Užívatelia

Agenda slúži na evidenciu užívateľov, ktorí sú oprávnení pracovať s danou účtovnou jednotkou.

Užívatelia

1. Zoznam užívateľov

Zoznam užívateľov je tvorený užívateľmi, ktorí majú prístup do aktuálne otvorenej jednotky. Vo firme môže užívateľ zastávať jednu z nasledujúcich úloh:

 • užívateľ je rola, ktorú automaticky získava každý nový užívateľ firmy. Práca užívateľa vo firme je obmedzená - užívateľ nemôže:

  • upravovať nastavenie firmy

  • čítať a upravovať doklady iných užívateľov - pokiaľ mu túto možnosť administrátor nepridelí

  • čítať súhrnné štatistiky na informačnej ploche - pokiaľ mu túto možnosť administrátor nepridelí

  • sťahovať do XML súboru informácie z adresára a cenníka

  • vykonávať úkony určené iba administrátorovi

 • administrátor môže vykonávať všetky operácie a oproti bežnému užívateľovi je oprávnený:

  • upravovať nastavenia firmy (údaje o firme, nastavenie dokladov, číselných radov, pridávať bankové účty a pod.)

  • pozvať iného užívateľa do firmy

  • odobrať užívateľa z firmy

  • pridať a odobrať právo administrátora iným užívateľom

  • meniť ostatným užívateľom východiskové nastavenia

  • sťahovať XML súbor s údajmi z adresára a cenníka

  • zmazať firmu a obnoviť ju do 14-tich dní

  • synchronizovať údaje s programom POHODA

2. Nastavenie užívateľa

Práca užívateľa, ktorý ma vo firme rolu Užívateľ, môže byť voliteľne obmedzená z hľadiska:

 • prístupu k dokladom iných užívateľov - užívateľ vo všetkých dokladových agendách vidí iba záznamy, ktoré sám vytvoril. Nevidí zviazané doklady vytvorené inými užívateľmi (záložka Doklady v dokladových agendách a agendách Adresár a Cenník) a nemôže sa na záznamy iných užívateľov prepnúť ani z informačnej plochy, pokiaľ na ňu má prístup.

 • prístupu na informačnú plochu - užívateľ na informačnej ploche nevidí súhrnné štatistiky

Novo prichádzajúci používateľ do firmy má automaticky zakázaný prístup k dokladom iných používateľov a k informačnej ploche.

Zmena v obmedzení práce užívateľa v aplikácii mPOHODA sa na mobilných zariadeniach prejaví až v okamihu volania API, alebo vykonania synchronizácie údajov. Odporúčame preto v prípade zmeny nastavenia užívateľa na webovom rozhraní, spustiť na všetkých mobilných zariadeniach synchronizáciu údajov. Pre optimálnu aplikáciu obmedzení užívateľa prejdite v prípade starších mobilných klientov na verziu 2.4.

Ak sú v aplikácii mPOHODA evidované hotovostné pokladne, strediská a činnosti z programu POHODA, je možné každému užívateľovi nastaviť vlastnú východiskovú hotovostnú pokladňu, stredisko a činnosť.. Stredisko a činnosť sa potom automaticky pred vyplní na nový doklad vytváraný pod daným užívateľským účtom. Zadaná východisková pokladňa sa vloží na novú faktúru s formou úhrady V hotovosti.

Nastavenie užívateľa

Pole pre výber pokladne, strediska alebo činnosti je viditeľné, len ak boli príslušné záznamy importované do firmy z programu POHODA.

Zmenu mena, pozície alebo hesla môže každý užívateľ vykonať v nastavení svojho profilu v agende Nastavenie účtu. Zmena e-mailu nie je možná.

3. Pozvanie nového užívateľa

Prístup iným užívateľom do účtovnej jednotky dáte zaslaním pozvánky. Pozvánku je možné odoslať nasledujúcimi spôsobmi.

 • V aplikácii mPOHODA v agende Užívatelia v časti Pozvať užívateľa zadajte e-mailovú adresu užívateľa a potvrdením Pozvať mu odošlete pozvánku.

  Pozvanie nového užívateľa
 • Ak vy alebo váš účtovník vlastníte program POHODA, môžete pozvánku ďalším užívateľom zaslať tiež priamo z programu POHODA.

Potvrdením pozvánky bude daný užívateľ oprávnený v účtovnej jednotke pracovať. Ak ste v aplikácii mPOHODA založili viac účtovných jednotiek, sú iní užívatelia oprávnení vstúpiť iba do tých jednotiek, do ktorých im bol umožnený prístup zaslaním pozvánky.

Užívatelia, ktorí pozvánku potvrdili, sa zobrazia v zozname užívateľov, kde im môžete nastaviť užívateľskú úlohu.

4. Odstránenie užívateľa z firmy

Zvolením povelu Odstrániť dôjde k zmazaniu zvoleného užívateľa z firmy. Zmazanému užívateľovi príde informačný e-mail o tom, z akej firmy bol odstránený.

Vo firme musí zostať aspoň jeden administrátor.

Odstránenie užívateľa

Späť na začiatok