Nastavenie dokladov

Agenda Nastavenie dokladov slúži na zadanie východiskových hodnôt, ktoré sa potom aplikujú na novo vytváraný doklad, resp. tlačovú zostavu.

Nastavenie dokladov

1. DPH

V sekcii DPH zadávajú platitelia DPH východiskový typ DPH a sadzbu DPH. Východiskové hodnoty sa nastavia pri vytváraní novej položky cenníka alebo novej položky dokladu.

Pre neplatiteľa DPH nie je táto sekcia dostupná.

2. Platby

 • Splatnosť faktúr sa zadáva v rozmedzí 0 - 2000 dní.

 • Východiskový konštantný symbol sa vkladá na tlačové zostavy Faktúra a Zálohová faktúra.

 • Forma úhrady pre predajky sa aplikuje na predajku. Na ostatné typy dokladov, kde je možné pracovať s formou úhrady, sa vkladá forma úhrady nastavený v poli Forma úhrady v ostatných agendách.

 • V závislosti od zvolenej formy úhrady sa na doklad nastaví východiskový bankový účet, resp. hotovostná pokladňa.

3. eKasa

Do dátumového poľa Používať eKasu od: sa zadáva dátum od ktorého sa bude používať tlač na eKasa tlačiarne z aplikácie mPOHODA.

Firmy, ktoré nemajú povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa si tento dátum musia vymazať a nechať dátumové pole prázdne.

4. Zálohy

Vyúčtovanie prijatej zálohy je potrebné vykonať buď priamo v aplikácii mPOHODA alebo až v programe POHODA. Vami najčastejšie používaný spôsob vyúčtovania si môžete nastaviť ako východiskový Táto informácia sa prenáša na vystavenú zálohovú faktúru a na jej základe je potom povolené alebo zakázané vykonanie vyúčtovanie zálohy v aplikácii mPOHODA.

V prípade, že je aktívna voľba Na daňový doklad vkladať položky zo zálohovej faktúry, skopírujú sa na daňový doklad položky uvedené na zálohovej faktúre. Tieto položky nevytvárajú skladový pohyb. Takto je možné daňový doklad vytvoriť iba v prípade, že je zálohová faktúra plne uhradená jednou likvidáciou. Pokiaľ voľba nie je aktívna, potom sa na daňovom doklade vytvoria položky odpovedajúce súčtu položiek zo zálohovej faktúry, podľa zhodnej sadzby DPH a spôsobu výpočtu DPH.

Vystavovanie daňových dokladov sa týka iba platiteľov DPH.

5. Zásoby

Združovanie položiek

Ak je pri vkladaní položky z cenníka na doklad aktívna funkcia Združovať položky, potom pri opakovanom vkladaní rovnakej položky na doklad dôjde k navýšeniu množstva danej položky na doklade. Funkcia sa aplikuje len na skladové zásoby.

Položky sa zlúčia len v prípade, že sa zhodujú v názve, kóde, mernej jednotke, cene, spôsobe výpočtu DPH, sadzbe DPH, zľave a databázovom identifikátore zásoby (ten je pre zásoby z rôznych skladov odlišný).

Evidencia evidenčných čísel Pro funkcia

Ak je voľba Evidencia evidenčných čísel aktívna, je možné na doklady vo verzii mPOHODA Pro vkladať výrobné čísla a šarže.

Nastavenie sa riadi nastavením volieb Evidencia výrobných čísel a Evidencia šarží v programe POHODA v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady.

6. Členenie dokladov

Nastavenie v sekcii Členenie dokladov sa synchronizáciou údajov prenáša z programu POHODA z agendy Nastavenie/Globálne nastavenie, sekcia Doklady/Členenie. Ak nemáte firmu napojenú na program POHODA, potom je používanie stredísk, činností a zákaziek vždy aktívne.

Ak je vo firme používanie stredísk, činností alebo zákaziek vypnuté, nie sú príslušné polia zobrazené na novo vytvorených dokladoch. Pri už uložených dokladoch sa polia zobrazujú v prípade, že údaj o stredisku, činnosti alebo zákazke bol na doklade uvedený.

7. Archivácia

Spustením kompletnej synchronizácie údajov v programe POHODA po vykonaní údajovej uzávierky sa synchronizované záznamy, ktoré spadajú do uzavretého účtovného obdobia, v aplikácii mPOHODA v závislosti na aktuálne nastavenom spôsobe archivácie, buď nenávratne odstránia, alebo dôjde len k ich skrytiu v zozname všetkých dokladov.

 • Voľbou skryť v aplikácii mPOHODA synchronizované záznamy predchádzajúcich období dochádza iba k skrytiu záznamov uzamknutých údajovou uzávierkou v hlavnom zozname dokladov. Pre ich zobrazenie zapnite v jednotlivých dokladových agendách funkciu pre vyhľadávanie a aktivujte voľbu Zobraziť záznamy predchádzajúcich období.

  Skryté záznamy sú prístupné iba cez webové rozhranie. Na mobilné zariadenia sa nesťahujú.

 • Voľbou odstrániť v aplikácii mPOHODA synchronizované záznamy predchádzajúcich období, dochádza synchronizáciou údajov k nenávratnému zmazaniu záznamov uzamknutých údajovou uzávierkou.

Funkčnosť sa aplikuje na synchronizované pokladničné doklady, predajky, vydané zálohové faktúry, vydané faktúry a prijaté objednávky.

Minimalizovaním údajov iba na záznamy, ktoré patria do aktuálneho účtovného obdobia sa sprehľadní práca so záznamami, ich vyhľadávanie bude jednoduchšie a zrýchli sa tak aj celková synchronizácia údajov medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA a taktiež synchronizácia spúšťaná na mobilnom zariadení.

8. Tlač

Tlačiť QR kód na faktúre

Voľbu Tlačiť QR kód (PAY by square) na faktúre povoľte, ak chcete aby sa na vydanej faktúre zobrazoval QR kód (PAY by square).

 • PAY by square obsahuje údaje pre vytvorenie platobného príkazu. Načítaním QR kódu v aplikácii pre mobilné internetové bankovníctvo, ktorá je nainštalovaná na mobilnom zariadení, príkaz k úhrade vyplní údaje z vydanej faktúry, príkaz potom len stačí skontrolovať, potvrdiť a odoslať do banky.

  QR kód (PAY by square) sa vygeneruje iba pokiaľ je na faktúre IBAN, forma úhrady je typu Príkazom a faktúra nie ešte plne uhradená.

  Pokiaľ bude na doklade vybraný bankový účet, ktorý nemá vyplnený formát IBAN, pri poli Bankový účet bude po celý čas editácie dokladu zobrazené upozornenie, že platobný QR kód nebude vygenerovaný. Na chýbajúci formát IBAN pri bankovom účte budete upozornení aj pri samotnom uložení dokladu.

  QR kód (PAY by square) sa vkladá taktiež do e-mailu pri odoslaní vydanej alebo zálohovej faktúry.

  Pri odoslaní dokumentu z webového rozhrania je QR kód súčasťou tela e-mailu. Pri odoslaní z mobilnej aplikácie so systémom Android a iOS je QR kód vložený ako príloha e-mailu.

Tlačiť položky zásob

Voľba Tlačiť položky zásob ovplyvňuje, či bude na tlačových zostavách pre zásoby typu Komplet a Súprava vidieť aj položky, z ktorých sa daná zložená zásoba skladá.

Ak je voľba aktívna, tlačia sa na zostavách zložené zásoby vrátane ich položiek. Ak nie je aktívna, potom sa na zostavách tlačí zložená zásoba bez uvedenia jej položiek. Podmienkou však je, že pri všetkých položkách je uvedená rovnaká sadzba DPH a spôsob výpočtu DPH. Ak nie je táto podmienka splnená, potom sa na zostave tlačia položky zásob aj v prípade zakázanej tlače položiek.

Tlačiť kód a poznámku položky

Ak sú aktívne voľby Tlačiť kód položky a Tlačiť poznámku položky, tak sa na tlačových zostavách tlačí pred názvom položky ich kód a za názvom položky poznámka uvedená na detaile položky dokladu.

Tlačiť e-mail užívateľa

Ak chcete, aby sa na tlačových zostavách v časti Vystavil pod menom užívateľa tlačil aj jeho kontaktný e-mail, uvedený v agende Užívatelia, tak zapnite voľbu Tlačiť e-mail na doklade.

9. Synchronizácia

 • Nastavením prepínača Synchronizáciu novo vytvorených dokladov do programu POHODA na Povoliť či Pozastaviť ovplyvníte, či budú novo vytvorené doklady, pri ďalšej synchronizácii údajov spustenej v programe POHODA, prenesené do programu POHODA, alebo nie.

  Funkciu využijete napríklad v prípade, keď budete mať rozpracovanú väčšiu zákazku a priebežne chcete do faktúry uvádzať vykonané práce, ale samotnú faktúru budete konečnému odberateľovi fakturovať až po dokončení zákazky. Nastavením príznaku Pozastaviť si tak zaistíte, že vaša účtovníčka rozpracovanú faktúru neuzamkne na úpravy, spustením synchronizácie údajov v programe POHODA skôr, ako potrebujete.

 • Na novo vytváraný doklad sa automaticky nastaví príznak synchronizácie uvedený v agende Nastavenie dokladov. Na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti je možné nastavenie príznaku zmeniť oproti predvolenému nastaveniu. Toto je možné vykonať kedykoľvek aj na už uloženom zázname.

 • Záznam, pri ktorom je nastavený príznak Pozastaviť, je v hlavnom zozname dokladov označený ikonou Nesynchronizovať do programu POHODA.

 • Aby sa doklad s pozastavenou synchronizáciou dostal do programu POHODA, je potrebne na ňom zmeniť príznak synchronizácie, a to buď priamo na detaile dokladu prepnutím do stavu Synchronizovať doklad, alebo to môžete vykonať hromadnou zmenou príznaku kliknutím na tlačidlo Povoliť v agende Nastavenie dokladov, v sekcii Synchronizácia v časti Povoliť synchronizáciu pri pozastavených dokladov.

  Pre aktiváciu synchronizácie pri nesynchronizovaných dokladoch je potrebné v programe POHODA spustiť novú synchronizáciu údajov.

 • Odsúhlasenie ponuky odberateľom môže trvať dlhšie časové obdobie, a tak je východiskové nastavenie prepínača pre synchronizáciu ponúk automaticky nastavené na stav Pozastaviť. Prenosom ponuky do objednávky môžete potvrdiť zmenu stavu na Synchronizovať. Ak chcete hromadne zmeniť u ponúk príznak Pozastaviť, je nutné v agende Nastavenie dokladov zaškrtnúť naviac voľbu Zahrnúť aj ponuky .

 • Voľbou Synchronizácia úhrad určíte, či sa majú medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA vymieňať informácie o konkrétnych vykonaných úhradách alebo nie.

  Ak je nastavený stav Synchronizovať aj úhrady bez väzby do programu POHODA potom sa synchronizáciou dát pošlú do programu POHODA likvidácie bez väzby vykonané na faktúrach v aplikácii mPOHODA. V prípade, že je faktúra uhradená už v programe POHODA, je likvidácia bez väzby nahradená záznamom o konkrétne vykonanej úhrade v programe POHODA.

  Ak je nastavený stav Nesynchronizovať úhrady bez väzby do programu POHODA potom nie sú likvidácie bez väzby odosielané do programu POHODA a naopak nie sú prijímané konkrétne informácie o vykonaných úhradách z programu POHODA. Systém iba v určitých prípadoch vytvorí v úhradách faktúr dorovnávaciu položku, aby čiastka zostávajúca na úhradu v aplikácii mPOHODA sa rovnala čiastke zostávajúcej na úhradu v programe POHODA.

  Ďalšie informácie k synchronizácii úhrad sú uvedené v kapitolách Úhrada vydanej faktúry a Úhrada zálohovej faktúry.

10. Zaúčtovanie

 • Ak chcete aby doklady prenesené do programu POHODA boli hneď aj zaúčtované, nastavte v sekcii Zaúčtovanie voľbu Použiť východiskové nastavenie z programu POHODA.

  Pre správne zaúčtovanie je potrebné, aby užívateľ vykonávajúci v programe POHODA synchronizáciu údajov, mal v agende Užívateľské nastavenia zadané potrebné predkontácie a členenie DPH.

  Pri importe údajov sa vydaným faktúram, pokladničným dokladom a predajkám nastavia vo formulári dokladu východiskové predkontácie a členenie DPH, podľa užívateľa vykonávajúceho synchronizáciu údajov. Pokiaľ doklad obsahuje skladové položky, pri ktorých je v prípade podvojného účtovníctva zadaný výnosový účet, doplní sa príslušná predkontácia priamo k položkám dokladu.

  Daňovému dokladu k prijatej platbe k zálohe, sa nastaví vo formulári dokladu predkontácia podľa užívateľa, ktorý vykonáva synchronizáciu údajov a členenie DPH sa nastaví: UD.

 • Pokiaľ nemá pri importe dokladov dochádzať k ich zaúčtovaniu, potom pre nastavenie dokladov v programe POHODA ponechajte vybranú voľbu Nastaviť predkontáciu Neviem a členenie DPH UNeviem/PNeviem.

  Pokiaľ doklad obsahuje skladové položky, pri ktorých je v rámci podvojného účtovníctva zadaný výnosový účet, tak aj v tomto prípade sa doplní príslušná predkontácia taktiež priamo k položkám dokladu. Predkontácia uvedená pri prvej položke dokladu sa potom nastaví aj vo formulári dokladu v poli Predkontácia za predpokladu, že došlo k doplneniu predkontácie všetkým položkám na doklade.

Predajkám je nastavená predkontácia pre zaúčtovanie, ale k automatickému zaúčtovaniu predajok synchronizovaných z aplikácie mPOHODA v programe POHODA nedochádza.

11. Texty

 • Na novú vydanú faktúru, predajku, výdajku, zálohovú faktúru a pokladničný doklad sa vkladá text uvedený v nastavení dokladov.

 • V poli Upozornenie sa uvádza text informujúci vášho odberateľa o možnosti penalizácie v prípade, že faktúra nebude uhradená v termíne splatnosti. Tento text sa zobrazuje na tlačovej zostave Faktúra.

 • Údaj o zápise do obchodného registra alebo inej evidencie sa zadáva v poli Register. Tento text sa tlačí na všetkých tlačových zostavách v slovenskom jazyku. Pre text na tlačových zostavách v angličtine je možné využiť pole Register anglicky.

11. Prenos nastavení z programu POHODA

Niektoré nastavenia sa synchronizáciou údajov prenášajú z programu POHODA. Kompletný zoznam synchronizovaných nastavení je uvedený v kapitole Synchronizácia.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.