Nastavenie firmy

V agende Nastavenie sa uvádzajú základné informácie o firme.

Nastavenie firmy

1. Vytvorenie novej firmy

Videonávod: Registrácia, prihlásenie a založenie firmy v aplikácii

Videonávod: Založenie firmy z programu POHODA

V agende Nastavenie sa uvádzajú základné informácie o jednotke, vrátane kontaktov na firmu.

Ak používate vy alebo váš účtovník program POHODA, nemusíte údaje o firme vypĺňať ručne. V aplikácii mPOHODA môžete firmu založiť priamo z programu POHODA.


 • Pokiaľ vlastníte predplatné aplikácie mPOHODA, vyplňte vaše ID, ktoré ste obdržali pri nákupe, resp. registráciu programu do poľa ID zákazníka. Po uložení zadaných údajov firmy dôjde automaticky k overeniu predplatného k aplikácii mPOHODA.

  Overiť predplatné je tiež možné v agende Predplatné, kde je možné následne prideliť jednotlivým užívateľom firmy užívateľské predplatné.

 • Platitelia DPH musia v rovnomennom poli nastaviť hodnotu Áno. Iba potom je možné na dokladoch zadávať pri položkách sadzbu DPH.

  Nastavenie platiteľa DPH sa synchronizáciou údajov prenáša z programu POHODA.

 • Ak vediete jednoduché účtovníctvo, vyberte zodpovedajúci typ účtovníctva. Toto nastavenie je dôležité pre vykonávanie úhrad faktúr pokladničným dokladom. V jednoduchom účtovníctve sa totiž, na rozdiel od podvojného účtovníctva, uvádza na položkách hradiaceho dokladu sadzba DPH a pri likvidácii sa najprv z hradeného dokladu odpisuje čiastka DPH.

 • Ak chcete na tlačových zostavách uvádzať svoje logo a prípadne i pečiatku, zadajte ich v nastavení firmy.

 • V sekcii Spracúvanie osobných údajov sa zadávajú kontaktné údaje na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ak ju má vaša firma stanovenú; ďalej informatívne upozornenie o právach vašich zákazníkov v súvislosti s ochranou osobných údajov. Toto nastavenie je kvôli tlačovej zostave Opis osobných údajov umiestnenej v agende Adresár.

  Na zostavu Opis osobných údajov vstupuje externá poznámka zapísaná na záložke Poznámky na detaile adresy. Môžete ju teda využiť na doplňujúce informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov pre vášho zákazníka.

 • V poli Kľúč je uvedený identifikátor, ktorý slúži pre overenie firmy pri komunikácii s programom POHODA.

  Pre napojenie firmy bez IČO a DIČ na existujúcu firmu v programe POHODA, zadajte v poli kľúč uvedený v programe POHODA, v agende Účtovné jednotky. (Hodnotu kľúča zistíte v programe POHODA pridaním stĺpca Kľúč.)


Po vytvorení firmy vás sprievodca povedie ďalšími nastaveniami pre číselné rady, bankové účty, doklady a ich odosielanie.

2. Synchronizácia s programom POHODA

Založenie novej firmy

Novú firmu je možné založiť tiež synchronizáciou s programom POHODA.

 • V programe POHODA otvoríte účtovnú jednotku, ktorú chcete preniesť do aplikácie mPOHODA.

 • V agende Globálne nastavenie v sekcii mPOHODA zadajte svoje prihlasovacie údaje a kliknite na tlačidlo Nastavenie.

  Založenie novej firmy synchronizáciou s programom POHODA
 • Zobrazí sa sprievodca s údajmi o aktuálne otvorenej účtovnej jednotke.

  Sprievodca založením novej firmy synchronizáciou s programom POHODA
 • V sprievodcovi je možné zapnutím poľa Synch. označiť hotovostné pokladne a bankové účty firmy, ktoré sa majú preniesť do novo založenej jednotky v aplikácii mPOHODA.

  Výber pokladní v sprievodcovi založením novej firmy synchronizáciou s programom POHODA
 • Ak chcete zároveň do firmy v aplikácii mPOHODA pozvať ďalších užívateľov, zadajte ich mená a e-mailové adresy v sprievodcovi.

  Zadanie pozvánok v sprievodcovi založením novej firmy synchronizáciou s programom POHODA
 • Dokončením sprievodcu dôjde k odoslaniu údajov o firme do aplikácie mPOHODA, kde bude vytvorená nová jednotka, a prenesú sa do nej pokladne a bankové účty označené v sprievodcovi a tiež predajné ceny a formy úhrady. Ak boli zadané mená a e-maily iných užívateľov, dôjde k odoslaniu pozvánok na uvedené e-mailové adresy.

 • Následne v programe POHODA označte tie adresy, zásoby a prípadne bankové účty a hotovostné pokladne, ak ste to nespravili v sprievodcovi založením novej firmy, ktoré chcete preniesť do aplikácie mPOHODA a vykonajte synchronizáciu prostredníctvom povelu mPOHODA v menu Súbor/Dátová komunikácia.

  Postup, ako v programe POHODA označiť záznamy k synchronizácii je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

 • Po založení jednotky vám odporúčame v aplikácii mPOHODA prejsť jednotlivé agendy týkajúce sa nastavenia firmy, nastavenia predplatného a vytvoriť číselné rady. Potom je už všetko pripravené pre vystavenie vášho prvého dokladu.

Pozvanie nových užívateľov do firmy

Sprievodcu môžete kedykoľvek využiť i na odoslanie pozvánok iným užívateľom, i keď už komunikácia medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA bola naviazaná.

 • V programe POHODA otvoríte účtovnú jednotku a v agende Globálne nastavenie sekcii mPOHODA vyvolajte sprievodcu kliknutím na tlačidlo Nastavenie.

 • Zadajte mená a e-mailové adresy užívateľov, ktorých chcete do firmy v aplikácii mPOHODA pozvať.

 • Dokončením sprievodcu dôjde k odoslaniu pozvánok zadaným užívateľom.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.