vyskladňovanie do mínusu zakázané.

Toto nastavenie sa neprenáša z programu POHODA.

Ak pri synchronizácii údajov vznikne pri nejakej položke cenníka záporný stav K dispozícii, systém mPOHODA automaticky povolí vyskladňovanie do mínusu. Toto nastavenie nie je možné zmeniť do vtedy, kým nebude hodnota množstva opäť kladná. Hneď ako dôjde v programe POHODA k úprave stavu, systém pri ďalšej synchronizácii údajov automaticky vráti späť pôvodné nastavenie, vyskladňovanie do mínusu bude teda opäť zakázané.

Aby sa doklady spôsobujúce záporný stav zásob synchronizovali s vašim účtovným systémom, musíte mať v programe POHODA dostatok danej zásoby na sklade alebo zapnutú voľbu Povoliť stav zásob do mínusu v agende Globálne nastavenie/Sklady.

Ak pracujete v programe POHODA s rezerváciami zásob, nebude možné v aplikácii mPOHODA vydať danú zásobu pod rezervované množstvo, a to ani v prípade povoleného vyskladňovania do mínusu.

Zobrazovanie zásob skladom

Zoznam zásob, ktorý sa Vám ponúka pri predaji, môžete obmedziť len na tie s kladným stavom, aktiváciou voľby Zobrazovať iba zásoby skladom.

Zásobu typu Služba je možné predávať bez ohľadu na evidenčný stav, a preto sa táto položka cenníka ponúka vždy na predaj, teda aj v prípade záporného stavu položky a nastaveného zobrazovania zásob len skladom.

Združovanie položiek

Ak je pri vkladaní položky z cenníka na doklad aktívna funkcia Združovať položky, potom pri opakovanom vkladaní rovnakej položky na doklad dôjde k navýšeniu množstva danej položky na doklade. Funkcia sa aplikuje len na skladové zásoby.

Položky sa zlúčia len v prípade, že sa zhodujú v názve, kóde, mernej jednotke, cene, spôsobe výpočtu DPH, sadzbe DPH, zľave a databázovom identifikátore zásoby (ten je pre zásoby z rôznych skladov odlišný).

Tlač položiek zásob

Voľba Tlačiť položky zásob ovplyvňuje, či bude na tlačových zostavách pre zásoby typu Komplet a Súprava vidieť aj položky, z ktorých sa daná zložená zásoba skladá.

Ak je voľba aktívna, tlačia sa na zostavách zložené zásoby vrátane ich položiek. Ak nie je aktívna, potom sa na zostavách tlačí zložená zásoba bez uvedenia jej položiek. Podmienkou však je, že pri všetkých položkách je uvedená rovnaká sadzba DPH a spôsob výpočtu DPH. Ak nie je táto podmienka splnená, potom sa na zostave tlačia položky zásob aj v prípade zakázanej tlače položiek.

4. Texty

  • Na novú vydanú faktúru sa vkladá text uvedený v nastavení dokladov.

  • V poli Upozornenie sa uvádza text informujúci vášho odberateľa o možnosti penalizácie v prípade, že faktúra nebude uhradená v termíne splatnosti. Tento text sa zobrazuje na tlačovej zostave Faktúra.

  • Údaj o zápise do obchodného registra alebo inej evidencie sa zadáva v poli Register. Tento text sa tlačí na všetkých tlačových zostavách.

Späť na začiatok