Synchronizácia s programom POHODA

Synchronizácia slúži na prenos údajov medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA.

Vzájomnú komunikáciu medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA je možné využiť na vytvorenie novej firmy v aplikácii mPOHODA a ďalej potom na prenos dokladov a ďalších záznamov medzi obidvoma systémami.

 • Z programu POHODA je možné prostredníctvom synchronizácie odoslať údaje o účtovnej jednotke do aplikácie mPOHODA, kde na ich základe dôjde k vytvoreniu novej firmy. Presný postup je uvedený na stránke Nastavenie firmy.

 • Následne je možné údaje medzi obidvoma systémami vzájomne zdieľať alebo ich prenášať z jedného systému do druhého. V nasledujúcich kapitolách je uvedený prehľad záznamov, ktoré je možné synchronizovať a postup vykonania synchronizácie.

1. Prehľad synchronizovaných záznamov

Typy synchronizácie údajov

Rozoznávame tri typy synchronizácie, v závislosti od toho, akým smerom sa údaje prenášajú:

 • jednosmerná synchronizácia do programu POHODA

  Prenos záznamov prebieha iba smerom z aplikácie mPOHODA do programu POHODA.

 • jednosmerná synchronizácia do aplikácie mPOHODA

  Prenos záznamov prebieha iba smerom z programu POHODA do aplikácie mPOHODA.

 • obojsmerná synchronizácia

  Prenos záznamov prebieha ako smerom z aplikácie mPOHODA do programu POHODA, tak tiež smerom z programu POHODA do aplikácie mPOHODA. Ak pri rovnakom zázname vzniknú zmeny v aplikácii mPOHODA a zároveň v programe POHODA, majú prednosť úpravy vykonané v programe POHODA.

Synchronizované záznamy

V přehledu níže je uveden výčet všech záznamů, které lze synchronizovat. Pod názvem je uveden odkaz na detailní popis provedení synchronizace pro daný typ záznamu. V tabuľke nižšie je uvedený prehľad synchronizovaných záznamov. Pod názvami jednotlivých typov záznamov je uvedený detailný popis vykonania synchronizácie pre daný typ záznamu.

 • Adresár

  • Typ synchronizácie: obojsmerná

  • V aplikácii mPOHODA sa záznam neoznačuje k synchronizácii - automaticky sa prenášajú všetky nové a zmenené adresy.

   V programe POHODA sa záznam označí k synchronizácii povelom Synchronizácia s mPOHODA v menu Záznam.

  • Povel na označenie záznamu na synchronizáciu nie je prístupný pri zázname typu Kontaktná osoba.

   Ak je v programe POHODA v agende Globálne nastavenie/mPOHODA zapnutá voľba Synchronizovať celý adresár, nie je potrebné adresné záznamy na strane programu POHODA označovať cez menu Záznam. K pridaniu príznaku Synchronizácia s mPOHODA dôjde automaticky pri spustení synchronizácie.

 • Zásoby

  • Typ synchronizácie: jednosmerná do aplikácie mPOHODA

  • V programe POHODA sa záznam označí k synchronizácii povelom Synchronizácia s mPOHODA v menu Záznam.

   Ak je v programe POHODA v agende Sklady / Sklady príznakom pre synchronizáciu údajov označený konkrétny sklad, potom nie je nutné na strane programu POHODA označovať cez menu Záznam jednotlivé zásoby. K pridanie príznaku Synchronizácia s mPOHODA dôjde automaticky pri spustení synchronizácie. V prípade kompletov a súprav sa funkčnosť vzťahuje aj na položky tvoriace zloženú zásobu, hoci sa nachádzajú na inom sklade.

 • Predajné ceny

  • Typ synchronizácie: jednosmerná do aplikácie mPOHODA

  • V programe POHODA sa záznam neoznačuje - vždy sa prenášajú všetky prodejné ceny.

  • V aplikácii mPOHODA je možné pracovať iba s predajnými cenami v €, ktorých platnosť nie je pozastavená.

 • Hotovostné pokladne

  • Typ synchronizácie: jednosmerná do aplikácie mPOHODA

  • V programe POHODA sa záznam označí k synchronizácii povelom Synchronizácia s mPOHODA v menu Záznam.

  • Povel na označenie záznamu na synchronizáciu nie je prístupný pri pokladniach vedených v cudzej mene.

 • Bankové účty

  • Typ synchronizácie: jednosmerná do aplikácie mPOHODA

  • V programe POHODA sa záznam označí k synchronizácii povelom Synchronizácia s mPOHODA v menu Záznam.

  • Povel na označenie záznamu na synchronizáciu nie je prístupný pri účtoch vedených v cudzej mene.

 • Formy úhrady

  • Typ synchronizácie: jednosmerná do aplikácie mPOHODA

  • V programe POHODA sa záznam neoznačuje - vždy se prenášajú všetky formy úhrady.

  • V aplikácii mPOHODA nie je možné pracovať s formami úhrad typu Cudzia mena a Stravný lístok.

 • Strediska
  Činnosti

  • Typ synchronizácie: jednosmerná do aplikácie mPOHODA

  • V programe POHODA sa záznam neoznačuje - vždy sa přenášajú všetky strediská a činnosti.

 • Vydané faktury

  • Typ synchronizácie: jednosmerná do programu POHODA

  • V aplikácii mPOHODA sa záznam neoznačuje k synchronizácii - automaticky sa prenášajú všetky nesynchronizované doklady.

  • Úpravy dokladu vykonané v programe POHODA sa následnou synchronizáciou údajov prenášajú do aplikácie mPOHODA.

   Zrušením príznaku Synchronizácia s mPOHODA, alebo odstránením faktúry na strane programu POHODA dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu faktúry aj v aplikácii mPOHODA.

 • Prijaté objednávky

  • Typ synchronizácie: obojsmerná

  • V aplikácii mPOHODA sa záznam neoznačuje k synchronizácii - automaticky sa prenášajú všetky nesynchronizované doklady.

   V programe POHODA sa záznam označí k synchronizácii povelom Synchronizácia s mPOHODA v menu Záznam.

  • Povel pre označenie záznamu k synchronizácii je prístupný iba pre nevybavené prijaté objednávky. K synchronizácii nie je možné označiť doklad vystavený v cudzej mene.

   Úpravy dokladu vykonané v programe POHODA sa následnou synchronizáciu údajov prenášajú do aplikácie mPOHODA.

   Zrušením príznaku Synchronizácia s mPOHODA, alebo odstránením objednávky na strane programu POHODA, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu objednávky aj v aplikácii mPOHODA.

 • Číselné rady

  • Typ synchronizácie: jednosmerná do programu POHODA

  • V aplikácii mPOHODA sa záznam neoznačuje k synchronizácii - automaticky sa prenášajú všetky číselné rady spadajúcí do účtovného obdobia, v ktorom sa vykonáva synchronizácie.

  • Do programu POHODA sa importujú iba tie číselné rady, ktoré svojou platnosťou zasahujú do účtovného obdobia, v ktorom je synchronizácia údajov vykonávaná.

2. Vykonanie synchronizácie

Pred prvým spustením synchronizácie údajov je potrebné najprv nastaviť komunikáciu medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA. Pri následných synchronizáciách ošetrite príznakom synchronizácie tie záznamy, ktoré chcete preniesť a ktoré musia byť označené k synchronizácii. Potom už nič nebráni vlastnému spusteniu synchronizácie údajov.

Nastavenie komunikácie s programom POHODA

Pre komunikáciu s aplikáciou mPOHODA zaškrtnite v programe POHODA v agende Globálne nastavenie/mPOHODA voľbu Povoliť komunikáciu..

Nastavenie komunikácie s programom POHODA

Doplňte prihlasovacie meno (e-mail) a heslo, pod ktorými ste sa registrovali na webovom rozhraní aplikácie mPOHODA.

Pre kontrolu, či ste údaje zadali správne, zvoľte tlačidlo Test pripojenia.

Pre úspešnú komunikáciu je dôležité mať zadané rovnaké IČO pri účtovnej jednotke v programe POHODA a v aplikácii mPOHODA.

Synchronizovať údaje môže iba administrátor alebo užívateľ, ktorý má v programe POHODA zaškrtnutú voľbu mPOHODA v strome práv Súbor/mPOHODA v agende Prístupové práva. Túto voľbu má aktívnu každý užívateľ automaticky, ak na novo pridané agendy má právo "východiskové" alebo "všetky".

Označenie záznamov k synchronizácii

Záznamy určené na prenos do aplikácie mPOHODA označte v programe POHODA prostredníctvom povelu Synchronizácia s mPOHODA, ktorý sa nachádza v menu Záznam. Záznam sa označí ikonou synchronizácie Synchronizácia s mPOHODA.

Vybrané záznamy môžete v programe POHODA označiť i hromadne pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko… V zobrazenom dialógovom okne Hromadná úprava záznamov vyberte v poli agendy typ mPOHODA a v poli Hodnota zvoľte Áno.

Spustenie synchronizácie

Vlastnú komunikáciu s aplikáciou mPOHODA spustíte v programe POHODA povelom Súbor/Dátová komunikácia/mPOHODA… Otvorí sa sprievodca Komunikácia s mPOHODA, ktorý vám ponúkne dve možnosti vykonania synchronizácie.

Spustenie synchronizácie údajov v programe POHODA
 • Synchronizovať údaje od poslednej komunikácie

  Spustí sa prenos, počas ktorého dôjde k pridaniu nových záznamov a preneseniu zmien existujúcich záznamov, ktoré vznikli od poslednej komunikácie s aplikáciou mPOHODA.

 • Synchronizovať všetky údaje

  Pri tomto type prenosu sa vykoná odoslanie všetkých údajov určených k zohrávaniu medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA.

  V praxi tak dôjde ku kompletnému preneseniu všetkých záznamov medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA. V prípade dokladov sa do programu POHODA naimportujú iba tie, ktoré ešte nie sú v programe POHODA obsiahnuté.

  Ak komunikáciu spúťate prvýkrát, alebo je účtovná jednotka po údajovej uzávierke, je prístupná iba voľba Synchronizovať všetky údaje.


V režime pobočkového spracovania údajov nie je možné na jednotke typu Pobočka a Klient vykonávať synchronizáciu údajov.

Pri zadávaní údajov pomocou aplikácie mPOHODA je potrebné vykonať synchronizáciu pred vystavením daňových priznaní a údajovou uzávierkou.

Výmenu údajov medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA môžete spraviť aj automaticky. Túto funkciu využijete v prípade, keď chcete vykonať prenos údajov medzi aplikáciami pravidelne a v konkrétnom čase. Stačí pomocou parametrov načasovať spustenie programu POHODA, napríklad pomocou Plánovača úloh, ktorý je súčasťou operačného systému.

Úpravou príkazu môžete ovplyvniť spôsob vykonania synchronizácie: “/mPohoda“ pre rozdielovú synchronizáciu, “/mPohoda:f“ pre úplnú synchronizáciu.

Viac informácii k automatickej synchronizácii medzi aplikáciami, vrátane samotných príkladov, ako spraviť nastavenie, nájdete v Pomocníkovi programu POHODA.

Dokončenie synchronizácie

Po dokončení prenosu sa zobrazí prehľad s výsledkom importu. Pomocou tlačidla Zobraziť podrobnosti je možné zobraziť prehľad záznamov, ktoré boli prenesené alebo pri ktorých nedošlo k správnemu importu, s uvedením informácie, prečo záznam nebol naimportovaný.

Výsledok synchronizácie údajov Prehľad synchronizovaných záznamov Detail výsledku synchronizovaného záznamu

Podrobný záznam o importe nájdete v programe POHODA tiež v agende mPOHODA log, ktorú otvoríte z ponuky Súbor/Dátová komunikácia.

V agende sa zobrazí dátum a čas importu a meno užívateľa, ktorý import vykonal. Na záložke Položky je uvedený typ komunikácie a agenda, v ktorej sa naimportovaný záznam vytvoril. V poli Poznámka nájdete napr. i dôvod, prečo nebol záznam naimportovaný. Naimportovaný záznam je možné otvoriť prostredníctvom pravého tlačidla myši a povelom Otvoriť.

Importované záznamy sú v programe POHODA automaticky označené a môžete ich jednoducho vybrať pomocou stĺpca X. Informácia je obsiahnutá tiež v stĺpci Zdroj dokladu.

Označenie naimportovaného záznamu v programe POHODA

Doklady prenesené z aplikácie mPOHODA do programu POHODA sú označené symbolom Synchronizovaný záznam. Prenesený záznam nie je možné v aplikácii mPOHODA upravovať. Odstrániť ho je možné kliknutím na ikonu Synchronizovaný záznam a zvolením tlačidla Odstrániť v zobrazenom dialógovom okne. Po odstranení synchronizovaného dokladu z aplikácie mPOHODA odporúčame záznam zmazať aj v programe POHODA.

Synchronizované nedokladové záznamy (napr. adresy, položky cenníka a pod.) nemajú v aplikácii mPOHODA žiadny príznak.

Záznam, ktorý nemohol byť kvôli nejakej chybe naimportovaný do programu POHODA, je označený symbolom Chybne synchronizovaný záznam. Kliknutím na ikonu sa zobrazí dialóg s uvedením dôvodu, ktorý zabránil importu daného dokladu do programu POHODA. Zvolením tlačidla Upraviť sa zobrazí detail záznamu. Doklad tak môžete editovať alebo vymazať prostredníctvom povelu Zmazať umiestneným na detaile dokladu.

Označenie naimportovaného záznamu v aplikácii mPOHODA

Odporúčané postupy pre synchronizáciu údajov

 • Nastavenie jednotlivých funkcií (vyskladňovania do mínusu, východiskové sadzby DPH a výpočet DPH, predajné ceny a pod.) majte zhodne zadané v programe POHODA aj aplikáciu mPOHODA. Na zhodu nastavení dbajte aj v prípade, keď vám účtovníctvo v programe POHODA spracováva externá účtovná firma

 • Ak pracujete v mobilnej aplikácii mPOHODA so skladovými zásobami importovanými z programu POHODA, odporúčame Vám pri synchronizácii údajov dodržiavať postup uvedený v FAQ Odporúčané postupy pre prácu so skladovými zásobami synchronizovanými s mobilnou aplikáciou mPOHODA.

Späť na začiatok