Užívatelia

Agenda slúži na evidenciu užívateľov, ktorí sú oprávnení pracovať s danou účtovnou jednotkou.

Užívatelia

1. Zoznam užívateľov

Zoznam užívateľov je tvorený užívateľmi, ktorí majú prístup do aktuálne otvorenej jednotky. Vo firme môže užívateľ zastávať jednu z nasledujúcich úloh:

 • užívateľ je rola, ktorú automaticky získava každý nový užívateľ firmy a jeho práca vo firme môže byť obmedzená:

  základné obmedzenia:

  • upravovať nastavenie firmy

  • sťahovať do XML súboru informácie z adresára a cenníka

  • vykonávať úkony určené iba administrátorovi

  voliteľné obmedzenia (prístup prideľuje administrátor):

  • čítať a upravovať doklady iných užívateľov

  • pracovať so skladovými položkami (tj. položkami synchronizovanými z programu POHODA)

  • čítať súhrnné štatistiky

 • administrátor môže vykonávať všetky operácie a oproti bežnému užívateľovi je oprávnený:

  • upravovať nastavenia firmy (údaje o firme, nastavenie dokladov, číselných radov, pridávať bankové účty a pod.)

  • pozvať iného užívateľa do firmy

  • odobrať užívateľa z firmy

  • pridať a odobrať právo administrátora iným užívateľom

  • meniť ostatným užívateľom východiskové nastavenia

  • nastavovať automatickú fakturáciu

  • sťahovať XML súbor s údajmi z adresára a cenníka

  • zmazať firmu a obnoviť ju do 14-tich dní

  • synchronizovať údaje s programom POHODA

2. Nastavenie užívateľa

Nastavenie užívateľa

Práca užívateľa, ktorý ma vo firme rolu Užívateľ, môže byť voliteľne obmedzená z hľadiska:

 • možnosti vytvárať a spravovať záznamy

  • vytvárať a spravovať záznamy (doklady, adresy, položky cenníka a pod.) môže iba užívateľ s prideleným predplatným

 • prístupu k dokladom iných užívateľov

  • vo všetkých dokladových agendách je vidieť iba záznamy, ktoré užívateľ sám vytvoril

  • na záložke Doklady v dokladových agendách a agendách Adresár a Cenník nie sú zobrazené zviazané doklady vytvorené inými užívateľmi

  • užívateľ sa nemôže prepnúť na záznamy iných užívateľov z informačnej plochy, pokiaľ má na ne prístup

 • prístupu na informačnú plochu

  • užívateľ na informačnej ploche nevidí súhrnné štatistiky

 • prístupu ku skladom

  • položky cenníka patriaci do skladu, ku ktorému užívateľ nemá prístup, nie je možné vložiť do nového dokladu (užívateľ nevidí položky v hlavnej ani prenosovej agende Cenník)

  • pre vloženie do dokladu sa neponúkajú ani komplety a súpravy obsahujúce položky, ku ktorým nemá užívateľ prístup

  • nemožno upravovať a mazať doklady obsahujúce položky s obmedzeným prístupom

  • do vydanej faktúry sa neprenesie kompletná prijatá objednávka obsahujúca položky s obmedzeným prístupom

   Do faktúry sa vložia len tie položky zdrojového dokladu, s ktorými je užívateľ oprávnený pracovať. V prípade kompletov a súprav je prenos povolený za predpokladu, že používateľ má prístup ku všetkým položkám tvoriacich danú zloženú zásobu.

Novo prichádzajúci používateľ do firmy má automaticky zakázaný prístup k dokladom iných používateľov, ku skladom a k informačnej ploche.

Zmena v obmedzení práce užívateľa v aplikácii mPOHODA sa na mobilných zariadeniach prejaví až v okamihu volania API, alebo vykonania synchronizácie údajov. Odporúčame preto v prípade zmeny nastavenia užívateľa na webovom rozhraní, spustiť na všetkých mobilných zariadeniach synchronizáciu údajov.

Každý užívateľ si môže vo svojom profile zvoliť východiskovú predajnú cenu. Založením nového dokladu sa potom táto cena rovno nastaví na doklad vytvorený daným užívateľom.

Ďalej si potom užívateľ môže zvoliť aj východiskovú agendu, ktorá sa otvorí po prihlásení uživateľa do aplikácie.

Ak sú v aplikácii mPOHODA evidované hotovostné pokladne, strediská a činnosti z programu POHODA, je možné každému užívateľovi nastaviť vlastnú východiskovú hotovostnú pokladňu, stredisko a činnosť.. Stredisko a činnosť sa potom automaticky pred vyplní na nový doklad vytváraný pod daným užívateľským účtom. Zadaná východisková pokladňa sa vloží na nový pokladničný doklad, resp. faktúru a zálohovú faktäru s formou úhrady V hotovosti.

Pole pre výber pokladne, strediska alebo činnosti je viditeľné, len ak boli príslušné záznamy importované do firmy z programu POHODA.

Zmenu mena, pozície alebo hesla môže každý užívateľ vykonať v nastavení svojho profilu v agende Nastavenie účtu. Zmena e-mailu nie je možná.

3. Pozvanie nového užívateľa

Videonávod: Pridanie nového užívateľa do aplikácie mPOHODA

Prístup iným užívateľom do účtovnej jednotky dáte zaslaním pozvánky. Pozvánku je možné odoslať nasledujúcimi spôsobmi.

 • V aplikácii mPOHODA v agende Užívatelia v časti Pozvať užívateľa zadajte e-mailovú adresu užívateľa a potvrdením Pozvať mu odošlete pozvánku.

  Pozvanie nového užívateľa
 • Ak vy alebo váš účtovník vlastníte program POHODA, môžete pozvánku ďalším užívateľom zaslať tiež priamo z programu POHODA.

Na zadanú e-mailovú adresu príde užívateľovi e-mail s pozvánkou do danej firmy. Potvrdením pozvánky bude daný užívateľ oprávnený v účtovnej jednotke pracovať. Ak ste v aplikácii mPOHODA založili viac účtovných jednotiek, sú iní užívatelia oprávnení vstúpiť iba do tých jednotiek, do ktorých im bol umožnený prístup zaslaním pozvánky.

Užívatelia, ktorí pozvánku potvrdili, sa zobrazia v zozname užívateľov, kde im môžete nastaviť užívateľskú úlohu.

4. Odstránenie užívateľa z firmy

Zvolením povelu Odstrániť dôjde k zmazaniu zvoleného užívateľa z firmy. Zmazanému užívateľovi príde informačný e-mail o tom, z akej firmy bol odstránený.

Vo firme musí zostať aspoň jeden administrátor.

Odstránenie užívateľa

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.