Nastavenie upomienok

Agenda Nastavenie upomienok služí k nastaveniu parametrov pre vystavovanie upomienok - výziev k zaplateniu splatných faktúr.

Videonávod: Ako v aplikácii mPOHODA nastaviť upomienky?

Nastavenie upomienok

1. Nastavenie upomienok

Minimálna čiastka upomienky

V sekcii Nastavenie upomienok faktúr v poli Minimálna čiastka upomienky v EUR zadajte čiastku, pod ktorej limit neuhradené faktúry nechcete upomínať. Pokiaľ bude aktuálna dlžná čiastka faktúry nižšia než táto čiastka, nebude možné k nesplatenej faktúre upomienku vystaviť.

Pri neuhrazených faktúrach v cudzej mene sa s minimálnou čiastkou upomienky porovnáva dlžná suma faktúry, evidovaná v tuzemskej (účtovnej) mene.

Upomínanie zálohových faktúr

V aplikacii mPOHODA je možné voliteľne upomínať taktiež zálohové faktúry. Ak chcete vystavovať upomienky aj k neuhradeným zálohovým fakturám, aktivujte v nastaveniach voľbu Upomínať zálohové faktúry. Potom bude na zálohovej faktúre na záložke Upomienky aktivny povel Přidat upomínku Pridať upomienku, prostredníctvom ktorého vytvoríte k danej zálohovej faktúre novú upomienku.

Aktivácia upomienok a lehota pre vytvorenie upomienky

V aplikacii mPOHODA je možné vystaviť k neuhrazenej faktúre až 3 upomienky, pričom voliteľne si môžete určiť, či chcete pre faktúry využívať druhé a tretie upomínanie alebo po vystavení upomienky prvého stupňa už rovno pristupujete k iným krokom zaistenia úhrady splatnej pohľadávky odberateľa.

Vytváranie upomienky 1. stupňa je vždy aktívne, generovanie upomienky druhého a tretieho stupňa aktivujte voľbou Vytvárať 2. upomienku, resp. Vytvárať 3. upomienku.

Vytváranie upomienok 2. a 3. stupňa môžete kedykoľvek vypnúť. Už vytvorené upomienky 2., resp. 3. stupňa zostanú zachované.

V poliach Lehota 1. upomienky, Lehota 2. upomienky a Lehota 3. upomienky nastavte počet dní, po ktorých uplynutí odberateľovi zasielate ďalšie upozornenie na neuhradenú faktúru.

  • Lehota 1. upomienky - 1. upomienka sa vystavuje po uplynutí uvedeného počtu dní od dátumu splatnosti faktúry

  • Lehota 2. upomienky - 2. upomienka sa vystavuje po uplynutí uvedeného počtu dní od vystavenia 1. upomienky

  • Lehota 3. upomienky - 3. upomínka sa vystavuje po uplynutí uvedeného počtu dní od vystavenia 2. upomienky

V prípade, že na neuhradenej faktúre vyvoláte povel pre vystavenie upomienky a podľa nastavenia ešte neuplynula lehota pre vystavenie novej upomienky, systém ponúkne vytvorenie upomienky k aktuálnemu dátumu.

Texty tlačových zostáv upomienok

V sekcii Texty tlačových zostáv upomienok môžete nadefinovať pre jednotlivé stupne upomienok a taktiež aj pre hromadné upomienky texty, ktoré sa budú zobrazovať na tlačových zostavách upomienok, ktoré sú k dispozícii v menu Vylačiť v hlavnom zozname vydaných a zálohových faktúr a na detaile faktúr.

2. Upomienky k faktúram v omeškaní

Spôsob vytvárania novej upomienky, tlač a odoslanie upomienky e-mailom sú popísané v kapitole Upomienky k faktúram v omeškaní pre vydané faktúry.

Upomínať neuhradené faktúry je možné iba vo verzii aplikácie mPOHODA Pro Pro funkcia.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.