Predplatné

Agenda Predplatné slúži k overeniu a rozdeľovaniu zakúpených užívateľských predplatných firmy, medzi jednotlivých užívateľov.

Videonávod: Správa predplatného aplikácie mPOHODA

Predplatné

1. Užívateľské predplatné

V aplikácii mPOHODA rozlišujeme základné dve plné verzie mPOHODA Basic a mPOHODA Pro Pro funkcia. Zakúpením jedného z týchto variantov získava firma určitý základný počet užívateľských predplatných (mCAL) - vo verzii Basic 2 mCAL.

V prípade verzie mPOHODA Pro môžete základné predplatné rozšíriť o ďalších užívateľov zakúpením ďalších mCAL, alebo ho rozšíriť na iné IČO firmy nákupom mIČO, čím získate jedno užívateľské predplatné mCAL. mIČO je určené pre firmy s IČO. Pre firmy bez IČO nie je možné toto predplatné zakúpiť a je potrebné, aby si firma na seba zakúpila minimálne verziu Basic.

Užívateľ s prideleným predplatným je oprávnený vystavovať a spravovať záznamy firmy (tzn. vytvárať, upravovať a mazať doklady, adresné záznamy a pod.). Možnosti práce užívateľa vo firme môžete ďalej určiť nastavením ďalších obmedzení.

Pokiaľ nemáte zakúpený jeden z variantov plných verzií, je aplikácia mPOHODA nastavená na verzii Start, ktorá je obmedzená množstvom záznamov, ktoré je možné v aplikácii vytvoriť.

Porovnanie variantov a cenník

Overenie predplatného

Zadaním ID zákazníka, získaného pri zakúpení predplatného aplikácie mPOHODA, dôjde po uložení nastavenia na základe uvedeného IČO firmy (ktoré sa zadáva v agende Nastavenie firmy) a ID zákazníka, k overeniu platnosti predplatného.

Overovanie predplatného prebieha automaticky. V prípade, že si chcete predplatné overiť sami, zvoľte povel Overiť.

Firmy, pre ktoré bolo zakúpené rozšírenie mIČO (napr. klienti účtovných firiem), ID zákazníka nevypĺňajú.

Údaje o predplatnom

 • Variant - zobrazuje sa variant Predplatného. Môže sa jednať o varianty: mPOHODA Start, mPOHODA Basic, mPOHODA Pro a mPOHODA mIČO.

 • Platnosť - dátum, do kedy predplatné aplikácie platné.

 • mIČO - uvádza sa počet rozšírenia mIČO, ktoré ste zakúpili pre svojich klientov.

  Zobrazuje sa iba v prípade variantu mPOHODA Pro Pro funkcia

 • Predĺžiť - kliknutím na tlačidlo budete presmerovaní do Zákazníckeho centra spoločnosti STORMWARE, kde si môžete zakúpiť predplatné na ďalšie obdobie.

  V opačnom prípade sa miesto tlačidla zobrazia informácie o už zakúpenom predplatnom na ďalší rok. Toto predplatné sa automaticky načíta 1. januára roku, pre ktorý bolo predplatné zakúpené.

  Predplatné pre následujúce obdobie

Počet užívateľských predplatných

V sekcii Počet užívateľských predplatných je uvedený počet užívateľských predplatných získaných v rámci základného variantu aplikácie a získaných nákupom mIČO a mCAL v rámci variantu Pro.

V poli Celkový počet užívateľských predplatných je uvedený súčet všetkých užívateľských predplatných pre daný variant aplikácie. V prípade variantu mPOHODA Pro, celkový počet užívateľských predplatných zodpovedá počtu predplatných získaných v rámci základného variantu aplikácie mPOHODA a nákupu rozšírení mIČO a mCAL.

Užívateľské predplatné sa následne prideľuje jednotlivým užívateľom v sekcii Pridelenie predplatných užívateľovi. Užívateľské predplatné jednotlivým užívateľom pridáte/odoberiete nastavením voľby Predplatné v zozname užívateľov. Spravovať predplatné môže iba užívateľ s rolou Administrátor.

2. Správa predplatného bežnou firmou

 • Po zakúpení predplatného variantu aplikácie mPOHODA Basic alebo mPOHODA Pro založte v aplikácii svoju firmu jedným zo spôsobov popísaným v kapitole Vytvorenie novej firmy na stránke Správa firiem.

 • Následne pozvite do firmy užívateľov, ktorým chcete dať do založenej jednotky prístup.

 • Potom v agende Predplatné zadajte zákaznícke ID. Na základe IČO firmy a ID zákazníka dôjde k overeniu predplatného.

 • V sekcii Pridelenie predplatného užívateľovi rozdeľte medzi užívateľov vašej firmy zakúpené užívateľské predplatné nastavením voľby Predplatné.

  Nad zoznamom užívateľov je uvedený prehľad užívateľských predplatných, koľko z nich už bolo pridelených a koľko je ich voľných.

3. Správa predplatného účtovnou firmou

Aby vaši klienti mohli používať aplikáciu mPOHODA bez obmedzení a údaje synchronizovať do vášho programu POHODA, musia byť vlastníkmi jednej z platených verzií aplikácie mPOHODA.

Ak ste vlastníkom variantu mPOHODA Pro, môžete svojím klientom zariadiť získanie platenej verzie aplikácie mPOHODA vy, a to zakúpením rozšírenia mIČO pre IČO klienta. Tým klient získa variant mPOHODA mIČO s jedným užívateľským predplatným. Viac užívateľských predplatných mu môžete zaistiť zakúpením rozšírenia mCAL.

Správa predplatného užívateľov klientskej firmy tak bude úplne vo vašej réžii. Navyše sa klient nemusí o predplatné starať, všetky úhrady a objednávky za neho vyriešite vy, ako účtovná firma.

Ak ste vlastníkom variantu mPOHODA Basic, ktorá nepodporuje rozšírenie, je potrebné si najskôr dokúpiť verziu mPOHODA Pro pre vaše IČO a k nej potrebné rozšírenia pre vaších klientov. Ak nechcete prechádzať na verziu Pro, musí si predplatné k aplikácii mPOHODA zakúpiť klient sám. Pridelenie predplatného si bude spravovať klient sám, podľa postupu uvedeného v kapitole Správa predplatného bežnou firmou .

mIČO je určené pre firmy s IČO. Pre firmy bez IČO nie je možné toto predplatné zakúpiť a je potrebné, aby si firma na seba zakúpila minimálne verziu Basic.

Postup pridelenia predplatného užívateľom klientskej firmy:

 • Vy ako účtovná firma založte v aplikácii svoju firmu - jedným zo spôsobov popísaných v kapitole Vytvorenie novej firmy na stránke Správa firiem.

 • Potom overte, že sa váš klient registroval v aplikácii mPOHODA a založte mu v aplikácii firmu.

  • Pokiaľ klientska firma už využíva aplikáciu mPOHODA vo verzii Start, môžete založenie ich firmy preskočiť – hneď druhý deň po nákupe mIČO, sa automaticky ich firma prepne do plnej verzie.

   Prípadne v agende Predplatné môžete predplatné vášho klienta nechať skontrolovať stlačením tlačidla Overiť.

  • Užívateľom klientskej firmy je však potrebné ešte prideliť predplatné, a preto pokračujte nasledujúcim krokom.

 • Následne pozvite seba, vášho klienta a ďalších pracovníkov klientskej firmy, do vytvorenej jednotky.

 • Vo firme klienta v agende Predplatné zostáva pole ID zákazníka nevyplnené.

 • Potom sa prepnite do svojej firmy. V agende Predplatné v časti mIČO uvidíte IČO klienta, ktorému ste mIČO zakúpili.

 • V sekcii Pridelenie predplatného užívateľovi pridelíte užívateľom z klientskej firmy zakúpené užívateľské predplatné nastavením voľby Predplatné. Pridelíte im tak právo neobmedzene vystavovať doklady a využívať funkcie verzie Pro Pro funkcia.

  Nad tabuľkou je uvedený prehľad užívateľských predplatných, ktoré ako účtovná firma vlastníte, koľko z nich už bolo pridelených a koľko je ich voľných.

  Vy ako vlastník variantu mPOHODA Pro získavate v základe 5 užívateľských predplatných. V prípade, že ich v aplikácii mPOHODA nevyužijete pre svojich vlastných zamestnancov, môžete voľné užívateľské predplatné priradiť akémukoľvek užívateľovi z vašich klientskych firiem vlastniacich mIČO.

 • Váš klient po otvorení svojej firmy v aplikácii mPOHODA uvidí v agende Predplatné označenie variantu aplikácie ako mPOHODA mIČO. Aplikácia sa však správa ako v prípade variantu mPOHODA Pro.

  • V sekcii Pridelenie predplatných užívateľom, potom klient vidí, ktorí zo zamestnancov firmy majú pridelené predplatné.

  • Klient nemôže predplatné spravovať - táto možnosť prislúcha iba vám, ako administrátorovi firmy, ktorá predplatné zakúpila.

4. Zdieľanie Predplatného

Užívateľ, ktorému bolo pridelené Predplatné získava predplatné vo všetkých firmách vedených v aplikácii mPOHODA, do ktorých má tento užívateľ prístup.

Iba firma, ktorá mu predplatné udelila mu môže predplatné odobrať. Ostatné firmy nemôžu tomuto užívateľovi jeho predplatné spravovať – iba užívateľa vidia v zozname užívateľov s prideleným predplatným.

Predplatné tohto užívateľa sa nezapočítava do počtu rozdelených predplatných v ostatných firmách.

Pani Lucia vlastní firmy Účto s.r.o. s 5 zamestnancami a Lprint s.r.o. s 2 zamestnancami. Majiteľka firiem, pani Lucia tak potrebuje získať 8 užívateľských predplatných (7 zamestnancov + majiteľka). Účtovná firma Účto s.r.o. si zakúpila aplikáciu mPOHODA Pro, ktorá zahŕňa prístup pre 5 užívateľov, čo jej vystačí pre svojich vlastných zamestnancov. Takto získa predplatné aj pani Martina a keďže jej predplatné bude zdieľané aj v rámci iných firiem, do ktorých má prístup, nie je nutné pre ne vo firme Lprint s.r.o. vyhradzovať ďalšie predplatné. Firma Účto s.r.o. tak zakúpi 1 mIČO, v rámci ktorého získa užívateľské predplatné napríklad pre pani Luciu, a 2 mCAL, ktoré pridelí užívateľom firmy Lprint s.r.o. pani Eliške a pánovi Richardovi. Pani Lucia má prístup do oboch firiem, a tak je aj jej predplatné zdieľané a aj vo firme Účto s.r.o. môže vystavovať a spravovať záznamy. Správcom všetkých 8 užívateľských predplatných je iba firma Účto s.r.o.

Pridelenie predplatného

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.