Predplatné

Agenda Predplatné slúži k overeniu a rozdeľovaniu zakúpených užívateľských predplatných firmy, medzi jednotlivých užívateľov.

Predplatné

1. Užívateľské predplatné

V aplikácii mPOHODA rozlišujeme základné dve plné verzie mPOHODA Basic a mPOHODA Pro Pro funkcia. Zakúpením jedného z týchto variantov získava firma určitý základný počet užívateľských predplatných (mCAL) - vo verzii Basic 2 mCAL.
V prípade verzie mPOHODA Pro môžete základné predplatné rozšíriť o ďalších užívateľov zakúpením ďalších mCAL alebo ich rozšíriť na iné IČO firmy nákupom mIČO, čím získate jedno užívateľské predplatné mCAL.

Užívateľ s prideleným predplatným je oprávnený vystavovať a spravovať záznamy firmy (tzn. vytvárať, upravovať a mazať doklady, adresné záznamy a pod.). Možnosti práce užívateľa vo firme môžete ďalej určiť nastavením ďalších obmedzení.

Overenie predplatného

Zadaním ID zákazníka, získaného pri zakúpení licencie programu POHODA, alebo predplatného aplikácie mPOHODA, dôjde po uložení nastavenia na základe uvedeného IČO firmy (ktoré sa zadáva v agende Nastavenie firmy) a ID zákazníka, k overeniu platnosti predplatného.

Overovanie predplatného prebieha automaticky. V prípade, že si chcete predplatné overiť sami, zvoľte povel Overiť.

Firmy, pre ktoré bolo zakúpené rozšírenie mIČO (napr. klienti účtovných firiem), ID zákazníka nevypĺňajú.

Údaje o predplatnom

 • Variant - zobrazuje sa variant Predplatného. Môže sa jednať o varianty: mPOHODA Start, mPOHODA Basic, mPOHODA Pro a mPOHODA mIČO.

 • Platnosť - zobrazuje sa dátum do ktorého je platné aktuálne predplatné aplikácie.

 • mIČO - uvádza sa počet rozšírenia mIČO, ktoré ste zakúpili pre svojich klientov.

  Zobrazuje sa iba v prípade variantu mPOHODA Pro Pro funkcia

 • Predĺžiť - tlačidlo je aktívne iba v prípade, že nemáte ešte zakúpené predplatné na ďalšie obdobie. Kliknutím na toto tlačidlo budete presmerovaní do e-shopu spoločnosti STORMWARE, kde si môžete zakúpiť predplatné na ďalší rok.

Počet užívateľských predplatných

V sekcii Počet užívateľských predplatných je uvedený počet užívateľských predplatných získaných v rámci základného variantu aplikácie a získaných nákupom mIČO a mCAL v rámci variantu Pro.

V poli Celkový počet užívateľských predplatných je uvedený súčet všetkých užívateľských predplatných pre daný variant aplikácie. V prípade variantu mPOHODA Pro, celkový počet užívateľských predplatných zodpovedá počtu predplatných získaných v rámci základného variantu aplikácie mPOHODA a nákupu rozšírení mIČO a mCAL.

Užívateľské predplatné sa následne prideľuje jednotlivým užívateľom v sekcii Pridelenie predplatných užívateľovi. Užívateľské predplatné jednotlivým užívateľom pridáte/odoberiete nastavením voľby Predplatné v zozname užívateľov. Spravovať predplatné môže iba užívateľ s rolou Administrátor.

2. Správa predplatného bežnou firmou

 • Po zakúpení predplatného variantu aplikácie mPOHODA Basic alebo mPOHODA Pro založte v aplikácii svoju firmu jedným zo spôsobov popísaným v kapitole Vytvorenie novej firmy na stránke Správa firiem.

 • Následne pozvite do firmy užívateľov, ktorým chcete dať do založenej jednotky prístup.

 • Potom v agende Predplatné zadajte zákaznícke ID. Na základe IČO firmy a ID zákazníka dôjde k overeniu predplatného.

 • V sekcii Pridelenie predplatného užívateľovi rozdeľte medzi užívateľov vašej firmy zakúpené užívateľské predplatné nastavením voľby Predplatné.

  Nad zoznamom užívateľov je uvedený prehľad užívateľských predplatných, koľko z nich už bolo pridelených a koľko je ich voľných.

3. Správa predplatného účtovnou firmou

 • Aby vaši klienti mohli používať aplikáciu mPOHODA bez obmedzení a údaje synchronizovať do vášho programu POHODA, musia byť vlastníkmi jednej z platených verzií aplikácie mPOHODA.

 • Ako vlastník sieťovej verzie programu POHODA získavate k aktuálnemu predplatnému SERVIS zadarmo mPOHODA Pro a môžete tak svojím klientom zariadiť získanie platenej verzie vy, a to zakúpením rozšírenia mIČO, vďaka ktorému váš klient získa variant mPOHODA Pro s jedným užívateľským predplatným. V prípade, že klient potrebuje viac užívateľských predplatných, môžete mu to zaistiť zakúpením rozšírenia mCAL. Klient sa tak nemusí o predplatné starať a všetky úhrady a objednávky za neho vyriešite vy ako účtovná firma.

 • Ak ste vlastníkom nesieťovej verzie programu POHODA získavate k aktuálnemu predplatnému SERVIS, predplatné mPOHODA Basic, ktorá nepodporuje rozšírenie. Je tak potrebné si najskôr dokúpiť verziu mPOHODA Pro pre vaše IČO a k nej potrebné rozšírenia pre vašich klientov.

 • Následne vy ako účtovná firma založte v aplikácii svoju firmu jedným zo spôsobov popísaných v kapitole Vytvorenie novej firmy na stránke Správa firiem.

 • Potom overte, že sa váš klient registroval v aplikácii mPOHODA, založte mu v aplikácii firmu.

  Pokiaľ klientská firma už využíva aplikáciu mPOHODA vo verzii Start, môžete tento bod preskočiť – mIČO sa k jej firme priradí automaticky hneď druhý deň po zakúpení Predplatného, prípadne v agende Predplatné môže Predplatné firmy nechať skontrolovať stlačením tlačidla Overiť.

 • Následne pozvite seba, vášho klienta a ďalších pracovníkov klientskej firmy do vytvorenej firmy.

 • Vo svojej firme v agende Predplatné v časti mIČO uvidíte IČO klienta, ktorému ste mIČO zakúpili.

  Pokiaľ máte do jeho firmy prístup, môžete sa cez názov firmy klienta do jeho firmy jednoducho prepnúť.

 • V sekcii Pridelenie predplatného užívateľovi pridelíte užívateľom z klientskej firmy zakúpené užívateľské predplatné nastavením voľby Predplatné. Pridelíte im tak právo neobmedzene vystavovať doklady a využívať funkcie verzie Pro Pro funkcia.

  Nad tabuľkou je uvedený prehľad užívateľských predplatných, ktoré ako účtovná firma vlastníte, koľko z nich už bolo pridelených a koľko je ich voľných.

  Vy ako vlastník variantu mPOHODA Pro získavate v základe 5 užívateľských predplatných. V prípade, že ich v aplikácii mPOHODA nevyužijete pre svojich vlastných zamestnancov, môžete voľné užívateľské predplatné priradiť akémukoľvek užívateľovi z vašich klientskych firiem vlastniacich mIČO.

 • Váš klient po otvorení svojej firmy v aplikácii mPOHODA uvidí v agende Predplatné označenie variantu aplikácie ako mPOHODA mIČO. Aplikácia sa však správa ako v prípade variantu mPOHODA Pro.

  V sekcii Pridelenie predplatného užívateľovi potom klient vidí, ktorí zo zamestnancov firmy majú pridelené predplatné. Klient nemôže predplatné spravovať - táto možnosť patrí iba vám ako administrátorovi firmy, ktorá predplatné zakúpila.

4. Zdieľanie Predplatného

Užívateľ, ktorému bolo pridelené Predplatné získava predplatné vo všetkých firmách vedených v aplikácii mPOHODA, do ktorých má tento užívateľ prístup.

Iba firma, ktorá mu predplatné udelila mu môže predplatné odobrať. Ostatné firmy nemôžu tomuto užívateľovi jeho predplatné spravovať – iba užívateľa vidia v zozname užívateľov s prideleným predplatným.

Predplatné tohto užívateľa sa nezapočítava do počtu rozdelených predplatných v ostatných firmách.

Pani Lucia vlastní firmy Účto s.r.o. s 5 zamestnancami a Lprint s.r.o. s 2 zamestnancami. Majiteľka firiem, pani Lucia tak potrebuje získať 8 užívateľských predplatných (7 zamestnancov + majiteľka). Účtovná firma Účto s.r.o. získala k sieťovej verzii POHODA aplikáciu mPOHODA Pro, ktorá zahŕňa prístup pre 5 užívateľov, čo jej vystačí pre svojich vlastných zamestnancov. Takto získa predplatné aj pani Martina a keďže jej predplatné bude zdieľané aj v rámci iných firiem, do ktorých má prístup, nie je nutné pre ne vo firme Lprint s.r.o. vyhradzovať ďalšie predplatné. Firma Účto s.r.o. tak zakúpi 1 mIČO, v rámci ktorého získa užívateľské predplatné napríklad pre pani Luciu, a 2 mCAL, ktoré pridelí užívateľom firmy Lprint s.r.o. pani Eliške a pánovi Richardovi. Pani Lucia má prístup do oboch firiem, a tak je aj jej predplatné zdieľané a aj vo firme Účto s.r.o. môže vystavovať a spravovať záznamy. Správcom všetkých 8 užívateľských predplatných je iba firma Účto s.r.o.

Pridelenie predplatného

Späť na začiatok